25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sănătatea la locul de muncă: riscurile și reglementările legale

Loading
Cetăţeanul şi legea Sănătatea la locul de muncă: riscurile și reglementările legale
Sănătatea la locul de muncă: riscurile și reglementările legale
Vocea poporului

Vă rog să-mi explicați care sunt reglementările legale sau cerințele pentru supravegherea sănătății persoa­nelor în raport cu factorii de risc de la locul de muncă.

Margareta Rusu, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Cerințele generale și modul de organizare a sistemului de su­praveghere a sănătății publice sunt reglementate prin Legea nr. 10 din 3.02.2009. Or, scopul acestei legi este asigurarea condițiilor optime pentru realizarea maximă a potențialului de sănătate al fiecărui individ pe parcursul întregii vieți prin efortul organizat al societății în vederea prevenirii îmbolnăvirilor, protejării și promo­vării sănătății populației și a îmbunătățirii calității vieții.

În această ordine de idei, raporturile juridice ce țin de instituirea de măsuri privind asigurarea securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă constituie obiectul reglementării Legii securității și sănătății în muncă nr. 186 din 10.07.2008.

Mai mult, art. 4 din legea respectivă dispune că „Politica statului în domeniul securității și sănătății în muncă se elaborează și se reexaminează cu consultarea patronatelor și a sindicatelor, ținând cont de evoluția reglementărilor internaționale în acest domeniu și de progresul tehnic”.

În scopul executării prevederilor legale privind supravegherea de stat a sănătății publice, Guvernul Republicii Moldova a apro­bat, prin Hotărârea nr. 1025 din 7.09.2016, Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii facto­rilor profesionali de risc.

Astfel, acest Regulament stabilește cerințele pentru suprave­gherea sănătății persoanelor în raport cu factorii de risc (chimici, fizico-chimici, biologici și alți factori provocați de procesul de muncă) de la locul de muncă. Regulamentul dat transpune art. 14 al Directivei 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare a măsurilor pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.

Supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc în teritoriul administrativ este responsabilita­tea centrelor de sănătate publică reprezentate de către medicii igieniști în sănătatea ocupațională.

Fiecare persoană expusă acțiunii factorilor profesionali de risc este obligată să efectueze examenele medicale, în conformitate cu Lista factorilor de risc din mediul ocupațional și a serviciilor medicale profilactice obligatorii, acordate persoanelor în funcție de expunerea profesională (anexa nr.1 a Regulamentului) și are dreptul: să consulte medicul în patologii profesionale pentru orice schimbări în starea de sănătate care le atribuie condițiilor de mun­că; să conteste rezultatul privind aptitudinea în muncă la Centrul republican de boli profesionale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii fișei de aptitudine în muncă (anexa nr.6 a Regula­mentului); să solicite în scris toate informațiile referitoare la starea sa de sănătate de la instituțiile medico-sanitare publice/private în componența cărora activează comisiile medicale.

Angajatorul din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât și din cel privat, este obligat: să asigure efectuarea exa­menelor medicale necesare pentru supravegherea sănătății lucră­torilor, în perioada acțiunii contractului individual de muncă, fără a-i implica pe aceștia în costurile aferente; să completeze fișele de solicitare a examenului medical;  să completeze lista nominală a persoanelor care activează în condiții de expunere la factori profe­sionali de risc, conform anexei nr.4 a Regulamentului, și să o coor­doneze cu medicii șefi ai centrelor de sănătate publică teritoriale; să asigure trimiterea la examenele medicale profilactice a tuturor lucrătorilor expuși factorilor profesionali de risc; să păstreze listele nominale, fișele de identificare și fișele de aptitudine în perioada de acțiune a contractului individual de muncă și altele.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand