18 aprilie 2024
Chisinau
Social

Munca timp de 24/24 ar putea fi anulată în ţara noastră

Loading
Social Munca timp de 24/24 ar putea fi anulată în ţara noastră
Munca timp de 24/24 ar putea fi anulată în ţara noastră
munca-24-de-ore

Foto: vocea.md

Reglementarea normativă care permite în prezent ca sa­lariaţii din Republica Mol­dova să fie atraşi la muncă pe parcursul a 24 din 24 de ore fără întrerupere ar putea fi eliminată. Un pro­iect de modificare în acest sens a prevederilor legale în vigoare a fost elaborat recent de Ministerul Muncii, Protec­ţiei Sociale şi Familiei, a anunţat, în cadrul ultimei şedinţe din 2013 a Comite­tului Confederal al Confe­deraţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova, şeful Departamentului juridic al CNSM, Ion Preguza.

 

Vorbitorul a menţionat că, în şedinţa sa din martie 2013, Comi­tetul Confederal a iniţiat discuţii pe marginea acestei chestiuni, ca reacţie la multiplele adresări ce parvin din partea salariaţilor-membri de sindicat referitoare la problema în cauză. În baza unei decizii luate la acea şedinţă, Con­federaţia Naţională a Sindica­telor din Moldova a înaintat un demers către Parlamentul ţării noastre prin care a solicitat să fie dispusă modificarea Hotărârii 1223 din 2004, în scopul exclu­derii prevederilor ce stabilesc o asemenea durată a timpului de muncă.

În consecinţă, Parlamentul a informat despre acest fapt Mi­nisterul Muncii, Protecţiei So­ciale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii, care au apreciat că propunerile sindicatelor merită atenţie. O iniţiativă de modifica­re a prevederii respective n-a fost elaborată însă. Această situaţie a fost menţionată în comentariile CNSM la raportul Guvernului cu privire la respectarea Convenţiei 47 ce se referă la durata timpului săptămânal de muncă.

Astfel, această informaţie a fost adusă la cunoştinţa Organi­zaţiei Internaţionale a Muncii, care, la rândul său, a solicitat Gu­vernului o informaţie în această chestiune. Ca urmare, Guvernul a convocat părţile interesate, iar ulterior Ministerul Muncii, Pro­tecţiei Sociale şi Familiei a iniţiat procedura de modificare a hotă­rârii sus-menţionate. Proiectul documentului respectiv a fost re­mis recent CNSM spre avizare şi a primit aviz pozitiv.

„Implicarea organismelor in­ternaţionale în asemenea situa­ţii în care mecanismele interne nu au eficacitatea dorită poate fi pe viitor o metodă de apărare a drepturilor de muncă ale salari­aţilor”, a apreciat şeful Departa­mentului juridic al CNSM.

Preşedintele CNSM, Oleg Budza, s-a referit în context la o practică similară a unei organi­zaţii a primarilor din Moldova, care a obţinut statut de membru al diferitor foruri europene şi prin reprezentanţii săi în aceste structuri reuşeşte să promoveze mai multe schimbări calitative în ţara noastră.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand