17 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Revendicările înaintate Guvernului de către sindicate în ultimul timp

Loading
Cetăţeanul şi legea Revendicările înaintate Guvernului de către sindicate în ultimul timp
Revendicările înaintate Guvernului de către sindicate în ultimul timp
agora.md

Ce revendicări sunt înaintate Guvernului și  cum se realizează acestea? De ce nu se reflectă această latură a activității sindicatelor în ziarul „Vocea poporului”?

Ion Petrache, Ialoveni

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

La ședința Consiliului General din 11 aprilie 2024, membrii Con­siliului CNSM, în numele celor circa 300 de mii de membri de sindi­cat, au luat decizia de a prezenta Guvernului următoarele revendi­cări:

 • neadmiterea flexibilizării și liberalizării excesive a legislației muncii în detrimentul drepturilor, garanțiilor și intereselor legale ale salariaților;
 • elaborarea și adoptarea, cât mai urgentă, a unui proiect de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Mol­dova nr. 218/2008, în vederea sta­bilirii răspunderii pentru încălca-rea legislației cu privire la sindicate și a drepturilor sindicale garantate de legislație și de statutele sindica­telor;
 • asigurarea activității conti­nue a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective și consolidarea parteneriatului social în sfera muncii la toate nivelurile;
 • revenirea la consultări și ne­gocieri colective în problemele ce țin de domeniul muncii și cel so­cial-economic pe platforma Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective și a grupu­rilor de lucru tripartite, precum și neadmiterea subminării de către Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru a statutului și rolului Comisiei naționale pentru consul­tări și negocieri colective;
 • elaborarea, cu participarea partenerilor sociali, a unui plan de acțiuni în vederea acoperirii cu negocieri colective a circa 80% din salariați, conform prevederilor Di­rectivei UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană;
 • urgentarea adoptării Hotărârii de Guvern privind stabilirea etapelor de reexaminare a salariu­lui minim pentru perioada anilor 2025-2027 în vederea asigurării transpunerii Directivei UE nr. 2022/ 2041 privind salariile minime adec­vate în Uniunea Europeană;
 • perfecționarea legislației în domeniul salarizării în sectorul bugetar în vederea stabilirii unei valori de referință unice pentru calcularea salariilor și eliminarea inechităților existente;
 • perfecționarea cadrului legal în domeniul salarizării în sectorul real pentru asigurarea unei salari­zări echitabile și excluderea lacu­nelor care favorizează economia informală;
 • introducerea impozitării pro­gresive a veniturilor persoanelor fizice și indexarea scutirilor la im­pozitul pe venit;
 • deducerea de  la impozitul pe venit a cotizațiilor de membru de sindicat achitate de contribuabili;
 • acordarea alocației pentru persoanele vârstnice tuturor per­soanelor la atingerea vârstei de pensionare;
 • includerea în stagiul de cotiza­re necesar pentru stabilirea pensiei anticipate pentru carieră lungă a perioadei de îngrijire a unui copil până la vârsta de trei ani și a perioadei de rezidențiat în învățământul postuniversitar obligatoriu;
 • excluderea limitei venitului supraviețuitorului la acordarea indemnizației în cazul decesului soțului/soției în temeiul Legii cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți nr. 156/2019;
 • elaborarea unui mecanism distinct de calculare și stabilire a pensiilor pentru angajații din sec­torul agrar;
 • elaborarea și adoptarea unor măsuri de stimulare a creării locu­rilor de muncă decente în agricul­tură;
 • elaborarea și adoptarea unui document de politici, cu acțiuni concrete de impact, în domeniul combaterii economiei informale;
 • crearea și implementarea, cât mai urgentă, a Registrului elec­tronic al salariaților din Republica Moldova;
 • racordarea, cât mai urgentă, a Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131/2012 și a Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii nr. 140/2001 la prevederile Convențiilor OIM nr. 81 privind inspecția muncii în industrie și comerț și nr. 129 privind inspecția mun­cii în agricultură și excluderea Inspectoratului de Stat al Muncii de sub incidența Legii nr. 131/2012;
 • majorarea transferurilor din bugetul de stat în fondurile asi­gurărilor obligatorii de asistență medicală pentru asigurarea ca­tegoriilor de persoane neanga­jate prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585/1998, pornind de la nu­mărul persoanelor neangajate și prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă;
 • modificarea legislației în vederea acordării, ca excepție, a plăților anticipate (avans) în mări­me de cel puțin 75% pentru con­tractele care au ca obiect servicii de organizare a tratamentului balneosanatorial al asiguraților și a odihnei și întremării sănătății co­piilor și adolescenților în sezonul estival pentru asigurarea organi­zării conforme a odihnei/trata­mentului categoriilor de populație menționate;
 • inițierea ratificării Convenției Organizației Internaționale a Mun­cii nr. 156/1981 privind egalitatea de șanse și tratament între forța de muncă feminină și masculină, lucrătorii având responsabilități fa­miliale.
  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand