25 iulie 2024
Chisinau
Social

Proiectele principalelor documente bugetare, susţinute de partenerii sociali

Loading
Social Proiectele principalelor documente bugetare, susţinute de partenerii sociali
Proiectele principalelor documente bugetare, susţinute de partenerii sociali

parteneri-sociali-guvern

 

Proiectul bugetului de stat, al asigurărilor sociale de stat, precum şi cel al fon­durilor de asigurări medica­le pentru 2016, propuse de Guvern, au fost susţinute, marţi, cu unanimitate de vo­turi, de reprezentanţii sindi­catelor şi ai patronatelor, în cadrul unei şedinţe a Comi­siei naţionale pentru consul­tări şi negocieri colective. 

 

Partenerii sociali au expri­mat însă şi multiple obiecţii faţă de prevederile celor trei documente. În replică, Octavian Calmîc, ministrul Economiei, a răspuns că, pe măsură ce vor fi resurse financiare, Guvernul va răs­punde la solicitările celor care au nevoie de un suport mai mare din partea statu­lui. Pe parcursul verii se va vedea cum sunt îndepliniţi indicatorii preconizaţi, iar în septembrie, ar putea fi făcu­tă o rectificare a bugetului, a opinat în context Oleg Bud­za, preşedintele Confedera­ţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

Oleg Budza a remarcat că, în contextul reformării sistemului de pensii, părţile interesate au căzut de acord cu ideea că oamenii, pentru a putea primi pensii de vâr­stă, trebuie să muncească şi să achite contribuţii. Or, principiul solidarităţii nu mai funcţionează în acest caz.

În altă ordine de idei, pre­şedintele CNSM a propus ca din bugetul de stat să fie găsite mijloace pentru sala­riile angajaţilor din sectorul silvic, pentru ca ţara noastră să nu rămână fără păduri. Acum, din buget este alocată în acest scop o sumă mizeră, iar diferenţa este acoperită din mijloacele obţinute de la defrişarea pădurilor.

Proiectele celor trei bugete este necesar să fie aprobate cât mai operativ, deoare­ce nu prea există teren pentru manevră, a opinat Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM. Şi, cu toate că bugetul de stat are un caracter social, lasă de dorit nivelul pre­staţiilor, cel al salariilor din sectorul public, dar şi al pensiilor.

„Ne interesează ce va fi şi cu salariul minim pe ţară. Acesta este în cuantum de 1000 de lei încă de la 1 octombrie 2014, în timp ce pensia minimă constituie după indexare 949 de lei. Cu toate acestea, pro­iectul bugetului de stat pentru anul curent nu prevede modificarea respectivului cuan­tum”, a remarcat Sergiu Sainciuc.

Totodată, cea mai mare parte a bugeta­rilor sau peste 100 de mii nu vor beneficia în acest an de majorări salariale, în situaţia în care inflaţia este în creştere, iar pe acest fundal, nivelul real de remunerare va fi în diminuare. De asemenea, proiectul politi­cii bugetar-fiscale nu prevede pentru 2016 majorarea scutirilor personale.

 

Indexarea tuturor salariilor

 

Dacă nu va creşte salariul minim, o op­ţiune bună ar fi indexarea tuturor salariilor din sectorul bugetar, a sugerat vicepreşe­dintele CNSM.

Sergiu Sainciuc şi-a exprimat îngrijora­rea şi în legătură cu unele tendinţe ce pun în pericol stabilitatea financiară a bugetului de asigurări sociale de stat. El s-a referit şi la faptul că transferurile băneşti pentru asi­gurarea din partea statului a unor categorii de persoane trebuie să constituie peste 12 la sută din fondurile de asistenţă medicală.

Mijloacele prevăzute pentru 2016 în acest scop constituie însă aproximativ 

opt la sută. În aceste condiţii, Sergiu Sainciuc se întreabă dacă mijloacele ce vor fi aloca­te sunt suficiente pentru a le asigura per­soanelor respective servicii de sănătate de calitate.

Reprezentanţii CNSM au prezentat un şir de propuneri la proiectele politicii bu­getar-fiscale, al bugetului de stat, al asigu­rărilor sociale de stat şi al celor medicale. Acestea urmează să fie examinate minuţios şi luate în calcul în procesul de elaborare a cadrului de politici bugetar-fiscale pentru 2017-2019.

 

Propunerile sindicatelor

 

Propunerile respective se referă la mai multe programe existente la nivel naţional, axate pe securitatea demografică, susţine­rea familiei şi a copilului, creşterea indem­nizaţiei la naştere, pentru îngrijirea copii­lor, dar şi a celei de deces.

Cu referire la baza fiscală a persoanelor care îşi procură în mod individual asigura­rea de sănătate, reprezentantul sindicatelor a constatat că aceasta este constituită din numai 50 de mii de persoane, ca şi în cazul bugetului de asigurări sociale de stat. Alte peste 300 de mii de persoane din rândul celor care lucrează terenuri agricole în mod individual sau al întreprinzătorilor sunt, în prezent, o rezervă importantă. Aceşti lucrători trebuie asiguraţi şi cu pensie, iar pentru aceasta este necesar ca ei să achite contribuţii de asigurări sociale. Astfel, re­zerva în cauză ar putea servi la lărgirea ba­zei fiscale.

 

Problema cadrelor didactice

 

La rândul său, Dumitru Ivanov, preşe­dintele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, a menţionat că, pe fondul unui ni­vel insuficient de finanţare a educaţiei şi al salariilor mizere ale învăţătorilor, an de an se face trimitere la ponderea mare a eco­nomiei informale. Vorbitorul s-a întrebat dacă este capabil Guvernul să facă ordine în acest domeniu.

Dumitru Ivanov a invocat situaţia actu­ală, potrivit căreia, din 2800 de pedagogi care obţin în fiecare an studii superioare, doar 300 se angajează în sistemul de învă­ţământ, iar peste un an, dintre aceştia ră­mân doar aproximativ 80.

„N-o să vină tinerii în sistemul de învă­ţământ şi nici calitate nu va fi niciodată. În condiţiile actuale, cei care studiază prin universităţi îşi aleg din start să înveţe limbi străine, care îi vor ajuta să plece peste ho­tare după absolvire”, a conchis Dumitru Ivanov.

 

Poziţia patronatelor

 

În 2016, este pentru prima dată în ultimii ani, când proiectul principalelor documen­te bugetare sunt prezentate cu o întârziere atât de mare, a accentuat Leonid Cerescu, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Pa­tronatului din Moldova. În opinia sa, acest lucru este inacceptabil, la fel ca şi faptul că procedura de examinare a acestor proiecte a fost încălcată.

„Ne îngrijorează că acest buget e cu un mare deficit şi nu este clar din ce surse va fi finanţat. Totodată, bugetul are un caracter social şi atunci cum rămâne cu dezvoltarea economică a ţării, cu creşterea economică şi cu ceea ce urmărim și pe ce mizăm toţi – mai multe locuri de muncă, salarii mai mari, acumulări la buget? Acestea nu au de unde fi”, a afirmat Leonid Cerescu.

 

Soluţiile Guvernului

 

Situaţia actuală este o consecinţă a fap­tului că în ultimii ani nu au fost implemen­tate reforme, a opinat Octavian Armaşu, ministrul Finanţelor. Singura soluţie este reformarea administraţiei publice, eficien­tizarea instituţiilor statului, lucru pe care Guvernul nu este în stare să-l facă imediat, mai ales că necesită şi resurse impunătoa­re.

„De aceea, în 2016, mergem cu cifrele planificate şi sper că reforma administraţi­ei publice care a fost iniţiată ne va permite să majorăm salariile funcţionarilor de stat, ceea ce ne va da posibilitate să atragem şi angajaţi de calitate în acest sistem”, a men­ţionat ministrul Finanţelor.

Şi reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au constatat că nu pot veni cu soluţii imediate pentru 2016, de asigurare a unui caracter suste­nabil pentru bugetul de asigurări sociale. Totuşi, reforma pensiilor rămâne a fi prio­ritară şi singura care ar putea genera suste­nabilitatea dorită, poate chiar din 2017.

Tot începând cu anul viitor ar putea fi soluţionată şi problema transferurilor de la bugetul de stat către cel al asigurărilor medicale care sunt insuficiente. Conduce­rea Ministerului Sănătăţii dă asigurări că în acest scop va fi modificată formula actuală de calcul al transferurilor în cauză, pentru a fi garantat un nivel mai înalt de transpa­renţă şi pentru ca situaţia din prezent să nu se mai repete.

 

Estimările Guvernului, modeste

 

În concluzie, Octavian Calmîc, ministrul Economiei, a declarat că reprezentanţii Guvernului au fost modeşti atunci când au evaluat la 1,5 la sută creşterea economică preconizată pentru 2016.

„Dacă vom avea o dezvoltare şi o creştere economică mult mai bună, ne vom permite şi alte cheltuieli, iar pe parcursul anului o să venim cu rectificările de rigoare la toate cele trei bugete”, a afirmat Octavian Cal­mîc.

Ministrul Economiei a apreciat că mă­surile întreprinse de actualul Guvern în administrarea vamală şi fiscală deja dau rezultate. Încasările suplimentare la buget nu sunt însă suficiente. Pe măsură ce vor fi depuse eforturi cumulative şi vor exista mijloace financiare, Guvernul va răspunde solicitărilor celor care au nevoie de un su­port mai mare din partea statului, a conclu­zionat Octavian Calmîc.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand