22 mai 2024
Chisinau
Social

SA „Termoelectrica”, întreprinderea ai cărei salariaţi beneficiază de multe garanţii sociale

Loading
Social SA „Termoelectrica”, întreprinderea ai cărei salariaţi beneficiază de multe garanţii sociale
SA „Termoelectrica”, întreprinderea ai cărei salariaţi beneficiază de multe garanţii sociale

termoelectrica

 

Societatea pe Acţiuni „Termoelectrica” este principalul producător și furnizor de energie electrică şi termică în oraşul Chișinău și în subur­biile acestuia. Activitatea întreprinderii constă în producerea energi­ei electrice, producerea, transportarea şi distribuţia energiei termice către consumatori, organizaţii ale fondului locativ municipal, institu­ţii de stat, bugetare, social-culturale, agenţi economici etc.

 

Compania are un important sistem de instalaţii termoenergetice şi o experienţă în domeniul de termofi­care, în care deţine întâietatea, fiind singura întreprindere specializată în transportarea centralizată la distanţă a energiei termice şi a apei calde menajere, destinată consuma­torilor din Chişinău şi din suburbiile aces­tuia. SA „Termoelectrica” asigură cu energie termică 7151 de imobile, inclusiv 564 de in­stituţii bugetare, 1.679 de agenţi economici, 303 case private, 207.064 de apartamente, amplasate în 4.560 de blocuri de locuințe din municipiu. Întreprinderea livrează anual consumatorilor aproximativ 1,3 mln. de gi­gacalorii de energie termică pentru încălzi­re. „Termoelectrica” mai produce și energie electrică, livrând în sistemul energetic na­ţional aproximativ 20% din consumul total de electricitate al ţării (fără regiunea trans­nistreană). De asemenea, întreprinderea are capacitatea de livrare a aburului industrial.

Alexandru Drebot, preşedintele comi­tetului sindical al SA „Termoelectrica”, a ţi­nut să menţioneze că întreprinderea a fost fondată la 16 iunie 2015. Negocierile dintre administraţie şi comitetul sindical au înce­put în septembrie 2015. Până în decembrie 2015, existau trei comitete sindicale – de la SA „Termocom”, de la CET-1 şi de la CET-2. În prezent, la întreprindere există un comi­tet sindical unificat. La 1 decembrie 2015, a fost semnat Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate pentru o perioadă de trei ani. Potrivit documentului, persoanele nou-angajate primesc la concediul de odihnă anual un adaos de 10 la sută din salariu, iar acest adaos creşte, pe măsură ce angajatul acumulează vechime în muncă. Prin această prevedere, tinerii salariaţi sunt motivaţi să activeze eficient şi să-şi continue munca la SA „Termoelectrica”, susţine liderul sindical de la întreprindere.

„În urma negocierilor dintre organizaţia sindicală şi administraţia întreprinderii, sa­lariul tarifar a fost majorat, conform Hotă­rârii Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010, care a fost modificată ulterior prin Hotărîrea Guvernului nr. 488 din 29 aprilie 2016, în două etape, pe parcursul anului trecut”, a subliniat Alexandru Drebot. Retribuţia luna­ră a unui tânăr specialist este de peste cinci mii de lei.

În prezent, membrii comitetului sindical şi conducerea SA „Termoelectrica” 

negocia­ză un acord adiţional la Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, pentru a aduce documentul în concordanţă cu modifică­rile la Codul muncii. Acordul urmează a fi semnat până la sfârşitul lunii februarie. La etapa actuală, comitetul sindical negociază cu administraţia întreprinderii pentru a ma­jora salariul tarifar pentru prima categorie de salariaţi de la 2000 până la 2100 de lei. SA „Termoelectrica” are aproximativ 1970 de angajaţi, dintre care majoritatea, 1870, sunt membri de sindicat.

În ceea ce priveşte serviciile sociale pre­state angajaţilor, Alexandru Drebot a men­ţionat că întreprinderea dispune de două cantine, la care salariaţii întreprinderii pot lua masa la un preţ redus. Pentru persoanele din afara unităţii se aplică alt preţ. La prânz, cele două cantine sunt arhipline. Pentru per­soane care au probleme de sănătate, le stau la dispoziție două puncte medicale, unul de pe str. Tudor Vladimirescu şi altul de pe str. Meşterul Manole. La Vadul lui Vodă, func­ţionează Baza de odihnă „Mărţişor”, care a fost reparată, după semnarea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. Anual, aici îşi întremează sănătatea, la un preţ re­dus, aproximativ o treime dintre angajaţii de la SA „Termoelectrica”.

Comitetul sindical compensează parţi­al odihna de vară a salariaţilor membri de sindicat. Persoanele care au activat la SA „Termoelectrica” mai mult de un an pot be­neficia de o compensare a odihnei de vară, iar valoarea plăţii compensatorii depinde de câţi ani a lucrat salariatul la această între­prindere.

În acelaşi timp, organizaţia sindicală achi­tă parţial preţul biletelor de tratament în sa­natorii. Salariaţii care muncesc la unitate de la trei până la cinci ani primesc 1500 de lei, cei care lucrează de la cinci la 10 ani – 1800 de lei, de la 10 la 15 ani – 2100 de lei, de la 15 la 20 de ani – 2400 de lei, de la 20 la 25 de ani – 2700 de lei, iar salariaţii care ac­tivează la SA „Termoelectrica” mai mult de 25 de ani beneficiază de o plată compen­satorie de 3000 de lei. Ajutoarele respective sunt oferite de comitetul sindical o dată la trei ani.

 

Ajutoare substanțiale pentru odihnă și întremarea sănătății

 

Potrivit unui proces-verbal din 20 ianua­rie anul curent, comitetul sindical al SA „Ter­moelectrica” alocă patru mii de lei pentru salariaţii care au suportat intervenţii chirur­gicale în cazul unor maladii oncologice sau cardiovasculare. Până la trei mii de lei se oferă pentru intervenţii chirurgicale la orga­nele interne. Totodată, organizaţia sindicală a întreprinderii oferă o mie de lei pentru boli greu tratabile, inclusiv tuberculoză, la care perioada concediului medical este mai mare de două luni. De asemenea, o mie de lei se oferă din mijloacele financiare ale comite­tului sindical pentru intervenţia chirurgicală efectuată rudelor de gradul I. Până la două mii de lei se alocă rudelor salariaţilor de gradul I, care suportă operaţie în cazul unei maladii oncologice.

La naşterea copilului, comitetul sindical oferă o indemnizaţie unică de 1500 de lei. Salariaţilor care au o vechime în muncă de cel puţin trei ani li se oferă, cu prilejul primei căsătorii, o indemnizaţie de o mie de lei din partea comitetului sindical şi câte o mie de lei din partea administraţiei întreprinderii. Persoanele care au donat sânge pentru sala­riaţii SA „Termoelectrica” şi pentru rudele lor de gradul I, primesc din partea comitetului sindical câte 200 de lei.

Liderul sindical de la SA „Termoelectrica” afirmă că la întreprindere se acordă o  aten­ţie sporită prevenirii accidentelor de muncă. „Săptămânal, în toate subdiviziunile între­prinderii se efectuează instruirea salariaţi­lor în acest sens. Este vorba, în special, de personalul operativ, aparatişti la epurarea apelor uzate, acumulatorişti, lăcătuşi, sudori, strungari, brigadieri, alţi salariaţi. Comitetul sindical al SA „Termoelectrica” a semnat un contract cu o companie de asigurări. Astfel, salariaţii întreprinderii sunt asiguraţi contra accidentelor 24 de ore din 24, pe întreg te­ritoriul Republicii Moldova, iar în cazul pro­ducerii unui accident, fiecare angajat poate primi o compensaţie de la o mie până la 18 mii de lei, în funcţie de gravitatea cazului”, a menţionat Alexandru Drebot.

19 salariaţi ai întreprinderii, participanți la războiul din Afganistan, au primit la 15 februarie un ajutor material a câte 500 de lei fiecare. La data de  2 martie, 21 de an­gajaţi, participanți la conflictul armat de la Nistru, vor primi, de asemenea, 500 de lei fiecare. Banii vor fi oferiţi de administraţia întreprinderii, în timp ce comitetul sindical va organiza o masă de pomenire. În ceea ce priveşte odihna de vară a copiilor, Alexandru Drebot a spus: „În anul trecut, am renovat Baza de odihnă pentru copii „Energy Camp” de la Vadul lui Vodă. Anual, aici se odihnesc peste 250 de copii şi nepoţi ai salariaţilor de la „Termoelectrica”, precum şi copii ai sala­riaţilor de la alte întreprinderi – de la „Apă – Canal Chişinău”, de la „Moldelectrica”. În meniul copiilor care s-au odihnit la „Energy Camp” au fost incluse diverse fructe şi legu­me, astfel că am respectat cu stricteţe o ho­tărâre a Guvernului în acest sens”.

La 20 ianuarie 2017, comitetul sindical a aprobat Planul de activitate pentru anul cu­rent, în care sunt incluse mai multe activităţi privind securitatea şi sănătatea în muncă. „În anul curent, este planificat să vizităm fiecare subdiviziune din teritoriu.  Să verificăm con­diţiile de muncă ale angajaților care produc și furnizează energie termică, cum sunt îm­brăcaţi. Vom evalua riscurile profesionale, cum sunt asiguraţi cu îmbrăcăminte şi hrană specială pentru activitate în condiţii nocive de muncă. Conform Contractului colectiv de muncă la nivel de întreprindere, beneficia­ză de hrană specială aproximativ 60 la sută dintre salariaţii întreprinderii, între care elec­trogazosudorii, salariaţii din serviciul chimic, alţi angajaţi, iar adaosul salarial pentru ac­tivitate în condiţii nocive de muncă variază de la 250 la 450 de lei”, a ţinut să precizeze Alexandru Drebot.

„La iniţiativa comitetului sindical, desfă­şurăm un program de promovare a modului de viaţă sănătos. În anul trecut, am renovat o sală sportivă la filiala   întreprinderii de pe strada Meşterul Manole nr. 3. În fiecare an, închiriem o sală de minifotbal, alta de volei. Şi roadele nu s-au lăsat mult aşteptate. Ast­fel, la Spartachiada Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, ediţia din anul 2016, echipa Federaţiei „Sindindcomser­vice” s-a plasat pe locul III după numărul de medalii obţinute. În echipa federaţiei au fost incluşi şi salariaţi de la SA „Termoelectrica”.

Administrația întreprinderii a încheiat un contract de colaborare cu Universitatea Teh­nică a Moldovei, potrivit căruia majoritatea studenţilor de la specialităţile termoenerge­tică, electroenergetică efectuează practica la SA „Termoelectrica”.

„Tinerii specialişti sunt angajaţi la SA „Termoelecrica” fără a li se cere vechime în muncă. Ei au aceleaşi salarii ca şi angajaţii cu experienţă, doar că celor din urmă li se mai achită un adaos pentru vechime în muncă. După trei ani de activitate la întreprindere, tinerii specialişti pot să avanseze în funcţie, astfel că se îmbunătăţeşte semnificativ şi situaţia lor financiară. Le organizăm tineri­lor diverse seminare de instruire, inclusiv la tema securitatea şi sănătatea în muncă”, a menţionat Svetlana Hâncu, şef adjunct al Serviciului resurse umane, membru al comi­tetului sindical de la SA „Termoelectrica”.

Angela Revenco, şefa Serviciului asisten­ţă medicală de la SA „Termoelectrica”, ne-a arătat că punctul medical dispune de un ca­binet unde salariaţii SA „Termoelectrica” pot face diferite proceduri, cum ar fi magnetote­rapie, aplicată în cazul traumelor. Totodată, angajaţii pot face inhalaţii, încălzire cu raze ultraviolete, în caz de răceală sau viroze sau chiar perfuzii. Subdiviziunea mai este asi­gurată cu cardiograf şi trusă de prim ajutor medical. Serviciile medicale respective sunt gratuite, în caz că sunt prescrise de medici.

 

12 ore de muncă, în serviciul consumatorilor

 

La iniţiativa comitetului sindical al între­prinderii, la SA „Termoelectrica” funcţionea­ză şi două cabinete stomatologice, unde salariaţilor li se oferă consultaţii medicale şi tratament gratuit al unor afecţiuni dentare uşoare, cheltuielile pentru aceste servicii şi procurarea materialelor pentru cabinetele stomatologice fiind suportate de comitetul sindical. Conform prevederilor Contractului colectiv de muncă la nivel de întreprindere, unii salariaţi sunt asiguraţi în secţii cu truse medicale, îmbrăcăminte specială pe timp de vară, precum și pentru timp de iarnă, încăl­ţăminte, primesc gratuit detergenţi pentru spălarea îmbrăcămintei speciale…

În serviciul dispecerat, unde ziua de muncă este de 12 ore, l-am găsit pe Mihai Puşneac, inginer-dispecer. „Lucrez la „Ter­moelectrica” deja de 42 de ani. Mi-am înce­put activitatea în 1975, în calitate de lăcătuş. Mi-au plăcut condiţiile de muncă de aici, şi de salariu sunt mulţumit”.

De 40 de ani activează la SA „Termoe­lectrica” şi Nicolai Semeruncic, acum aces­ta fiind şef de tură în serviciul dispecerat. „Nu avem de ce ne plânge, cu aşa salarii şi condiţii de muncă, nimeni nu mai pleacă de la „Termoelectrica”, doar poate oamenii care vor ieşi la odihna binemeritată după ce au atins vârsta de pensionare”, avea să accen­tueze Nicolai Semeruncic.

În cadrul unei vizite la SA „Termoelectrica”, Vasile Doban, vicepreşedinte al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindind­comservice”, a menţionat: „Contractul co­lectiv de muncă de la SA „Termoelectrica” este în favoarea salariaţilor, iar faptul că în acest document au fost introduse mai multe facilităţi şi garanţii sociale, este meritul co­mitetului sindical al întreprinderii. Alexandru Drebot este jurist de profesie şi, totodată, exercită funcţia de preşedinte al organizaţiei sindicale de aproape trei ani. Oferă consul­taţii juridice salariaţilor, astfel încât puţinele conflicte de muncă îşi găsesc soluţionare pe loc la întreprindere. Alexandru Drebot este şi membru activ al Comisiei de dialog social la nivel de ramură, unde dă dovadă de abili­tăţi excelente de comunicare şi negociere”.

Veaceslav Eni, directorul general al SA „Termoelectrica”, a menţionat că asigurarea dialogului social, a celor mai bune condiții de muncă și facilități pe măsură pentru angajați constituie o prioritate pentru administrația întreprinderii „Termoelectrica”.

„Suntem permanent dispuși pentru discuții și negocieri, fapt confirmat și printr-un șir de realizări. Spre exemplu, doar în ul­timul an, ne-a reușit amenajarea unei săli de sport, dotate cu echipament necesar, mo­dernizarea taberei de copii „Energy Camp”, asigurarea odihnei angajaților la preţuri reduse în două staţiuni etc. Suntem în per­manentă colaborare cu organizaţia sindicală a întreprinderii, pentru a le asigura colegi­lor noștri cele mai bune condiții de muncă, pentru ca ei să se simtă protejați și apreciați de angajator”, a ținut să sublinieze directo­rul SA „Termoelectrica”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand