23 aprilie 2024
Chisinau
Sanatate

Problemele medicilor de la Rezina, soluţionate cu aportul partenerilor sociali

Loading
Sanatate Problemele medicilor de la Rezina, soluţionate cu aportul partenerilor sociali
medici-rezina

Foto: vocea.md

Problemele salariaţilor de la Spitalul raional Rezina sunt rezolvate atât cu efortu­rile administraţiei instituţiei, cât şi în conlucrare cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu aportul mai multor structuri sindicale.

 

Nina Postu, preşedinta comite­tului sindical de la Spitalul raional Rezina, a precizat pentru „Vocea poporului” că la această unitate ac­tivează o comisie de dialog social, în cadrul căreia sunt abordate toate chestiunile interne legate de drep­turile şi interesele salariaţilor.

Anterior, a existat însă o pro­blemă privind prestarea muncii în ture cu durata neîntreruptă de 24 de ore, în condiţiile în care unita­tea se confruntă cu insuficienţă de cadre. În urma unor discuţii cu re­prezentanţii Ministerului Sănătă­ţii, ai Sindicatului „Sănătatea” şi ai Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, a fost obţinut acceptul ca doctorii şi asistentele medicale să poată activa conform unui astfel de grafic.

 

Conlucrarea cu administraţia

 

Preşedinta comitetului sindical de la Spitalul raional Rezina afir­mă că reprezentanţii salariaţilor au stabilit, chiar din start, relaţii de conlucrare cu administraţia in­stituţiei. În cadrul dialogului soci­al care este desfăşurat permanent, a fost negociat şi încheiat un nou contract colectiv de muncă, se ţine cont şi de prevederile Convenţiei colective de ramură.

 

g_sanatate

Instituţia dispune de condiţii adecvate de spitalizare şi de muncă

 

În noul contract colectiv au fost reflectate toate doleanţele mem­brilor de sindicat, exprimate după încheierea documentului anterior, precum şi prevederi pentru redre­sarea situaţiei.

„Conlucrăm eficient şi cu repre­zentanţii Consiliului interramural al sindicatelor din Rezina în re­zolvarea unor probleme mai strin­gente, de importanţă raională. Am discutat unele inadvertenţe şi în cadrul Comisiei tripartite de nivel raional şi am reuşit să găsim limbaj comun şi sprijin din partea Con­siliului raional”, a accentuat Nina Postu.

 

Soluţiile identificate

 

Astfel, din bugetul local este acordată susţinere financiară sub formă de supliment la salariu pentru motivarea tinerilor speci­alişti atât doctori, cât şi asistente medicale. Totodată, în conlucrare cu Primăria Rezina, au fost repar­tizate locuințe pentru aceşti tineri specialişti.

Cât priveşte administraţia spi­talului, Nina Postu a specificat că aceasta alocă, în fiecare an, susţi­nere financiară pentru organizarea diferitelor manifestări cu ocazia Zi­lei profesionale a medicilor.

Un aspect important este şi sus­ţinerea de care se bucură institu­ţia în implementarea proiectelor investiţionale. În acest fel, a fost posibilă efectuarea unor lucrări de renovare a unui şir de secţii, iar în prezent, lucrări similare sunt des­făşurate şi în celelalte subdiviziuni ale instituţiei.

În consecinţă, instituţia oferă condiţii bune pentru spitalizarea pacienţilor, dar şi de activitate pen­tru salariaţii săi.

Nina Postu a relevat că la aceas­tă instituţie curativă este necesar să mai fie renovate încă unele secţii şi să fie procurat aparataj medical modern. Reprezentanţii salariaţi­lor spun că vor miza şi pe ajutorul specialiştilor de la sindicatul de ramură în procesul de negociere a susţinerii financiare pentru aceste proiecte. În prezent, salariaţilor de la acest spital care lucrează în con­diţii nocive le sunt achitate sporu­rile salariale prevăzute de lege, le sunt acordate haine de protecţie şi echipament special pentru muncă, dar şi primesc zilnic lapte pe soco­teala angajatorului.

La spitalul raional Rezina sunt 236 de angajaţi şi toţi sunt membri de sindicat.

 

Angajarea tinerilor

 

medici-rezina-2

Foto: vocea.md

La rândul său, Maria Florea, di­rectoarea acestui spital, a subliniat că vârsta medie a medicilor de la instituţia respectivă este de 57 de ani, iar a asistentelor medicale – de 38 de ani.

„Noi am reuşit să întinerim co­lectivul cu asistente medicale, care au fost angajate în ultimii doi ani, datorită susţinerii din partea Con­siliului raional. În afară de ajutorul material acordat în mod centralizat de la Guvern, asistentele medicale – tineri specialişti mai primesc, în fiecare an, câte trei mii de lei de la Consiliul raional”, a adăugat Maria Florea.

Directoarea a remarcat că acest lucru a fost propus de către repre­zentanţii administraţiei şi ai struc­turii sindicale de la spitalul raional cu scopul de a motiva tinerii spe­cialişti să rămână să muncească la baştină, iar Consiliul raional a acceptat să satisfacă solicitarea în cauză.

Totodată, medicilor le este acor­dat un supliment anual de cinci mii de lei. În ultimii 10 ani, la acest spital au fost angajaţi patru medici tineri – doi chirurgi, un patalogoa­natom şi un anesteziolog–reani­matolog.

 

Dezvoltarea profesională

 

Maria Florea a subliniat că, pen­tru sporirea cunoştinţelor, anga­jaţii instituţiei pe care o conduce participă cu regularitate la confe­rinţe de profil, urmează cursuri de sunt evaluaţi şi le sunt atribuite categorii superioare de calificare.

Din păcate, însă, Spitalul raional Rezina continuă să se confrunte cu o insuficienţă de specialişti, cum ar fi: obstetricieni, ginecologi, cardio­logi, pediatri tineri, chirurgi, anes­teziologi–reanimatologi.

„Prezentăm, în fiecare an, infor­maţii despre necesităţile spitalului la universitatea de profil, am parti­cipat şi la un târg al tinerilor speci­alişti, dar, cu părere de rău, consta­tăm că, după absolvire, specialiştii nu prea vor să revină în raioane”, afirmă Maria Florea.

 

g_sanatate

Cu părere de rău, după absolvire, tinerii specialişti nu revin în raioane

 

Directoarea Spitalului raional Rezina apreciază înalt conlucrarea cu reprezentanţii sindicatelor teri­toriale şi naţionale şi se mândreşte cu faptul că, la spartachiadele or­ganizate de Sindicatul „Sănătatea”, lucrătorii medicali din acest raion obţin numeroase trofee.

Igor Zubcu, consilier principal în probleme de drept la Sindicatul „Sănătatea”, a precizat pentru „Vo­cea poporului” că, în ultimii ani, sunt desfăşurate diferite seminare menite să familiarizeze atât sindi­caliştii, cât şi managerii de unităţi, cu practicile şi activităţile necesare pentru asigurarea drepturilor şi a intereselor salariaţilor.

În context, liderii sindicali sunt încurajaţi să conlucreze cu anga­jatorii, să dezvolte parteneriate reciproc avantajoase cu aceştia, precum şi cu administraţiile pub-lice locale, în vederea soluţionării problemelor cu care se confruntă cadrele medicale, inclusiv tineri specialişti. Astfel, mulţi dintre ma­nagerii de instituţii medicale au iniţiat o conlucrare permanentă cu specialiştii Sindicatului „Sănă­tatea” în procesul de elaborare şi definitivare a diferitelor propuneri, proiecte, în special, sub aspectul asigurării drepturilor membrilor de sindicat, a subliniat Igor Zubcu.

Vera Platon, preşedinta Consi­liului interramural al sindicatelor din raionul Rezina, a menţionat că membrii comitetului sindical de la spitalul din oraşul respectiv activează eficient, participă activ la şedinţele, mesele rotunde, semi­narele organizate de reprezentanţii acestui consiliu. De asemenea, şi în cadrul unităţii este desfăşurat un dialog social activ, iar problemele curente sunt discutate şi soluţio­nate prin intermediul comisiei de dialog social, a mai specificat Vera Platon.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand