25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Salariații și sistemul de asigurare de sănătate

Loading
Cetăţeanul şi legea Salariații și sistemul de asigurare de sănătate
Salariații și sistemul de asigurare de sănătate
Vocea poporului

Rog să ne explicați în ce cazuri salariații pot obține sau pot pierde dreptul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală?

Radion Sorochin, Chișinău 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Art. 9 din Codul muncii (CM) stabilește că salariatul are drep­tul la asigurarea medicală obligatorie, în modul prevăzut de legislația în vigoare.

Noțiunea de asigurare obligatorie de asistență medicală, po­trivit art. 1 din Legea nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asi­gurarea obligatorie de asistență medicală (Legea nr.1585/1998), reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecție fi­nanciară a populației în domeniul ocrotirii sănătății prin con­stituirea, pe principii de solidaritate, din primele de asigurare, a unor fonduri bănești destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor determinate de survenirea evenimentelor asigurate (boală, incapacitate de muncă).

Modul de acordare/suspendare a statutului de persoană asi­gurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală este determinat de Regulamentul (cu aceeași denumire) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1246 din 19.12.2018.

Potrivit pct. 34 al acestui Regulament (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1246 din 19.12.2018), statutul de persoană asi­gurată  pentru persoanele angajate se acordă de la începerea raporturilor de muncă și se suspendă statutul de persoană asi­gurată angajată la încetarea raporturilor de muncă sau suspen­darea raporturilor de muncă conform art. 6 alin.(4) lit. e) și i) din Legea nr.1585/1998.

Statutul de persoană asigurată angajată este acordat inclu­siv pe perioada achitării indemnizației de eliberare din servi­ciu, conform art.186 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003.

Cu titlu de concretizare, menționăm că toate temeiurile înce­tării contractului individual de muncă, ce constituie motiv pen­tru suspendarea  statutului de persoană asigurată angajată sunt indicate în art. 81 din CM. Aceste temeiuri se referă la încetarea contractului individual de muncă: în circumstanțe ce nu depind de voința părților (art.82, 305 și 310); prin acordul scris al părților (art. 821); la inițiativa uneia dintre părți (art.85 și 86).

Art. 6 alin. (4) lit. e) și i) din Legea nr.1585/1998 prevede în mod concret că statutul de persoană asigurată se suspendă în cazul: încorporării în serviciul militar în termen (art.76 lit. e) CM); suspendării contractului individual de muncă, cu excepția sus­pendării acestuia în circumstanțe ce nu depind de voința părților (art.76 CM); suspendării contractului individual de muncă din inițiativa salariatului în caz de aflare în concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de până la doi ani con­form certificatului medical (art.78 alin.(1) lit. b) CM) și în caz de aflare în concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani (art.78 alin.(1) lit. a) CM).

În contextul celor remarcate mai sus, este relevant de adăugat că, potrivit art.6 alin.(4) lit. b)-d), f)-h) și j) din Legea nr.1585/1998, statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligato­rii de asistență medicală se suspendă, de asemenea, în cazul: radierii persoanei asigurate din evidența nominală a persoane­lor neangajate asigurate de către Guvern, conform legislației în vigoare; atingerii de către copil a vârstei de 18 ani; persoane­lor care au achitat prima de asigurare în sumă fixă pentru anul respectiv de gestiune la 31 decembrie; expirării unui an de la data de achitare stabilită pentru prima de asigurare în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense și/sau în cazul neachitării acesteia; neprezentării, conform legislației în vi­goare, a dărilor de seamă fiscale pe o perioadă ce depășește un an; suspendării activității unității sau lichidării unității în temei legal; decesului persoanei asigurate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand