22 aprilie 2024
Chisinau
Economie

Moldova va produce energie electrică din surse regenerabile

Loading
Economie Moldova va produce energie electrică din surse regenerabile
energie eoliană

Foto: ziare.com

Republica Moldova preconi­zează să înceapă în 2016 pro­ducerea de electricitate pe baza instalaţiilor de energie eoliană. Totodată, cu o anticipare de un an, în ţara noastră va demara generarea de energie electrică din biomasă. Acest lucru este prevăzut în proiectul Planu­lui naţional de acțiuni privind energia regenerabilă pentru anii 2013-2020. Energia pro­dusă din surse regenerabile urmează să asigure, către anul 2020, o cotă de 20% din consu­mul ţării.

 

Planul sus-menţionat promo­vează utilizarea surselor regene­rabile de energie în vederea spo­ririi securităţii în aprovizionarea cu energie, protecția mediului şi atenuarea fenomenelor legate de schimbarea climatică. Planul sta­bileşte acțiuni legislative, de re­glementare şi administrative necesare pentru realizarea obiecti­velor propuse.

Potrivit lui Vadim Ceban, șeful Direcției generale securitate și eficiență energetică din cadrul Ministerului Economiei, Repu­blica Moldova își propune să-şi consolideze capacitățile proprii de generare pentru a deveni o platformă de producție competi­tivă în cadrul fluxurilor regionale de energie electrică. Realizarea acestui obiectiv este văzută prin retehnologizarea centralelor elec­trice de termoficare, integrarea capacităților din regiunea trans­nistreană și iniţierea producerii energiei prin utilizarea surselor regenerabile, în special, a celei eoliene.

Totodată, țara noastră urmea-ză să-şi interconecteze siste-mul electroenergetic cu sistemul ENTSO-E pentru integrarea de­plină în piaţa de energie a Uniunii Europene.

Conform documentului, sin­gura opţiune realistă de promova­re a producerii energiei din surse regenerabile, în special, a celei eo­liene, este organizarea unor licita­ţii cu plafoane de preţ în funcţie de tehnologii şi tranşe de volum eşalonate în timp. Tehnologiile vor fi alese conform unor princi­pii axate, în special, pe gradul de maturitate.

Planul include prevederi de protejare a intereselor investitori­lor și consumatorilor. Astfel, câş­tigătorii licitaţiilor vor avea asi­gurată vânzarea energiei electrice produsă din surse regenerabile în bază de contract, pe o perioadă de 15 ani. Preţul va fi indexat anual în corespundere cu evoluţia in­flaţiei şi a ratei de schimb. Preţul de start al licitaţiilor va fi ajustat în timp și în funcţie de evoluţia costului tehnologiilor. Investitorii vor depune garanţii pentru a se asigura o rată de implementare corespunzătoare.

Conform impactului estimat, implementarea Planului naţional de acțiuni privind energia regene­rabilă va genera investiții de mi­nimum 250 de milioane de euro, locuri noi de muncă și un efect pozitiv asupra PIB.

Dacă succesul politicilor asoci­ate strategiei energetice şi acestui documentvor determina nu nu­mai licitarea a 400 MW de elec­tricitate din surse regenerabile până în 2020, dar şi dezvoltarea lor efectivă, investiţiile vor depăşi 600 de milioane de euro.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand