29 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Perioada estivală, preferată de angajaţi pentru a merge în concediul de odihnă

Loading
Fără categorie Perioada estivală, preferată de angajaţi pentru a merge în concediul de odihnă
Perioada estivală, preferată de angajaţi pentru a merge în concediul de odihnă
concediu

Foto: zenfs.com

Sezonul estival care tocmai a început li se asociază celor mai mulţi dintre salariaţii moldoveni cu perioada concediilor anuale de odihnă. Serghei Cebotari, specialist principal în Departamentul protecţie social-economică al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, precizează că toţi salariaţii care activează în baza unui con­tract individual de muncă beneficiază de dreptul la concediu de odihnă anual.

 

 

Acest drept este stipulat în art. 112 alin. 3 din Codul muncii. Astfel, tuturor salariaţilor le este acordat anual concediu de odihnă plătit, cu o durată minimă de 28 de zile. Totuşi, pentru salariaţii din unele ramuri ale economiei naţionale (învăţământ, ocrotirea sănătăţii, serviciul public etc.) poate fi stabilită prin lege organi­că o altă durată a concediului de odihnă anual.

 

Indemnizaţia de concediu

 

Pentru perioada concediului, salariatul beneficiază de o indem­nizaţie ce nu poate fi mai mică decât valoarea salariului mediu lunar pentru perioada respecti­vă. Calculul acestei indemnizaţii este efectuat în corespundere cu Hotărârea de Guvern nr. 426 din 26.04.2004 privind aprobarea modului de calculare a salariului mediu.

Pentru calcularea salariului mediu sunt stabilite următoarele perioade de decontare:

 • pentru lucrătorii din unită­ţile agricole, cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, angajaţii salarizaţi în acord în cazurile în care sunt retribuiţi o singură dată la momentul finali­zării lucrărilor pentru toată peri­oada de executare a lor şi pentru lucrătorii care nu au un regim de muncă stabil – ultimele 12 luni calendaristice precedente eveni­mentului de care depinde plata respectivă (de la data de 1 până la data de 1). Angajaţilor care au lucrat la întreprinderea respec­tivă mai puţin de un an, salariul mediu se calculează pentru lunile calendaristice efectiv lucrate;
 • pentru salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere, la calcularea indemnizaţiei pentru zilele de concediu nefolosite – durata se­zonului (până la şase luni);
 • pentru salariaţii cu contract individual de muncă pe un ter­men de până la două luni – ter­menul contractului;
 • în celelalte cazuri, la deter­minarea salariului mediu se iau în calcul trei luni calendaristice de lucru premergătoare conce­diului.

 

Calcularea indemnizației

 

Salariul mediu pentru indem­nizaţia de concediu este calcu­lat pentru o zi calendaristică, cu aplicarea unei perioade de decontare de trei luni. Salariul mediu pentru o zi calendaristică este stabilit prin înmulţirea sala­riului mediu pentru o zi lucrătoa­re cu coeficientul egal cu raportul dintre numărul de zile lucrătoare din perioada de decontare, con­form calendarului săptămânii de lucru stabilit la întreprindere şi numărul de zile calendaristice din aceeaşi perioadă, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoa­re menţionate la art. 111, alin. 1 din Codul muncii.

 

Zilele nelucrătoare

 

În Republica Moldova, zile de sărbătoare nelucrătoare, cu plata salariului mediu (pentru salaria­ţii care sunt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp – oră sau zi), sunt:

 

 • 1 ianuarie – Anul Nou;
 • 7 şi 8 ianuarie – Naşte­rea lui Isus Hristos (Crăciu­nul pe stil vechi);
 • 8 martie – Ziua Inter­naţională a Femeii;
 • prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
 • ziua de luni la o săptă­mână după Paşte (Paştele Blajinilor);
 • 1 mai – Ziua Internaţio­nală a Solidarităţii Oameni­lor Muncii;
 • 9 mai – Ziua Victori­ei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;
 • 27 august – Ziua Inde­pendenţei;
 • 31 august – sărbătoarea „Limba noastră”;
 • 25 decembrie – Naşte­rea lui Isus Hristos (Crăciu­nul pe stil nou);
 • ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al munici­piului, oraşului, comunei, satului.

 

Salariul mediu pentru o zi lucrătoare se obţine prin împăr­ţirea salariului pe trei luni, în care se includ toate formele de câştig şi compensaţii (pct. 3 din Hotărârea Guvernului privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu nr. 426 din 26.04.2004), precum şi salariul păstrat pe durata deplasărilor, la numărul zilelor efectiv lucra­te în această perioadă (inclusiv prestaţiile din zilele de odihnă şi cele de sărbătoare). Dacă în vre­una dintre lunile perioadei de de­contare de trei luni angajatul nu a lucrat şi nu a avut câştig, luna (lunile) în cauză din perioada de decontare nu se exclude şi nu se înlocuieşte cu altă lună.

Codul muncii (art. 117 alin. 3)prevede că indemnizaţia de con­cediu se plăteşte de către an­gajator cu cel puţin trei zile ca­lendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu.

 

Ajutorul material

 

Conform prevederilor art. 1651din Codul muncii, angajatorul este în drept să acorde anual salariaţilor ajutor material în modul şi condiţiile prevăzute de contractul colectiv de muncă şi/sau de actele normative în vi­goare. Ajutorul material poate fi acordat salariatului în baza cere­rii lui scrise, în orice timp al anu­lui ori adăugat la indemnizaţia de concediu.

Prevederile pct. 2, anexa 5 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014 stabileşte că nu se vor calcula şi reţine contribuţii de asigurări so­ciale de stat obligatorii (inclusiv contribuţie individuală de asigu­rări sociale în proporţie de şase la sută din salariu şi alte drepturi plătite de angajator către anga­jat sau în folosul lui) la sumele ajutorului material, în expresie bănească, acordat pe parcursul anului de către angajator angaja­tului sau fostului angajat la locul principal de muncă în mărime ce nu depăşeşte un salariu mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2014 şi aprobat de Guvern.

 

Contribuţii de asigurări sociale

 

Angajatorul va calcula contri­buţii de asigurări sociale de stat obligatorii, în proporţiile stabi­lite prin Legea bugetului asigu­rărilor sociale de stat, la suma ajutorului material ce depăşeşte cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2014 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1000 din 13 decembrie 2013 în mărime de 4225 de lei. Aceste prevederi sunt obligatorii spre executare tuturor persoanelor fizice şi ju­ridice care folosesc munca sala­riată a angajaţilor, încadraţi prin contract individual de muncă, dar şi pentru persoanele angajate în afara schemelor de încadrare a personalului şi sunt în drept să achite salariaţilor ajutor material în modul şi condiţiile prevăzute de legislaţie.

În cazul calculării şi achitării ajutorului material pe parcur­sul a mai multor luni din cadrul unui an, suma de 4225 de lei va fi dedusă doar în prima lună de stabilire şi achitare. La sumele ajutorului material achitate în lunile ulterioare, se vor calcula integral contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor