20 mai 2024
Chisinau
Social

Modificări la Codul muncii, elaborate prin dialog social tripartit

Loading
Social Modificări la Codul muncii, elaborate prin dialog social tripartit
Modificări la Codul muncii, elaborate prin dialog social tripartit
codul-muncii

Foto: cotidianul.ro

 

Un şir de modificări şi completări la Codul muncii au fost aprobate recent de Parlament. Potrivit informaţii­lor făcute publice de reprezentanţii acestei instituţii, modificările au sco­pul de a spori gradul de respectare a drepturilor şi intereselor legitime ale salariaţilor şi angajatorilor şi de a aduce cadrul legal naţional în con­cordanţă cu cerinţele actuale ale eco­nomiei de piaţă. 

 

Noile clauze ale Codului muncii vizează eliminarea cazurilor de încheiere neargu­mentată a contractului individual de muncă pe o durată determinată, extinderea terme­nului de probă pentru muncitorii necalificaţi în vederea determinării efective a aptitudi­nilor profesionale ale acestora, dar şi posibi­litatea de a desface contractul individual de muncă prin acordul scris al părţilor.

De asemenea, în urma acestor modificări, conducătorul unităţii, adjuncţii acestuia şi contabilul-şef vor avea dreptul să demisio­neze din funcţie oricând, nu doar în cazurile stipulate expres în contractul individual de muncă.

O altă prevedere se referă la argumenta­rea în scris, în mod obligatoriu, de către or­ganizaţiile sindicale de la unităţi, a acordului, dezacordului şi a opiniei consultative privind concedierea salariatului, precum şi la regle­mentara detaliată a procedurii de concediere în legătură cu transferul la alt loc de muncă.

Alte modificări se axează pe extinderea duratei concediului neplătit până la 120 de zile calendaristice, faţă de 60 în prezent, spe­cificarea expresă a dreptului angajatului la o zi liberă pe săptămână cu menţinerea sala­riului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă în cazul lichidării unităţii.

Printre noile prevederi se numără şi ame­najarea unor încăperi speciale pentru alimentarea copiilor, în conformitate cu Recomanda­rea Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind protecţia ma­ternităţii şi extinderea terme­nului de păstrare a datelor de confidenţiali­tate, potrivit practicilor Uniunii Europene.

Şirul aceloraşi modificări este continuat de concretizarea normei privind restabili­rea salariatului la locul de muncă în baza hotărârii instanței de judecată. În acest sens este prevăzut că, „imediat după pronunțarea hotărârii instanței de judecată privind re­stabilirea salariatului la locul de muncă, an­gajatorul este obligat să emită un ordin de restabilire, pe care îl aduce la cunoștința sa­lariatului, sub semnătură, în termen de trei zile lucrătoare de la data emiterii”.

Proiectul Legii vizate a fost elaborat în cadrul unui grup de lucru tripartit din care au făcut parte reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, sindi­catelor, patronatelor și ai Camerei de Comerţ Americane din ţara noastră.

Potrivit reprezentanţilor Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor, setul de modifi­cări şi completări, care a fost operat la Co­dul muncii, a fost elaborat prin consultări şi negocieri între partenerii de dialog social tripartit. În consecinţă, noile prevederi re­prezintă consensul la care au ajuns părţile şi tind să reflecte atât drepturile şi interesele angajaţilor, cât şi pe cele ale angajatorilor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand