23 aprilie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Nulitatea contractului individual de muncă pentru eliminarea abaterilor de la lege

Loading
Cititorii ne scriu Nulitatea contractului individual de muncă pentru eliminarea abaterilor de la lege

 

 

contract

Foto: lauthoneill.com

„Vă rog să explicați mai detali­at ce înseamnă nulitatea con­tractului individual de muncă și care sunt aspectele juridice ale acestuia?

 

Vladimir Suveică, Chișinău”

 

Potrivit şefului Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, nulitatea contractului individual de muncă, în esență, constituie o sancțiune pentru nerespectarea condițiilor prevăzute de legislație cu privire la încheierea acestuia. Art. 84 din Codul muncii stabilește că neres­pectarea oricărei dintre condițiile stabilite de lege pentru încheierea contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia.

Deși Codul muncii nu vine cu prea multe reglementări la acest ca­pitol, am putea concluziona în acest sens că nulitatea contractului indi­vidual de muncă poate fi absolută sau relativă. Nulitatea contractului individual de muncă în totalitatea lui, adică absolută, se aseamănă cu încetarea acestuia. Deosebirea esențială dintre nulitatea absolu­tă și cea relativă constă în aceea că prima sancționează nerespectarea dispozițiilor legale imperative în legătură cu încheierea contractului de muncă, pe când a doua se înte­meiază pe motive ocrotite de lege la aplicarea dispozițiilor ce cuprind reglementări în favoarea sa.

Printre cazurile în care nerespec­tarea legii atrage nulitatea absolută a contractului individual de muncă pot fi menționate: încheierea con­tractului cu o persoană a cărei în­cadrare în muncă este interzisă de lege (minori sub 15 ani, persoane private de instanța de judecată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau a exercita o anumită activitate în funcțiile și activitățile respective); încadrarea într-un post neprevăzut de statutul de funcții sau de Clasi­ficatorul-standard al ocupațiilor, funcțiilor etc. Nulitatea absolută va lovi și încheierea unui contract indi­vidual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activități ili­cite ori imorale.

Nulitățile relative ale contractu­lui individual de muncă sunt cele determinate de vicii consimțământ-eroare, de acțiuni frauduloase în­treprinse cu scopul de a înșela, de a determina săvârșirea unui act ju­ridic dubios.

Nulitatea contractului este con­siderată ca un mijloc juridic de înlăturare a încălcărilor legale sau de restabilire a concordanței acestuia cu cerințele legii. Clauza contrară legii, din con­tractul de muncă, va fi nulă și, ca atare, nu va produce efecte juridice, dar actul va rămâne în vigoare, dacă va fi posibil, analizându-se celelalte clauze care nu contravin legii. De exemplu, dacă în contract au fost stipulate condiții de remunerare a muncii sub nivelul celor prevă­zute de actele normative în vigoare (convențiile colective, contractul co­lectiv de muncă etc.), aceste condiții vor fi considerate nule și înlocuite cu cele prevăzute și garantate de reglementările legale, dar contrac­tul va rămâne în vigoare, dacă sunt îndeplinite celelalte condiții privind validitatea lui.

În această ordine de idei, art. 84, alin. (3) din Codul muncii specifică următoarele: „Nulitatea contrac­tului individual de muncă poate fi înlăturată prin îndeplinirea con­diţiilor corespunzătoare impuse de Codul muncii”. Dacă o clauză a contractului individual de muncă este afectată de nulitate, deoarece stabilește pentru salariat drepturi sub limitele impuse de legislație, de convențiile colective sau contractul colectiv de muncă, ea va fi înlocuită în mod automat de dispozițiile lega­le, convenționale sau contractuale minime aplicabile.

Constatarea nulității contractu­lui individual de muncă, după cum se observă din cele menționate mai sus, nu are efect retroactiv, ea pro­duce efecte doar pentru viitor.

Nulitatea contractului de muncă decurge din lege și nu din voința or­ganului competent să decidă asupra contractului. Dacă părțile nu cad de acord asupra nulității, litigiul este soluționat de instanța de judecată.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand