23 aprilie 2024
Chisinau
Sanatate

Riscurile în muncă, supravegheate după reguli noi

Loading
Sanatate Riscurile în muncă, supravegheate după reguli noi

 

 

examen-medical

Foto: vocea.md

Un proiect de aprobare prin hotărâre de Guvern a Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor supuse acţiunii factorilor de risc profesional a fost elaborat, recent, de specialiştii Ministerului Sănătăţii şi remis spre avizare insti­tuţiilor interesate.

 

De vreme ce în prezent supra­vegherea sănătăţii persoanelor supuse acţiunii factorilor de risc profesional este reglementată de un act normativ care este deja depăşit, reprezentanţii Confe­deraţiei Naţionale a Sindicate­lor din Moldova susţin proiectul prezentat spre avizare.

CNSM propune includerea obligativităţii examinării medi­cale la angajare pentru toţi sa­lariaţii, dar şi a responsabilităţii pentru calitatea examenelor me­dicale, inclusiv penală din partea membrilor comisiei medicale, cu modificarea actelor legislative corespunzătoare.

De asemenea, reprezentanţii sindicatelor se pronunţă pentru completarea fişei de identificare a factorilor de risc profesional concomitent cu evaluarea facto­rilor de risc.

Pentru aceasta este necesară şi modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţi­ilor de muncă şi a modului de aplicare a listelor de lucrări pe ramuri pentru care pot fi stabili­te sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii ne­favorabile. În acelaşi timp, fişa respectivă va fi coordonată în mod obligatoriu cu Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.

 

g_sanatate

CNSM propune introducerea responsabilităţii pentru calitatea examenelor medicale

 

În acelaşi aviz se propune ca durata de aflare a salariatului la examinarea medicală să fie de maximum trei zile lucrătoare, după care, în caz de necesitate, să-i fie acordat acestuia conce­diu medical.

Totodată, dacă vor exista du­bii privind starea sănătăţii sa­lariatului, angajatorului să-i fie acordat dreptul de a trimite lu­crătorul la examinare medicală periodică înainte de termen. În acelaşi timp, salariatului, lucră­torilor organelor de control ale statului şi sindicatelor să le fie atribuit dreptul de a solicita de la patron dreptul de a se prezen­ta înainte de termen la aceste comisii.

Acelaşi aviz propune inclu­derea la compartimentul „II. Obligaţiile angajatorului” a unor prevederi care să interzică anga­jatorului admiterea salariatului la lucru fără examenul medical şi stabilirea unei sancţiuni ad­ministrative pentru încălcarea acestei prevederi.

Termenul de păstrare a do­cumentelor menţionate la p. 14 contravine cerinţelor Indicato­rului documentelor-tip şi al ter­menelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, instituţiile, organizaţiile şi între­prinderile de pe teritoriul Repu­blicii Moldova, constată autorii avizului.

La compartimentul „IV. Exa­menul medical la angajare în muncă” se propune să fie stabi­lite doar două condiţii – apt sau inapt pentru funcţia şi locul de muncă în care urmează sa lucre­ze persoana în cauză. Cel de-al cincilea compartiment, care se referă la examenul medical de adaptare în muncă este unul for­mal şi pentru îndeplinirea preve­derilor respective vor fi necesare cheltuieli financiare suplimenta­re nejustificate, consideră auto­rii avizului.

Totodată, la compartimentul „VI. Examenul medical perio­dic” se propune să fie inclusă o prevedere despre obligativitatea comisiei medicale de a informa imediat angajatorul despre sa­lariaţii inapţi de muncă, pentru excluderea agravării stării lor de sănătate.

Reprezentanţii CNSM mai consideră necesar ca în docu­ment să fie specificat criteriul de stabilire a periodicităţii şi tipuri­lor de investigaţii incluse in exa­menul medical in cazul prezenţei mai multor factori de risc. Ei so­licită, de asemenea, să fie concre­tizate metodele de supraveghere a sănătăţii pentru următoarele categorii de salariaţi: zilieri, se­zonieri, persoane care prestează o anumită lucrare. Din aceeaşi listă mai fac parte lucrătorii an­gajaţi pe o perioadă de până la două luni care lucrează la pa­troni ca persoane fizice, prestea­ză munca la domiciliu, lucrează în tură continuă, muncesc prin cumul, persoanele cu dizabilităţi, veteranii, pensionarii etc.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand