23 aprilie 2024
Chisinau
Social

Partenerii sociali propun crearea de tribunale ale muncii

Loading
Social Partenerii sociali propun crearea de tribunale ale muncii
Partenerii sociali propun crearea de tribunale ale muncii

 

 

tribunale-ale-muncii

Foto: vocea.md

Partenerii sociali din ţara noastră se pronunţă univoc în favoa­rea instituirii unor instanţe specializate în examinarea cauzelor de muncă, precum şi a creării unor comisii pentru soluţionarea prealabilă a litigiilor individuale de muncă în cadrul unităţilor. Subiectul în cauză a fost dezbătut, la finele săptămânii trecu­te, la un seminar, la care au participat reprezentanţi ai tuturor părţilor interesate, precum şi experţi în materie din Suedia.

 

Victor Talmaci, preşedintele Federa­ţiei „Sindicons”, structură care a orga­nizat seminarul în cauză, a menţionat că în ţara noastră se discută de foarte mult timp despre necesitatea de a fi constituite tribunale ale muncii, după exemplul mai multor state ale Uniunii Europene. Mai mult, noua platformă a dialogului social care a fost semnată în anul curent prevede în mod expres acest lucru.

„Am vrea ca cererile în judecată ce se referă la cauze de muncă să fie examinate cât mai profesionist şi operativ. În acelaşi timp, odată cu semnarea noii platforme a dialogului social, sperăm că reprezen­tanţii Guvernului vor avea o poziţie mai constructivă faţă de această problemă”, a remarcat preşedintele „Sindicons”.

 

Insistenţa sindicatelor

 

La rândul său, Petru Chiriac, vicepre­şedinte al Confederaţiei Naţionale a Sin­dicatelor din Moldova, a accentuat că, în 2003, în procesul de elaborare a Codului muncii, în proiectul acestuia a fost prevă­zută instituirea de tribunale ale muncii. Din motive neclare însă, la etapa adoptă­rii documentului, aceste propuneri au fost excluse.

Sindicatele au insistat în repetate rân­duri pe lângă Guvern şi Parlament asupra instituirii instanţelor de judecată speciali­zate în soluţionarea litigiilor şi conflictelor de muncă. La toate demersurile înaintate, reprezentanţii Ministerului Justiţiei au răspuns că acest lucru nu este oportun, pornind de la specificul sistemului jude­cătoresc din ţara noastră, dar şi de la lipsa mijloacelor financiare necesare.

„Analizând situaţia referitoare la con­flictele şi litigiile de muncă, reprezentanţii CNSM rămân şi în continuare ferm con­vinşi că instituirea instanţelor de judecată specializate, de tipul tribunalelor muncii, pentru soluţionarea acestor cauze, este o prioritate esenţială. Tribunalele vor con­tribui la eficientizarea sistemului juridic naţional, precum şi a procesului de refor­mare a justiţiei, care este menit să îmbu­nătăţească, inclusiv practicile de soluţio­nare a litigiilor şi conflictelor de muncă”, a declarat vicepreşedintele CNSM.

Totodată, Petru Chiriac a argumentat că instituirea tribunalelor de muncă ar fi benefică atât pentru salariaţi, cât şi pentru angajatori. Or, tergiversarea la nesfârşit a soluţionării litigiilor de muncă dăunează afacerilor şi aduce prejudicii tuturor per­soanelor antrenate în relaţii de muncă.

„Noi credem că specialiştii în dome­niu vor conştientiza importanţa solicitării noastre şi această instituţie va fi creată şi în Republica Moldova, iar tribunalele muncii vor servi la soluţionarea litigiilor şi a conflictelor de muncă”, a concluzionat vicepreşedintele CNSM.

 

Specializarea, necesară

 

Victor Puşcaş, fost preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, a subliniat, în cadrul aceluiaşi seminar, că, dacă dorim ca în ţara noastră să avem o justiţie eficientă, operativă şi care să facă faţă standardelor europene, este necesar să fie adoptate un şir de măsuri instituţionale. În acest con­text, instanţele specializate în examinarea litigiilor de muncă sunt absolut necesare.

În prezent, ţara noastră dispune de cadrul legislativ necesar pentru crearea acestor instanţe. În acest sens, există trei modele care ar putea fi urmate. Este vorba în primul rând despre modelul de specia­lizare a judecătorilor în instanţele existen­te, cel de creare a instanţelor specializate, precum şi de instituire a unor sisteme spe­cializate.

Ţara noastră dispune în prezent de in­stanţe de drept comun şi, din momentul instituirii celor specializate, o parte din competenţe vor fi preluate de acestea, iar volumul de lucru al celor dintâi s-ar mic­şora. Astfel, cheltuielile enorme, cu care este speriată societatea, nu vor fi necesare. Totodată, prin specializarea judecătorilor şi delimitarea competenţelor, activitatea lor se va îmbunătăţi, iar justiţia va deveni mai eficientă.

Este important să se conştientizeze că baza tuturor reformelor este cea din sis­temul judiciar şi că numai de aceasta din urmă depinde creşterea economică, dar şi protejarea adevărată a drepturilor şi li­bertăţilor fundamentale ale oamenilor, a opinat Victor Puşcaş.

 

Practică specializată

 

Potrivit lui Radu Drumea, şeful Direcţi­ei juridice a Confederaţiei Naţionale a Pat-ronatului din Moldova, scopul agenţilor economici este de a face afaceri şi a obţine profit, iar atunci când apar litigii, angaja­torul este interesat ca, aşa cum prevede legea, acestea să fie soluţionate rapid.

În practică, sunt multe cazuri când an­gajatorul concediază un salariat, iar in­stanţa decide abia peste jumătate de an că procedura în cauză nu a fost conformă legii, ceea ce cauzează pagube considera­bile. Dacă aceeaşi decizie ar fi luată în de­curs de o lună, salariatul ar fi restabilit în funcţie şi toţi şi-ar căuta de treabă, a con­statat vorbitorul.

„Poziţia patronatelor este că ar trebui să existe o practică judiciară specializa­tă pentru ca toţi cei implicaţi în litigii şi conflicte de muncă să cunoască soluţiile care există pentru fiecare caz în parte, iar patronul să ştie cum să aplice corect le­gea”, a subliniat Radu Drumea.

 

Poziţia ministerului de resort

 

Nicolae Eşanu, viceministru al Justiţi­ei, a remarcat că Strategia de reformare a sistemului justiţiei abordează şi problema schimbării hărţii, a structurii instanţelor judecătoreşti. Una dintre soluţiile pentru aceasta este crearea instanţelor speciali­zate, inclusiv pentru examinarea litigiilor legate de muncă, de familie, copii etc.

„În general, salutăm crearea oricăror instanţe sau completuri de judecată spe­cializate, deoarece, în prezent, dreptul este foarte complex şi este complicat ca un singur judecător să dispună de cunoştin­ţe excelente în toate domeniile. De aceea, scopul final este asigurarea specializării”, a menţionat Nicolae Eşanu.

În prezent, majoritatea judecătoriilor de primă instanţă au câte patru-cinci judecă­tori care examinează toate cauzele penale, civile, administrative. Consolidarea hărţii judecătoreşti va permite să fie soluţionată şi această problemă în măsura în care in­stanţele vor avea un număr mai mare de judecători şi în acest fel se va putea pune problema creării completurilor specializa­te. Cât priveşte crearea unor instanţe total separate, este o problemă mai complicată, a remarcat viceministrul Justiției.

„Noi suntem gata să studiem şi promo­văm propunerile privind crearea tribuna­lelor muncii în măsura în care vor exista argumente solide”, a concluzionat Nicolae Eşanu.

 

Protecţia salariaţilor

 

În prezent, deşi Republica Moldova are o legislaţie a muncii suficientă, mai mult sau mai puţin adaptată la actele interna­ţionale la care ţara noastră este parte, în practică, jurisdicţia muncii nu-şi realizea­ză pe deplin funcţia sa de bază de protecţie a salariaţilor.

Potrivit vicepreşedintelui Federaţiei „Sindicons”, Oleg Mîrleanu, principalele motive ale acestei stări de lucruri sunt: volumul mare de muncă al judecătorilor, lipsa unei specializări în domeniul muncii a magistraţilor şi avocaţilor, cunoaşterea insuficientă a drepturilor de către salari­aţi, un nivel scăzut de încredere în justi­ţie.

Un studiu efectuat recent a arătat că majoritatea judecătorilor din ţara noas­tră susțin ideea specializării, care ar duce la îmbunătățirea calității și eficienței activității instanțelor judecătorești.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand