22 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Salarizarea şi promovarea perspectivelor pedagogice sunt prioritare

Loading
Fără categorie Salarizarea şi promovarea perspectivelor pedagogice sunt prioritare
pedagogi

Foto: caeoquebec.org

Cadrele didactice din mu­nicipiul Chişinău au făcut bilanţul activităţii pentru anul de studii care s-a în­cheiat şi au trasat obiective pentru noul an de învăţă­mânt în cadrul Conferinţei anuale a pedagogilor din municipiul Chişinău.

 

În luările de cuvânt, vorbitorii au identificat cele mai relevante probleme cu care se confruntă sistemul educaţional municipal şi au propus modalităţi concrete de soluţionare a acestora.

Au fost înaintate mai multe propuneri care vor fi sistemati­zate şi care vor ajunge pe masa de lucru a factorilor de decizie. Cei prezenţi la conferinţă au menţionat necesitatea perfecţi­onării cadrului legal cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional (Codul educaţiei, aprobarea statelor-tip, calitatea recensământului mino­rilor cu vârste între 0-16 ani etc.). De asemenea, s-a menţionat că ar fi nevoie de mai multe pro­iecte naţionale şi internaţionale pentru dezvoltarea sistemului educaţional. Evident, nu s-au trecut cu vederea şi alte proble­me acute cu care se confruntă pedagogii – necesitatea înnoirii bazei tehnico-materiale şi didac­tice, descentralizarea financiară a învăţământului preuniversitar, corelarea programelor şi soft-urilor de gestionare a finanţelor publice etc.

Propunerile înaintate vor fi clasificate şi expediate, conform competenţelor, instanţelor ierar­hic superioare spre examinare şi soluţionare.

 

Rezultatele reformelor

 

Cadrele didactice au ajuns la concluzia că reformele în educa­ţie nu au impactul scontat direct asupra orelor în clase.

Managerii de şcoli şi profesorii au spus că schimbările ar trebui să înceapă cu ridicarea prestigiu­lui meseriei de profesor şi cu pre­gătirea noilor specialişti.

„Autorităţile se axează pe pro­bleme mari, pe când ar trebui să înceapă cu cele mici. La univer­sităţile pedagogice merg doar absolvenţii care au o medie mică la BAC, iar meseria de profesor a devenit fără perspective”, astfel de aprecieri au dat cei prezenţi la conferinţă.

 

g_social

Schimbările ar trebui să înceapă cu ridicarea prestigiului meseriei de profe­sor şi cu pregătirea noilor specialişti

 

Natalia Timofei, directorul Liceului teoretic „Mihail Kogăl­niceanu”, a menţionat că pro­gramul de învăţământ trebuie simplificat. Copilul va fi mai dornic să studieze atunci când nu va învăţa totul, ci doar nece­sarul. „Statul trebuie să motive­ze cadrele didactice prin cursuri gratuite şi salarii adecvate”, a mai spus directorul.

Şefa Grădiniţei nr.40, Maria Cristofor, consideră că specia­liştii din grădiniţe sunt cei mai defavorizaţi, în special când vine vorba de salarii.

Aceasta a sugerat Ministerului Educaţiei să fie egalate normele didactice şi salariile educatorilor cu cele ale profesorilor din clase­le primare.

Calitatea cunoştinţelor elevi­lor depinde, în primul rând, de profesionalismul profesorului, a spus directorul Liceului Teore­tic „Constantin Sibirschi”, Pavel Macari. „Dacă profesorii erau pregătiţi mai bine, nu se ajungea la rezultate slabe la examenele de bacalaureat”, a spus acesta.

 

Va fi modificată programa şcolară pentru liceu

 

Maia Sandu, ministra Edu­caţiei, prezentă la eveniment, a anunţat că programa şcolară pentru liceu urmează a fi modi­ficată, începând cu anul acade­mic 2015-2016. Se preconizează reducerea numărului discipline­lor obligatorii, integrarea unor discipline conexe şi diversifica­rea cursurilor opţionale. „A fost creat un grup de lucru care are în sarcină elaborarea scenariilor de dezvoltare a învăţământului liceal şi organizarea dezbaterilor publice pentru determinarea op­ţiunilor potrivite”, a comunicat Maia Sandu. Oficialul a adău­gat că actualmente liceele au un curriculum încărcat, cu un grad scăzut de relevanţă pentru dez­voltarea profesională şi socială a copilului. „Ne dorim un proces educaţional racordat la cerinţele pieţei muncii”, a subliniat Maia Sandu.

 

g_social

Misiunea de moment a pedagogilor este să justifice încrederea pe care le-o acordă societate

 

Dumitru Ivanov, preşedintele Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, a susţinut ideea ministerului. În calitate de tată şi bunel, a remar­cat că astăzi copilul nu mai vrea să meargă la şcoală, deoarece pro­gramul este prea încărcat, nu mai are timp să se dezvolte în alte do­menii, să se relaxeze, să meargă la o plimbare. „Copilul nu poate să înghită atât cât i se dă. Nu încape în ei atât cât vrem noi, aceasta au arătat şi examenele de bacalaure­at”, a spus Dumitru Ivanov.

 

Pedagogii aşteaptă fapte, nu promisiuni

 

Pedagogii din capitală s-au plâns că majoritatea granturilor în proiectele europene sau in­ternaţionale sunt îndreptate spre instituţiile de învăţământ din raioane, iar de cele din oraşe se uită. Profesorii cred, de aseme­nea, că autorităţile ar trebui să revadă normele de consum în şcoli, care rămân neschimbate încă din perioada sovietică. Tot­odată, au menţionat că în fiecare an comunică problemele cu care se confruntă şi înaintează propu­neri ministerului, însă reacţiile aşteptate de la autorităţi întârzie.

 

gradinita

Foto: verticalonline.ro

 

Maia Sandu a asigurat profe­sorii că propunerile acestora vor fi luate în consideraţie în pla­nurile şi strategiile de dezvolta­re. Oficialul a promis că pentru Ministerul Educaţiei salarizarea şi promovarea perspectivelor pe­dagogice sunt o prioritate.

 

Premianţii la olimpiadele republicane vor susţine BAC-ul

 

Printre schimbările care vor fi făcute de la anul viitor este şi faptul că absolvenţii de liceu, deţinători ai diplomelor de gra­dul I, II şi III la olimpiadele re­publicane, nu vor mai fi eliberaţi de la examenul de bacalaureat. Metoda rămâne în vigoare doar pentru deţinătorii diplomelor de gradul I-III la olimpiadele şi campionatele internaţionale ofi­ciale, europene şi mondiale. Po­trivit ministrei educaţiei, această decizie a fost luată pentru a evita unele practici coruptibile, dar şi din necesitatea de a crea condiţii egale pentru toţi candidaţii. Con­form metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de bacalaureat, deţinătorii diplome­lor de gradul I, II, III la olimpi­adele republicane organizate de către Ministerul Educaţiei, în anul absolvirii, erau eliberaţi cu nota 10 din oficiu la disciplina respectivă.

 

Forumul naţional al pedagogilor

 

În prima jumătate a lunii oc­tombrie, la Chişinău va fi organi­zat un forum naţional al cadrelor didactice, unde vor fi făcute to­talurile conferinţelor pedagogice din toate raioanele şi va fi pro­pusă spre dezbatere Strategia de dezvoltare a educaţiei 20/20.

Potrivit ministrei educaţiei, conferinţe pedagogice la nivel local vor fi organizate până la finele lunii septembrie, iar în ca­drul forumului din luna octom­brie profesorii vor putea să co­munice problemele pe care le-au identificat şi să discute soluţii.

„Una din principalele direcţii ale strategiei de dezvoltare 20/20 o constituie asigurarea calităţii studiilor pentru economie şi ca­rieră. Echipa Ministerului Edu­caţiei lucrează în acest moment la strategie”, a remarcat Maia Sandu. Principalele elemente ale strategiei se vor axa pe elev, pe creşterea socială şi profesională a acestuia. Copilul va studia în mod obligatoriu două limbi stră­ine, engleză şi încă una. Compe­tenţele de limba română pentru alolingvi, formarea competen­ţelor antreprenoriale şi digitale – la fel vor fi obligatorii.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor