14 iunie 2024
Chisinau
Social

Rolul sindicatelor este decisiv în apărarea drepturilor angajaților

Loading
Social Rolul sindicatelor este decisiv în apărarea drepturilor angajaților
Rolul sindicatelor este decisiv în apărarea drepturilor angajaților
Vocea poporului

Realizările obținute în domeniul promovării și asigurării respectării drepturilor, precum și problemele cu care se confruntă la acest capitol Confederația Națională a Sindica­telor din Moldova (CNSM), au fost discutate pe 29 noiembrie în cadrul unei întrevederi la care au partici­pat Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, și Maria Jose Chamorro, specialistă în domeniul egalității de gen și economiei formale în cadrul Oficiului Organizației Internaționale a Muncii (OIM) din Budapesta. La în­tâlnire a fost prezentă și Ala Lipciu, coordonatoare națională a OIM în Republica Moldova.

În discursul său, Sergiu Sainciuc s-a referit la acțiunile întreprinse de CNSM privind promovarea ratifică­rii Convenției OIM nr. 190 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă, un document foar­te important, care prevede elimina­rea violenței și a hărțuirii la locul de muncă, asigurarea echilibrului de gen în sfera muncii, probleme care se află permanent pe agenda sindicatelor.

„Convenția nr. 190 și Recoman-darea nr. 206 sunt primele standar-de juridice internaționale care recu­nosc în mod specific dreptul fiecă­ruia la o muncă liberă de violență și hărțuire, inclusiv violență și hărțuire de gen. Din momentul adoptării acesteia de către Conferința Orga-nizației Internaționale a Muncii, CNSM a înaintat mai multe demer­suri Guvernului și Patronatelor în ve­derea inițierii procedurii de ratificare a acestui document, care constituie un standard internațional al muncii. Ratificarea Convenției nr. 190 a fost agreată de partenerii sociali din Re­publica Moldova și de Organizația Internațională a Muncii și inclusă în Programul de țară privind munca decentă pentru anii 2021-2024, sem­nat la 7 octombrie 2021”, a subliniat Sergiu Sainciuc.

 

A venit timpul ca partenerii sociali să-și îndeplinească angajamentele asumate, iar OIM ne susține

 

Totodată, vicepreședintele CNSM a ținut sa accentueze că la momen­tul actual sindicatele nu văd nici un impediment pentru a fi ratificată Convenția nr. 190 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de mun­că, precum și Convenția nr.156 pri-vind egalitatea de șanse și egalitatea între salariații bărbați și femei.

„Pe parcursul ultimilor ani, CNSM a soli­citat de nenumărate ori partenerilor sociali ratificarea acestor convenții, dar de fiecare dată întâmpinăm o oarecare reticență. Ei ne cer să le oferim un studiu de fezabilita­te, pentru a afla care va fi impactul ratifică­rii. Cu regret, noi nu avem posibilități să le punem la dispoziție un asemenea raport de evaluare. Am discutat această problemă și cu reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care este „prima vioară” în acest proces, dar nu se observă ca lucru­rile să se miște din loc. Conform unui stu­diu efectuat de Confederația Internațională a Sindicatelor (ITUC), la care a participat și CNSM, în anul 2023, pe lângă cele 22 de țări care deja au ratificat Convenția, urmează să facă acest lucru încă 50 de țări în anul 2023. Iar în 70 de țări prevederile acestui docu­ment vor fi incluse în Contractul Colectiv de Muncă. Cred că e momentul potrivit să lan­săm un Apel comun către Guvern, Patrona­te cu un mesaj argumentat și categoric că a venit timpul să-și îndeplinească angajamen­tele asumate”, a punctat Sergiu Sainciuc.

Referindu-se la acest subiect, Ala Lipciu a menționat că a avut recent o întrevede­re cu conducerea Confederației Naționale a Patronatului, la care a discutat despre oportunitățile ratificării Convenției OIM nr. 190. „După discuție, am rămas cu impresia că sunt șanse ca acest document vital să fie semnat, dar, probabil, e nevoie de mai multă insistență, de mai multă putere de convinge­re. Astăzi am certitudinea că Republica Mol­dova, în timpul apropiat, va fi printre zecile de țări care a ratificat Convenția”.

La rândul său, Maria Jose Chamorro a mulțumit sindicatelor pentru oportunitățile create și a dat asigurări că va depune toa­te eforturile, inclusiv la întrevederile pe care le va avea cu factorii de decizie, pen­tru a îmbunătăți colaborarea în domeniu: „În acest sens, am identificat unele sfere co­mune de activitate, unde OIM ar putea să se implice și să ofere CNSM suport logistic și financiar privind realizarea și promovarea legislației muncii pe diferite domenii de ac­tivitate. Drept exemplu, pot menționa ofi­cializarea relațiilor de muncă, munca nede­clarată, salariul minim și cum poate OIM să vă ajute ca acesta să fie majorat, discrepanța salarială între femei și bărbați, înființarea de creșe la întreprinderi”.

În opinia Mariei Jose Chamorro, trebu­ie să ne implicăm în rezolvarea probleme­lor cu care se confruntă angajații la locul de lucru, mai ales de Ziua Internațională a drepturilor omului, marcată de întregul ma­pamond pe 10 decembrie: „E un moment important pe care trebuie să-l simtă toate colectivele de muncă de la toate instituțiile și întreprinderile din Republica Moldova. Rolul sindicatelor este decisiv în apărarea drepturilor angajaților, iar OIM este gata să vă susțină”.

În context, Sergiu Sainciuc a ținut să adauge că în preajma Zilei Internaționale a drepturilor omului CNSM va organiza o masa rotundă privind  respectarea Contrac­telor Colective de Muncă (CCM): „Am de­cis să abordăm acest subiect, pentru că în R. Moldova nu este respectat Contractul Colectiv de Muncă din partea unor orga-nizații de stat, inclusiv de instituțiile de con­trol: Inspecția Financiară, Curtea de Conturi, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ș. a. Ne dorim să discutăm cu reprezentanții acestor organizații construc-tiv, cu argumente necesare, fiindcă CCM, dacă e semnat, este Lege și trebuie să fie respectat de toți”.

La finalul întrevederii, părțile s-au arătat deschise să se întâlnească periodic, pentru a discuta și a găsi soluții la rezolvarea ini-țiativelor sindicatelor privind îmbunătățirea situației social-economice a cetățenilor.

OIM este o instituţie specializată a Or­ganizaţiei Naţiunilor Unite, cu competenţe în materie de muncă şi securitate socială. Republica Moldova a devenit membră a OIM în anul 1992.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand