25 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Numărul cazurilor de accidente de muncă din vina salariaţilor, în descreştere

Loading
Fără categorie Numărul cazurilor de accidente de muncă din vina salariaţilor, în descreştere
budza

Foto: vocea.md

Ponderea accidentelor de muncă produse din vina salariaţilor s-a diminu­at, în ultimii cinci ani, de la 73 până la 40 la sută, a menţionat preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Oleg Budza, la şedinţa Comitetului Confederal. Această tendinţă se datorează în special faptului că tot mai mult se pune accent pe asigurarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, pe scoaterea în evidenţă a factorilor de risc ce decurg din starea instalaţiilor tehnice şi condiţiile de muncă de la întreprinderi.

 

Oleg Budza a apreciat că un rol important în acest proces revine inspectorilor muncii, care au misiunea de a cerceta în mod obiectiv cauzele ce duc la producerea accidentelor de muncă. „Cred că Inspectoratul Muncii al Sindicatelor şi-a înce­put activitatea cu dreptul şi este important să continue şi pe vi­itor să-şi exercite activitatea în strictă corespundere cu legea”. Preşedintele CNSM a propus ca membrii Comitetului Confede­ral să se întrunească trimestrial pentru a discuta problemele ce apar în activitatea Inspectora­tului Muncii al CNSM.

Vicepreşedintele CNSM Mi­hail Hîncu a remarcat că des­pre eficienţa activităţii Inspec­toratului vorbeşte şi faptul că, prin eforturile angajaţilor aces­tuia, în unele raioane ale ţării, cum sunt Căuşeni şi Ştefan Vodă, au fost lichidate restanţe salariale de zeci de milioane de lei. Mihail Hîncu a specificat că Inspectoratul Muncii al Sindi­catelor dispune de condiţii de muncă deosebit de bune, inclu­siv de dotare tehnică, transport propriu şi uniforme speciale pentru angajaţi.

Vorbitorul a îndemnat in­spectorii să dea dovadă de sim­plitate în relaţiile de serviciu pentru ca sindicaliştii să vadă în ei un sprijin în crearea unor condiţii cât mai bune de mun­că şi pentru toţi ceilalţi anga­jaţi. Totodată, Mihail Hîncu a îndemnat liderii sindicali să le acorde susţinere inspectorilor.

 

g_cnsm

Nu există facultăţi pentru pregătirea specialiștilor în domeniul securității și sănătății în muncă

 

La rândul lor, specialiştii de la Inspectoratul Muncii al Sin­dicatelor au menţionat că de multe ori în activitatea lor se confruntă cu problema cu­noaşterii insuficiente de către conducătorii de întreprinderi a legislaţiei muncii. În consecin­ţă, unii dintre patroni încear­că să împiedice desfăşurarea controalelor, inclusiv prin li­mitarea accesului inspectorilor pe teritoriul întreprinderilor. Cu toate acestea, majoritatea încălcărilor semnalate de spe­cialiştii Inspectoratului sunt remediate de către angajatori, iar de multe ori aceştia solici­tă ajutorul inspectorilor sindi-cali în soluţionarea problemelor care îi afectează pe salariaţi.

 

O mai bună coordonareşi informare

 

Participanţii la şedinţă au avut păreri împărţite în unele aspecte ce ţin de activitatea In­spectoratului Muncii al CNSM. Mai mulţi preşedinţi de sindi­cate ramurale au solicitat coor­donarea graficelor de efectuare a controalelor, precum şi in­formarea ulterioară a acestora despre rezultatele activităţilor desfăşurate. Totodată, s-a pro­pus să se conlucreze mai intens cu liderii organizaţiilor primare în procesul de efectuare a con­troalelor şi de formulare a reco­mandărilor pentru soluţiona­rea problemelor semnalate de angajaţii membri de sindicat.

În context, preşedinta Co­mitetului Republican al Sindi­catului Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcomser­vice”, Ana Selina, a propus ca specialiştii Inspectoratului să întocmească analize periodi­ce privind situaţia la capitolul protecţia muncii din diferite ramuri ale economiei. Scopul acestora este de a cunoaşte ten­dinţele din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivel ra­mural, a specificat Ana Selina.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, vicepreşedintele CNSM Petru Chiriac a precizat că Inspec­toratul Muncii al Sindicatelor a fost instituit pe 1 octombrie 2012, iar statele de personal ale acestuia au fost completa­te, începând cu 1 martie 2013. Petru Chiriac a constatat că a fost destul de complicat să fie găsiţi specialiști cu o pregătire înaltă şi cu experienţă. „În lip­sa unor facultăţi pentru pregă­tirea specialiștilor în domeniul securității și sănătății în muncă, instruirea angajaţilor Inspecto­ratului Muncii al Sindicatelor a fost făcută cu forțele proprii, prin intermediul Institutului Muncii. Totodată, s-a recurs la valorificarea experienței celor mai buni specialiști în dome­niu de la diferite instituții ale statului, la autoinstruirea pro­fesională individuală”, a subli­niat Petru Chiriac.

 

cc

Foto: vocea.md

 

Pe parcursul primelor nouă luni ale anului curent, specia­liştii Inspectoratului Muncii al CNSM au participat la cerceta­rea a 52 de accidente de mun­că soldate cu urmări grave sau deces în care au fost implicați membri de sindicat. Opt dintre acestea au avut drept conse­cinţă decesul salariaţilor, 24 au fost calificate drept accidente de muncă cu urmări grave și zece – drept accidente în afa­ra locului de lucru produse în urma deceselor naturale sau sinuciderilor, confirmate prin acte ale medicinii legale. Alte zece se află la etapa de cerce­tare. Scopul activităţii respecti­ve a Inspectoratului Muncii al CNSM constă în determinarea obiectivă a cauzelor ce au dus la accidentarea salariaților, stabilirea persoanelor care au încălcat legea, precum și lua­rea de măsuri pentru preveni­rea unor incidente similare pe viitor.

 

Încălcări în domeniul relaţiilor de muncă

 

În scopul prevenirii acciden­telor de muncă și a maladiilor profesionale, în perioada mar­tie-august 2013, au fost efec­tuate 202 vizite de control la mai multe întreprinderi cu un număr de aproape 19 mii de salariaţi.

În urma acestor vizite au fost consemnate 3 968 de aba­teri de la prevederile legale, dintre care 3 143 – în domeniul securităţii şi sănătăţii în mun­că și 825 – în cel al relaţiilor de muncă. Cele mai frecvente în­călcări în acest sens sunt lipsa evaluării riscurilor profesiona­le și, respectiv, a planurilor de măsuri pentru îmbunătățirea securității și sănătății în mun­că, precum şi inexistenţa mij­loacelor colective și individu­ale de protecție la locurile de muncă.

Activităţile de control efec­tuate au scos în evidenţă că angajatorii comit frecvent în­călcări referitoare la modifica­rea contractelor de angajare, adaptarea condiţiilor de muncă la cerinţele de securitate şi să­nătate la locul de lucru şi efec­tuarea examenului medical.

De asemenea, la întreprin­deri nu se respectă periodi­citatea și cerințele normative privind atestarea locurilor de muncă, cu stabilirea corectă a sporurilor de compensare pen­tru lucru în condiţii nefavora­bile.

O generalizare prealabilă a informațiilor cu privire la în­lăturarea încălcărilor depistate indică asupra remedierii a pes­te 80 la sută dintre acestea în raioanele de nord, a 76 la sută – în zona de sud și până la 60 la sută – de către întreprinderile din centrul republicii.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor