22 iunie 2024
Chisinau
Social

Problemele social-economice, dezbătute de Platforma Societății Civile UE-RM

Loading
Social Problemele social-economice, dezbătute de Platforma Societății Civile UE-RM
Problemele social-economice, dezbătute de Platforma Societății Civile UE-RM
sindicate.md

Cea de-a opta reuniune a Platformei Societății Civile (PSC) Uniunea Europeană – Republica Moldova a întru­nit, într-un nou eveniment online, la data de 28 octom­brie, parlamentari și oficiali europeni, diplomați de la Bruxelles, reprezentanți ai organizațiilor necomerciale din țara noastră, ai Ministe­rului Muncii și Protecției So­ciale, Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol­dova (CNSM), Confederației Naționale a Patronatului din Moldova (CNPM).

Membrii Platformei Societății Civile au discutat despre situația actuală privind punerea în aplica­re a Acordului de Asociere RM-UE, acordând o atenție deosebi­tă aspectelor sociale cuprinse în document, provocărilor viitoare legate de piața forței de muncă, precum și inițiativelor ce vizea­ză eficientizarea dialogului so­cial, inclusiv problemele econo-mice în relațiile dintre UE și Re­publica Moldova pe diverse di­mensiuni.

În deschiderea activității, mo-deratoarea acesteia, Liliana Palihovici, președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, a sub­liniat că pandemia de coronavi­rus a afectat semnificativ situația social-economică din Republica Moldova, iar pentru a identifi­ca soluții optime de depășire a crizei este necesară abordarea problemelor atât din perspectiva reprezentanților sindicatelor, cât și ai patronatului.

Diana Jablonska, șefa unității C1 pentru Georgia, Moldova, Pla­nul economic şi de investiţii, de la Comisia Europeană, a afirmat că R. Moldova a făcut pași im-portanți în direcția implementării Acordului de Asociere, dar mai sunt multe de făcut. „Democrația însemnă și dialog social, iar soci­etatea civilă are un rol important în depășirea crizei pandemice care ne-a lovit pe toți. Mizăm pe dezvoltarea societății civile din Moldova, problemele existente trebuie abordate de toți parte­nerii sociali pentru a veni cu un răspuns corespunzător la provo­cările actuale”, a subliniat Jablon­ska.

Marcel Spatari, ministrul Mun­cii și Protecției Sociale, a avut o intervenție în cadrul evenimen­tului, în care a vorbit despre importanța asigurării măsurilor de protecție a populației. Potrivit lui Spatari, măsurile de protecție, în contextul pandemiei, au fost foarte modeste. Ministrul a vor­bit despre faptul că autoritățile lucrează la un plan de măsuri de protecție a populației care vi­zează subvenționarea șomajului tehnic, subvenționarea zilelor li­bere acordate părinților ai căror copii nu merg la școală din ca­uza restricțiilor pandemice, sub-venționarea zilelor libere acorda­te de angajatori pentru vaccinare, subvenționarea salariaților care au un program de muncă redus.

În cadrul discuțiilor, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a spus că sindicatele din Repu­blica Moldova mizează foarte mult pe asistența UE în imple­mentarea reformelor prevăzu­te în Acordul de Asociere, care prevede importanța respectării standardelor internaționale ale muncii și asigurarea unui trai de­cent. Sainciuc a subliniat că drep­turile și garanțiile salariaților nu pot fi reduse, de asemenea, nu trebuie prejudiciate drepturile organizațiilor sindicale. Totodată, a punctat el, modificările care ur­mează să fie operate în legislația muncii, despre care se discută în ultima perioadă, trebuie să se facă în strictă corespundere cu standardele internaționale.

La rândul său, Vladislav Ca­minschi, director executiv al Confederației Naționale a Patronatu­lui din Moldova, a subliniat ne­cesitatea acordării de stimulente mediului de afaceri, afectat masiv de criza pandemică. De aseme­nea, el s-a arătat deschis în im­plicarea patronatului la procesul de dezvoltare a dialogului social, pentru a găsi un echilibru între necesitățile mediului de afaceri și doleanțele reprezentanților sa-lariaților.

Participanții la cea de-a opta reuniune a Platformei Societății Civile UE-Moldova au adoptat o Declarație în care cer Guver­nului Republicii Moldova să îm-bunătățească procesul de negocieri colective prin reluarea ac-tivității Comisiei Naționale pen-tru Consultări și Negocieri Colec­tive.

Totodată, membrii Platformei cer autorităților moldovenești să majoreze salariul minim pe țară, care să constituie cel puțin 50-60 la sută din salariul mediu pe economie, conform cerințelor Cartei Sociale Europene revizui­te.

De asemenea, s-a atras atenția asupra carențelor din sistemul unitar de salarizare, care urmea­ză a fi depășite, și asupra adop­tării unui plan de măsuri privind combaterea economiei informale și îmbunătățirii situației în do­meniul securității și sănătății în muncă.

Participanții la reuniune au sa­lutat faptul că Republica Moldo­va și Organizația Internațională a Muncii au semnat un nou Me­morandum de Înțelegere, care stabilește vectorii pentru dezvol­tare durabilă și muncă decentă pentru anii 2021-2024, fixați în noul Program de Țară privind Munca Decentă.

Reamintim că Platforma So-cietății Civile UE-Moldova este unul dintre organismele institu­ite în cadrul Acordului de Aso­ciere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Această platformă permite organizațiilor societății civile ale ambelor părți să monitorizeze procesul de pu­nere în aplicare și să elaboreze re­comandări adresate autorităților relevante ale celor două părți.

 

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand