14 iunie 2024
Chisinau
Social

Problemele angajaților din minerit, analizate împreună cu ministrul Muncii

Loading
Social Problemele angajaților din minerit, analizate împreună cu ministrul Muncii
Problemele angajaților din minerit, analizate împreună cu ministrul Muncii
Vocea poporului

Partenerii sociali din ramura construcțiilor, împreună cu reprezentanții din sectorul mineritului, au avut re­cent o întrevedere de lucru cu Marcel Spatari, ministrul Muncii și Protecției Sociale. La întrunire au participat Ser­giu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, Marin Sîrbu, președintele Patronatu­lui din construcții, Timofei Timohin, președintele Concernului ,,Inmacom”, Victor Talmaci, președintele Federației „Sindicons”, conducători și lideri de sindicat de la întreprinderile din indus­tria materialelor de construcții.

Scopul întâlnirii a fost de a identifica și a propune unele soluții pentru persoanele care lucrează în condiții nefavorabile și de a oferi posibilității acestora de a benefi­cia de pensie în condiții avantajoase, fiind antrenați la lucrări foarte nocive și grele.

S-a insistat să se discute propunerile partenerilor sociali privind reexaminarea modificărilor la Legea 156/1998 privind sis­temul public de pensii, prin reducerea sta­giului de cotizare complet pentru persoane care activează în condiții de muncă deose­bite, astfel încât prevederile legii să fie po­sibile de realizat fără obstacole impuse de autorități.

Totodată, s-au adus exemple concrete de situații cu care se confruntă unii salariați cărora li se cereau să prezinte acte confir­mative neprevăzute de legislație pentru a demonstra cumularea timpului aflării aces­tora în mină și registrul de evidență a intră­rilor și ieșirilor din subterană.

Având în vedere că Guvernul nu a ela­borat Regulamentul privind evaluarea lo­curilor de muncă cu condiții deosebite, Leonid Lupan, președintele CS SA ,,LafargeCiment” Rezina, a propus ca, odată cu re­actualizarea Hotărârii Guvernului nr. 256, să fie luată în calcul posibilitatea salariaților de a se pensiona în condiții avantajoase începând cu anul 2018, astfel încât legea să aibă efect retroactiv.

 

Va fi constituit un grup de lucru din specialiști de la minister și parteneri sociali

 

Sergiu Lungu, directorul SA ,,Mina din Chișinău”, a adus la cunoștința celor prezenți că, pe lângă ,,Registrul de evidență” în care persoana semnează la coborâre și la ieșire din mină, mai există și un alt registru de evidență a sarcinilor de muncă.

În acest context, se propune ca, la calcula­rea pensiei în condiții avantajoase, registrul de evidență a sarcinilor de lucru, de aseme­nea, să fie luat ca bază pentru ca salariatul să poată demonstra timpul efectiv lucrat în condiții nocive.

O altă chestiune discutată este stagiul de cotizare în condiții deosebite de muncă. Prin Legea nr.317 din 22.12.2017 pentru modifi­carea și completarea Legii nr.156/1998 pri­vind sistemul public de pensii, a fost intro­dusă o nouă prevedere cu referire la dreptul la pensie pentru persoanele care au realizat stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă (cel puțin 10 ani compleți), cu dimi­nuarea vârstei de pensionare în funcție de anii cotizați în condiții deosebite de muncă (art. 41, alin 2 prim al Legii 156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii). Conform acestor prevederi, un specialist, după absol­virea instituției de învățământ, angajându-se la serviciu în mină, nu poate beneficia pe deplin de pensie în condiții avantajoase la 53 de ani, deoarece trebuie să aibă un sta­giu de cotizare conform legii de 34 de ani (dintre care 20 ani în condiții deosebite). Din acest motiv, este necesar de luat în cal­cul micșorarea vârstei de cotizare în condiții deosebite cel puțin cu cinci ani (29 de ani).

La majoritatea subiectelor abordate de partenerii sociali, ministrul Marcel Spatari a promis că în termen optim se va constitui un grup de lucru cu participarea specialiștilor din cadrul ministerului și a partenerilor sociali, pentru a iniția procedura de opera­re a unor modificări în legislație la sistemul dat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand