22 iunie 2024
Chisinau
Oficial

Partenerii sociali din R. Moldova au participat la un important forum al OIM

Loading
Oficial Partenerii sociali din R. Moldova au participat la un important forum al OIM
Partenerii sociali din R. Moldova au participat la un important forum al OIM
ilo.org

Este un fapt incontestabil că Republica Moldova a făcut, în ulti­mul timp, pași semnificativi în ceea ce privește integrarea în structu­rile internaționale și racordarea legislației la rigorile acestora. Re­amintim că, pe lângă faptul că, în toamna anului trecut, Confederația Națională a Sindicatelor din Mol­dova (CNSM) a devenit membră a Confederației Europene a Sindica­telor (ETUC), țara noastră a fost vi­zitată de personalități importante și factori decizionali de la OIM, care au dat, pe lângă recunoașterea merite­lor și a rezultatelor înregistrate de mișcarea sindicală, un plus de ima­gine acesteia și un imbold în avansa­rea spre Uniunea Europeană.

Recent, pentru prima dată în is­toria țării noastre, Republicii Moldova i s-a conferit rolul de vicepre-ședinte al celei de-a 111-a sesiuni a Conferinței Internaționale a Muncii, care s-a desfășurat la Geneva, Elveția, în perioada 5-16 iunie curent. Aceas­tă funcție a fost îndeplinită de Cori­na Ajder, secretar de stat la Ministe­rul Muncii și Protecției Sociale, care a prezidat mai multe sesiuni plenare la care au participat miniștri, secre­tari de stat, directori, inspectori de muncă, parteneri sociali, dar și alți oficiali delegați să se pronunțe asu­pra raportului directorului general al Organizației Internaționale a Muncii (OIM), pe tema progreselor din do­meniul justiției sociale.

Republica Moldova a fost repre­zentată la cea de-a 111-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii de trei delegații, conduse de Igor Zubcu, președintele CNSM, Alexei Buzu, ministrul muncii şi protecţiei sociale, și Leonid Cerescu, preșe-dintele Confederației Naționale a Pa­tronatului din Republica Moldova.

Igor Zubcu, președintele CNSM, a rostit un discurs de la tribuna OIM, prin care a adresat OIM un mesaj de recunoștință pentru eforturile depuse în promovarea principiilor muncii decente și demnității în mun­că pentru lucrători și a mulțumit pentru suportul, expertiza și asis-tența tehnică acordată Republicii Moldova în promovarea politicilor în beneficiul lucrătorilor și membri-lor familiilor acestora.

 

Sindicatele pot contribui la o lume a muncii prosperă și echitabilă prin implicarea în procesul de luare a deciziilor

 

„Echipa profesionistă a OIM, în frunte cu directorul general, Gilbert F. Houngbo, cu care am avut deosebita plăcere să mă văd la Chișinău, precum și Maria Helena Andre, directorul ILO-ACTRAV, care, de asemenea a vizitat țara noastră, este un partener de încredere în asigurarea efor­turilor mișcării sindicale din Republica Moldova, pentru promovarea unei munci decente a salariaților-membri de sindicat. Consider că, împreună, am reușit să reali­zăm multe, dar în viitor ne așteaptă și mai multe”, a subliniat Igor Zubcu.

El a adăugat că, din păcate, noi, ca țară, ne aflăm într-o perioadă plină de provo­cări – războiul din Ucraina, criza energeti­că, inflația, siguranța alimentară, migrația. Toate aceste crize lovesc în primul rând în omul muncii și în familia acestuia și trebuie să ne concentrăm pe asigurarea unui viitor decent, să anticipăm nevoile actuale și vii­toare ale cetățenilor și considerăm că, îm­preună cu OIM, acest lucru este posibil.

„Sunt ferm convins că prin dialog soci­al poate fi asigurată ocuparea deplină și sigură a forței de muncă, iar formarea și recalificarea unei forțe de muncă califica­te este imperativă pentru sustenabilitatea pieței muncii. Recomandarea privind pro­gramele de ucenicie, de calitate, care este discutată la conferința din acest an, este un instrument important, care va contri­bui la pregătirea cadrelor în corespunde­re cu nevoile actuale ale pieței muncii. De altfel, pregătirea forței de muncă este un imperativ și pentru Republica Moldova, care, la finele anului trecut, a aprobat un Program național pentru ocuparea forței de muncă pentru anii 2022-2026”, a relevat președintele CNSM.

Totodată, el a remarcat că pregătirea forței de muncă calificate trebuie să fie susținută și prin implementarea politici­lor de creștere a salariilor, asigurarea unor condiții sigure și inofensive de muncă, pro­grame incluzive pentru toate grupurile vul­nerabile, politici pentru reconcilierea vieții profesionale cu cea de familie și combate­rea economiei informale.

„Un succes comun al partenerilor so­ciali din Republica Moldova, după mulți ani, pe parcursul cărora sindicatele au promovat campanii și inițiative de modifi­care a legislației naționale, este stabilirea unui salariu minim pe țară unic, atât pen­tru sectorul public, cât și pentru cel privat. Urmează ca prin eforturi comune să con­tribuim la asigurarea creșterii permanente a acestuia astfel încât să menținem pute­rea de cumpărare a salariilor lucrătorilor. În calitate de reprezentanți ai lucrătorilor din țară, ne pronunțăm pentru racordarea cadrului legal național în domeniul inspec-ției muncii la standardele internaționale, ratificate de Republica Moldova – Con-vențiile OIM nr. 81 și 129”, a conchis Igor Zubcu.

Dânsul s-a arătat convins că, prin dia­log social constructiv, de care au dat do­vadă sindicatele pe parcursul anilor, putem contribui la o lume a muncii prosperă și echitabilă prin implicarea cât mai activă a angajatorilor și lucrătorilor în procesul de luare a deciziilor.

Discuțiile și obiectivele trasate la cea de-a 111-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii în domeniul justiției sociale vor servi drept repere pentru mișcarea sindica­lă internațională, dar și pentru angajatorii din țările avansate, pentru care OIM consti­tuie o instituție inalienabilă în politicile din domeniul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand