22 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

O inspecţie a muncii pentru organele de poliţie

Loading
Fără categorie O inspecţie a muncii pentru organele de poliţie
ims

Foto: vocea.md

Subdiviziunile Ministerului Afa­cerilor Interne  în care activează or­ganizaţii sindicale vor dispune de responsabili pentru protecţia secu­rităţii şi sănătăţii la locul de mun­că. Preşedintele Federaţiei Sindi­catelor “Sindlex”, Mihail Laşcu, a precizat pentru „Vocea poporului” că funcţia lor va fi de a monitoriza respectarea drepturilor acestor sa­lariaţi, în condiţiile în care, în pre­zent, prerogativele Inspecţiei de Stat a Muncii nu se răsfâng asupra organelor de poliţie.

 

Responsabilii pentru protecţia muncii au fost aleşi din rândul an­gajaţilor inspectoratelor de poliţie care sunt membri ai comitetelor organizaţiilor sindicale primare din subdiviziune. Ei îşi vor desfăşu­ra activitatea în cadrul comitetelor de securitate şi sănătate în muncă pe bază de paritate, împreună cu reprezentanţii angajatorului. Mi­hail Laşcu a precizat că aceştia vor asigura, între altele, desfăşurarea activităţii poliţiştilor în strictă co­respundere cu fişele de post, pre­cum şi realizarea drepturilor inclu­se în Convenţia colectivă ramurală şi Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.

Responsabilii pentru protecţia muncii din organele de poliţie fac parte din Inspecţia Muncii, consti­tuită de Federaţia Sindicatelor din Moldova “Sindlex”, iar în prezent beneficiază de un program de pre­gătire profesională pentru exerci­tarea acestei funcţii. Preşedintele Federaţiei Sindicatelor “Sindlex” a mai specificat că aceşti specialişti vor activa în strânsă colaborare cu angajaţii Inspecţiei Muncii a Con­federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

 

g_cnsm

Obiectivul primordial al sindicatelor este de a proteja drepturile poliţiştilor

 

În cadrul unui seminar orga­nizat recent, la Bălţi, preşedintele Federaţiei “Sindlex” a remarcat că, în pofida activităţilor specifice ale poliţiştilor, obiectivul primordial al sindicatelor este de a proteja aceşti salariaţi în ceea ce priveşte securi­tatea şi sănătatea la locul muncă. Mihail Laşcu a subliniat că sindica­tele sunt obligate să identifice şi să informeze autorităţile competente despre cazurile de încălcare a drep­turilor şi intereselor poliţiştilor ce decurg din legislaţia muncii.

În acelaşi context, şeful Inspec­ţiei Muncii a Federaţiei “SINDLEX”, Alexandru Gobjilă, s-a refe­rit la unele aspecte ale conlucrării responsabililor pentru protecţia muncii cu reprezentanţii condu­cerii inspectoratelor de poliţie, ai subdiviziunilor Ministerului Afa­cerilor Interne, Inspectoratului General de Poliţie, Inspectoratului de Stat al Muncii şi Inspectoratului Muncii al CNSM. Alexandru Gob­jilă i-a îndemnat pe responsabilii pentru protecţia muncii să dea do­vadă de corectitudine şi insistenţă în timpul efectuării controalelor şi a altor activităţi orientate spre protejarea securităţii şi sănătăţii în muncă a membrilor de sindicat.

În cadrul aceluiaşi seminar, in­spectorul superior al Inspectora­tului Muncii al Sindicatelor, Ion Vartic, a făcut o prezentare privind actele legislative şi normative ce reglementează securitatea şi să­nătatea în muncă. Totodată, el a descris metodologia de instruirie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a angajaţilor şi formele de evidenţă a activităţilor de pre­gătire profesională, reglementate de actele legislative şi normative în vigoare.

 

ims-2

Foto: vocea.md

 

Ion Vartic a precizat pentru “Vocea poporului” cel mai impor­tant e ca accidentele de muncă care se produc în organele de poliţie să fie comunicate, cercetate şi înre­gistrate în modul stabilit de regu­lamentul care se referă la aceste aspecte, aprobat prin hotârâre de Guvern. În conformitate cu legea asigurării în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, atât angajatorul, cât şi asiguratorul achită indemnizaţii şi despăgubiri accidentatului, iar în cazul inci­dentelor soldate cu decesul salaria­tului – membrilor familiei acestuia, în exclusivitate în baza dosarului de cercetare a accidentului de muncă, a conchis inspectorul su­perior al Inspectoratului Muncii al CNSM.

 

 

ÎNCHEIERE 

În urma negocierilor dintre Ministerul Afacerilor Interne şi Fe­deraţia Sindicatelor din Moldova „SINDLEX”, pe 17 aprilie 2013, au fost semnate un şir de modificări şi completări la Convenţia colecti­vă de nivel ramural pentru anii 2011-2015, printre care se numără:

Articolul 7. (6) Inspecţia Muncii a Federaţiei Sindicatelor din Moldova ”SINDLEX”, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu art. 386 al Codului muncii şi Regulamentul Inspecţiei Muncii a Federaţiei, exercită controlul asupra respectării legislaţiei muncii şi a altor acte normative în domeniul muncii în toate subdiviziunile din cadrul MAI, unde sunt organizaţii sindicale.

Articolul 91Cuantumurile sporurilor pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, se stabileşte în conformitate cu Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în con­diţii nefavorabile, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 1335 din 10.10.2002.

(1) MAI va asigura dreptul sindicatului de a efectua expertiza condiţiilor de muncă a salariaţilor în scopul determinării influenţei factorilor nefavorabili pentru sănătatea lor.

(2) MAI va asigură participarea obligatorie a sindicatului în com­ponenţa comisiilor la cercetarea accidentelor de muncă şi a cazuri­lor de contractare a bolilor profesionale.

(3) Angajatorii vor comunica sindicatului despre accidentele produse la unitate şi vor pune la dispoziţia părţilor copiile proce­selor-verbale cu privire la cercetarea accidentelor de muncă (Ho­tărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1361 din 22 decembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă).

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor