22 iunie 2024
Chisinau
Oficial

Problemele angajaților de pe ambele maluri ale Prutului, discutate în România

Loading
Oficial Problemele angajaților de pe ambele maluri ale Prutului, discutate în România
Problemele angajaților de pe ambele maluri ale Prutului, discutate în România
sindicate.md

În perioada 20-21 septembrie cu­rent, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol­dova, Igor Zubcu, a participat la seminarul internațional cu gene­ricul „Capcanele menținerii sala­riilor la un nivel scăzut”, care s-a desfășurat în România, fiind orga­nizat de Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”.

În cadrul seminarului s-a discutat des­pre impactul pe care îl va avea Directiva UE privind salariile minime adecvate asu­pra stabilirii salariilor minime din țările UE. Astfel, Directiva prevede că salariul minim trebuie să fie stabilit în mărime de cel puțin 60 la sută din salariul median pe țară sau cel puțin în mărime de 50 la sută din sa­lariul mediu pe economie. De asemenea, Directiva prevede că salariul minim trebuie să fie stabilit prin negocieri și să acopere cu contracte colective de muncă cel puțin 80 la sută dintre salariați.

Totodată, participanții la seminar au discutat despre rolul și responsabilitatea partenerilor sociali în stabilirea salariului minim. Respectiv, esența constă în faptul că trebuie sporite capacitățile sindicatelor de a negocia și a stabili salarii minime pentru un trai decent.

 

Salariul minim, lăsat fără atenție de guvernare timp îndelungat

 

Vorbind despre situația privind stabili­rea salariului minim în Republica Moldova, președintele CNSM a menționat că, în pe­rioada anterioară, salariul minim a fost sta­bilit în mărime de 1000 de lei moldovenești încă în anul 2014. Acest salariu a fost de­clarat drept neconstituțional în anul curent. Problema a fost menținută din cauză că majorarea lui nu putea fi acoperită financiar pentru sfera bugetară. Se majora garanția minima (cuantumul minim garantat al sala­riului doar în sectorul real, din 1 aprilie a.c., la 3500 de lei).

„Doar actualmente, la insistența parte­nerilor sociali, mai cu seamă a sindicatelor, s-a decis stabilirea unui salariu minim unic pe țară de 3500 de lei moldovenești, ceea ce este, de exemplu, 890 de lei românești. (În România, salariul minim este de 2550 de lei românești sau circa 10.000 de lei moldovenești)”, a menționat Igor Zubcu.

 

Există problema stabilirii salariului minim prin negocieri

Cadrul legal în R. Moldova (Legea sala­rizării nr. 847/2002 și Legea nr. 1432/2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim) stabilește că:

Necesitatea modificării cuantumului sa­lariului minim se examinează de către Gu­vern, împreună cu patronatele şi sindicate­le, cel puţin o dată pe an.

Cuantumul salariului minim se reexami­nează de către Guvern după consultarea prealabilă a patronatelor şi sindicatelor, ţinându-se cont de modificarea indicelui preţurilor de consum şi de evoluţia salariu­lui mediu pe economia naţională în peri­oada de referinţă, de volumul produsului intern brut, de productivitatea muncii, pre­cum şi de mărimea valorică a minimului de existenţă.

sindicate.md

Salariul minim se stabilește și se re­examinează de Guvern în modul prevă­zut de legislație, după consultarea par­tenerilor sociali, în funcție de rata medie anuală a inflației și de rata de creștere a productivității muncii la nivel național.

Salariul minim se stabilește prin negoci­eri doar la nivel de ramură și mai jos (uni­tate).

Salariul minim nu se negociază în sfera bugetară.

Sindicatele din R. Moldova, împreună cu patronatele, solicită ca salariul minim la ni­vel național să fie stabilit prin negocieri!

 

O nouă abordare a mărimii salariului minim – în mărime de 50% din salariul mediu pe țară (salariul mediu prognozat)

 

„La etapa actuală, CNSM, de comun acord cu CNPM, pornind de la situația re­gională a mărimii salariului minim, precum și pentru a asigura o menținere a puterii de cumpărare a salariilor, ținând cont de rata înaltă a inflației (34% în timp de un an de zile și 23% de la începutul anului), au convenit să revendice o creștere a sa­larului minim. CNSM a solicitat ca salariul minim să fie în mărime de 50% din salariul mediu prognozat pentru anul 2022 – 4950 de lei. Așteptăm răspunsul angajatorilor. Această abordare este în concordanță cu Carta Europeană Socială revizuită și, mai nou, cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adec­vate în Uniunea Europeană”, a relevat Igor Zubcu.

Notăm, aici, că cele mai mari salarii mi­nime sunt în Luxemburg, Irlanda şi Germa­nia, iar cele mai mici în Bulgaria, Letonia şi Estonia. În UE, 21 din 27 de ţări au salariu minim prevăzut de lege, iar în celelalte şase (Austria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Italia şi Suedia), nivelurile salariilor sunt determi­nate prin negocieri salariale colective.

 

Salarii medii adecvate

CNSM a elaborat, încă în 2016, o me­todologie de estimare a necesităților salariaților și a necesarului de salarii care să acopere aceste necesități – Bugetul Rațional de Consum.

Astfel, în 2016, acest buget constituia 25 de mii de lei pentru o familie din patru persoane (inclusiv doi copii).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand