13 iulie 2024
Chisinau
Social

ONU va consilia Chișinăul pentru a face faţă provocărilor demografice

Loading
Social ONU va consilia Chișinăul pentru a face faţă provocărilor demografice
ONU va consilia Chișinăul pentru a face faţă provocărilor demografice

onu-moldova

 

În timp ce populaţia de pe glob creşte continuu (acum, pe planetă trăiesc peste 7 mi­liarde de oameni, iar către 2050 se aşteaptă să se ajun­gă la aproape 10 miliarde), numărul locuitorilor din Re­publica Moldova, dimpotri­vă, scade pe an ce trece. 

 

În cei 25 de ani de existenţă a statului nostru, populaţia a scăzut cu peste 800 de mii de persoane. Chiar anul trecut, numărul locui­torilor din ţara noastră s-a micşo­rat cu peste două mii de persoane. E  ca şi cum ar dispărea o întreagă localitate sătească de mărime me­die.

Totuşi, potrivit Fondului Orga­nizaţiei Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA), Republica Moldova este una dintre ţările cele mai tinere de pe continentul euro­pean. Aceasta pentru că ponderea populaţiei tinere constituie 25% din numărul total al locuitorilor ţării. Problema este că  populaţia Moldovei îmbătrâneşte foarte re­pede. La momentul de faţă, per­soanele în vârstă reprezintă peste 16% din numărul total al popula­ţiei ţării. Doar în anii 2006-2010, ponderea persoanelor în vârstă de 50 de ani şi peste a crescut de la 25,3% la aproape 28%, adică cu mai bine de doi la sută. În timp ce rata fertilităţii este sub rata de în­locuire de 2,1%.

În opinia lui Ian McFarlane, di­rector regional adjunct al Oficiului regional al UNFPA pentru Europa de Est şi Asia Centrală, Republica Moldova, ca şi multe alte ţări, se confruntă cu o serie de schimbări semnificative în ceea ce priveş­te dinamica populaţiei. De aceea, consideră el, este esenţial ca aceste ţări să dispună de capacităţi adec­vate de elaborare şi implementare a politicilor într-o manieră inclu­zivă.

 

Capitalul uman al țării, între incertitudine și speranță

 

Deloc întâmplător, săptămâna trecută, la Chişinău, a avut loc prima şedinţă a Consiliului inter­naţional de asistenţă în domeniul populaţiei şi dezvoltării –Repu­blica Moldova în cadrul iniţiativei Oficiului regional al UNFPA de a crea un panel internaţional de experţi în domeniul demografiei în Europa de Est şi Asia Centrală. Prin această iniţiativă, UNFPA îşi propune să susţină ţări precum R. Moldova, care se confruntă cu provocări demografice. Moldova a fost aleasă drept primă ţară care va beneficia de această expertiză, de­oarece manifestă un interes înalt şi aplică practici în domeniul popu­laţiei şi dezvoltării. Un argument concludent în acest sens pentru partenerii internaţionali este exis­tenţa unei Comisii Naţionale pen­tru Populaţie şi Dezvoltare în ţara noastră.

Consiliul internaţional de asis­tenţă în domeniul populaţiei şi dezvoltării – Republica Moldova, a explicat Ian McFarlane, va oferi 

Guvernului de la Chișinău şi Comi­siei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare asistenţă şi îndrumări privind prioritizarea investiţiilor menite să dezvolte capitalul uman. În mod concret, vor fi prezentate bunele practici şi vor fi oferite re­comandări privind analiza situaţi­ei populaţiei şi costurile–beneficii­le acesteia, noul Program naţional privind sănătatea sexual-repro­ductivă, se vor face recomandări pentru următorul plan de acţiuni.

Ana Moldovanu, şefa Departa­mentului protecţie social-econo­mică al CNSM, prezentă la eveniment, speră că, odată cu imple­mentarea recomandărilor Consi­liului internaţional de asistenţă în domeniul populaţiei şi dezvol­tării – Republica Moldova, situa­ţia demografică în ţara noastră se va îmbunătăţi. În această ordine de idei, dumneaei a menţionat că CNSM deja a făcut o serie de pro­puneri concrete menite să opreas­că îmbătrânirea populaţiei, prin­tre care majorarea indemnizaţiei la naşterea copilului, schimbarea mecanismului de acordare a con­cediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani. Anume la propunerea sindicatelor, în tex­tul Convenţiei colective naţionale nr. 2 a fost inclusă clauza potrivit căreia angajatorii sunt obligaţi să acorde femeilor însărcinate timp liber pentru examenele medicale prenatale, care se include în tim­pul de muncă, precum şi privind concediul paternal pentru durata de trei zile calendaristice cu păs­trarea salariului mediu.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand