22 mai 2024
Chisinau
Social

OIM va susține în continuare RM în domeniul ocupării forței de muncă

Loading
Social OIM va susține în continuare RM în domeniul ocupării forței de muncă
OIM va susține în continuare RM în domeniul ocupării forței de muncă
gov.md

gov.md

 

Republica Moldova se va bucura în continuare de asistență din partea Organizației Internaționale a Mun­cii (OIM), astfel încât domeniile ocupării forței de muncă, salarizării și asigurărilor sociale să înregistre­ze rezultate pozitive și în beneficiul cetățenilor.

 

Despre aceasta, dar şi alte chestiuni importante s-au discutat, în perioada 5-16 iunie, la Geneva, unde s-a desfăşu­rat cea de-a 106-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii. La lucrări a  par­ticipat și o delegație din partea Republicii Moldova, din care a făcut parte și Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației  Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

 

Structură internaţională unică

 

Agenda conferinței, pe lângă chestiu­nile permanente, precum rapoartele, pro­gramele și propunerile de buget etc., a mai inclus şi subiecte precum migrația forței de muncă, ocuparea și munca decentă, dar și abrogarea unui șir de convenții ale OIM. La conferinţă au participat reprezentanţi din 187 de ţări care sunt membri ONU şi, evi­dent, ai OIM.

„OIM este singura structură internaţio­nală care este compusă la nivel tripartit, la care participă Guvernul, Sindicatele şi Pa­tronatele, fiind organul care, în baza unor consultări multilaterale și discuții largi cu țările membre, inclusiv în cadrul comitete­lor de lucru, elaborează și ulterior aprobă convenţiile dintr-un domeniu sau altul şi recomandările respective la convenţiile date. Important este faptul că OIM moni­torizează implementarea convențiilor ra­tificate de țări, aprobând anual un Raport în care se indică nivelul de conformitate al țărilor la standardele internaționale ale muncii. Republica Moldova este membră a acestei organizaţii din anul 1992, iar în această perioadă de timp a beneficiat de asistență în mai multe domenii, iar în pre­zent se implementează cel de-al patrulea Program de țară privind munca decentă pentru anii 2016-2020”, ne-a relevat Ser­giu Sainciuc.

Vicepreşedintele CNSM ne-a spus că, 

în acele zile, a participat la ședințele în plen ale conferinței şi la şedinţele  grupurilor de lucru ale sindicatelor, ce au vizat ocuparea şi munca decentă în perioada de tranziţie, migrația forței de muncă, precum şi la şe­dinţele comitetului privind principiile fun­damentale şi drepturile la muncă.

„Practic, zilnic erau organizate aceste în­truniri. Ca rezultat al activităţii conferinței, în ultima zi a ședinței plenare au fost adop­tate Raportul Comitetului privind ocuparea forței de muncă și munca decentă pentru tranziția spre pace, Recomandarea  nr. 205 (în locul recomandării 71), care ţine de ocupare şi munca decentă pentru pace și reziliență, precum și Rezoluția Conferinței pe același  subiect. De asemenea, au fost aprobate Raportul Comitetului privind migrația forței de muncă și Raportul Co­mitetului privind aplicarea standardelor internaționale ale muncii. S-a menţionat foarte tranşat rolul dialogului social, al consensului tripartit în soluţionarea pro­blemelor social-economice ale salariaţilor, ale membrilor de sindicat din diferite ţări. Important este că la această conferinţă se discută în cadrul Comitetului pentru apli­carea standardelor şi plângerile sindica­telor, ale patronatelor sau guvernelor în situaţii în care nu sunt respectate normele internaţionale ale muncii stipulate în anu­mite convenţii. La ora actuală, Republica Moldova nu figurează pe rol, dar CNSM a depus o reclamație la Comitetul de norme, care e în proces de examinare. Este vorba de nerespectarea  convenţiilor OIM nr. 81 și nr. 129 privind inspecţia muncii în industrie și agricultură, de legea ce ţine de controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, prin care se îngrădește dreptul Inspecto­ratului de Stat al Muncii de a efectua con­troale conform normelor convențiilor indi­cate”, ne-a mai spus Sergiu Sainciuc.

 

Drepturile şi rolul femeii în domeniul muncii

 

A fost pusă în discuţie şi problema drep­turilor şi rolul femeii în domeniul muncii. De asemenea, Confederația Internațională a Sindicatelor (ITUC) a prezentat Inde­xul respectării drepturilor salariaţilor, ale membrilor de sindicat.

„În această lucrare, ţările membre ale ITUC sunt repartizate în şase grupe la ni­velul de respectare a drepturilor salaria­ţilor membri de sindicat. Sunt notate cu cinci plus ţările în care nu este respectat nici un drept al membrilor de sindicat. Dacă țările au rating-ul cinci, înseamnă că nu există garanţii în domeniul drepturi­lor salariaţilor. La nivelul patru sunt ţările în care sistematic sunt violate drepturile salariaţilor membri de sindicat. Vreau să spun că Moldova este clasificată la rating-ul trei, suntem undeva la mijloc, unde se menționează că în mod regulat se încal­că drepturile salariaților, ale membrilor de sindicat. În grupul doi sunt ţările unde repetat se încalcă regulile şi ţările unde periodic se încalcă drepturile salariaţilor. Evident, cel mai important este pentru noi toţi, pentru sindicate, să nu admitem ca ţara noastră să se deplaseze la un nivel de rating mai jos decât ceea ce avem astăzi. Dimpotrivă, noi împreună cu partenerii sociali trebuie să facem tot ce este posibil ca drepturile salariaţilor, ale membrilor de sindicat în sfera muncii să fie respectate, iar clasificarea țării să fie la un nivel mai înalt”, a conchis vicepreşedintele CNSM, Sergiu Sainciuc.

Conferința Internațională a Muncii stabilește politicile generale ale OIM și se întrunește o dată pe an la Geneva, Elveția. „Parlamentul mondial al muncii” reunește anual peste 5000 de delegați guverna­mentali, muncitori și angajatori din 187 de state membre ale OIM.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand