24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Modelul austriac al școlii sindicale, transpus în spațiul moldovenesc

Loading
Без рубрики Modelul austriac al școlii sindicale, transpus în spațiul moldovenesc
Modelul austriac al școlii sindicale, transpus în spațiul moldovenesc
scoala-sindicala

Foto: vocea.md

19 tineri din cadrul cen­trelor sindicale naţional–ra­murale au absolvit „Şcoala sindicală din Moldova”, ediția a treia, a proiectului cu genericul „Un pas înainte spre organizarea realizării drepturilor muncii”. Certifi­catele de absolvire le-au fost înmânate într-un cadru so­lemn la ședința de bilanț, care a avut loc în ziua de 18 iunie. Tinerii au studiat în perioada septembrie 2014 – iunie 2015.

 

Întâlnirea a fost preceda­tă de două ateliere de lucru cu participarea cursanților și a formatorilor. Au fost puse în discuție câteva teme pen­tru evaluare, fiecare având posibilitatea să-și dea cu părerea: cât de mulțumiți sunt participanții la instrui­re de cunoștințele obținute, dacă temele au fost selec­tate după necesități și efi­cient din punct de vedere organizațional. Evident, au fost analizate și propunerile formatorilor, a menționat Nicolae Suruceanu, secretar confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Pe parcursul studiilor, ti­nerii sindicaliști au elaborat și implementat 12 proiecte individuale și de grup, pe care le-au prezentat în tim­pul ședinței de bilanț. Te­mele au fost foarte variate: Dezvoltarea parteneriatului social, Contractul colectiv de muncă pentru membrii de sindicat, Consolidarea or-ganizațiilor sindicale, Pro­tejarea drepturilor membri­lor de sindicat etc. Ulterior, aceștia vor promova și vor aplica cunoștințele acumu­late în activitățile sindicale cotidiene și le vor multiplica în activitățile educaționale organizate în cadrul centre­lor sindicale din care provin. La fel procedează și cei 34 de absolvenți ai primelor două ediții ale „Școlii sindi­cale”.

La eveniment a participat con­ducerea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și a Institutului Muncii, președinți ai centrelor sindicale național–ramurale, conducerea Federaţiei Sindicatelor din Austria (OGB), șeful Biroului de Coordonare pen­tru Cooperare Tehnică din Austria, coordonatorul Oficiului de la Chişi­nău al Fundaţiei germane „Friedri­ch-Ebert-Stiftung”.

 

g_cnsm

„Ne-am propus să contribuim la consolidarea mișcării sindicale prin formarea unei noi generații de sindicaliști”

 

Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM, a menționat, în debu­tul ședinței, că proiectul „Școala  sindicală din Moldova” este unul ambițios, racordat la practicile educaționale și la valorile sindica­liste europene, fiind unic în spațiul ex-sovietic.

„Ne-am propus să contribuim la consolidarea mișcării sindicale prin formarea unei noi generații de sindicaliști, sporirea capacităților organizațiilor sindicale din țara noastră și dezvoltarea de noi competențe și abilități în rândul tinerilor sindicaliști. Acest proiect ne apropie de standardele euro-pene în domeniul dezvoltării miș-cării sindicale”, a subliniat liderul sindical, mulțumind partenerilor proiectului pentru sprijinul acor­dat.

În cadrul acestor activități, cu participarea partenerilor externi, sunt puse în discuție probleme­le muncii și cele de ordin social–economic, în urma cărora forma­bilii acumulează cunoștințe care vor ajuta la protejarea eficientă a drepturilor social–economice ale salariaților, racordarea legislației naționale la normele internaționale ale muncii, prestarea unor servicii specifice pentru lucrătorii din eco­nomia informală, reprezentativita­tea în structurile  sindicale, recru­tarea noilor membri de sindicat, ameliorarea calității programelor de instruire etc. Iată de ce „Școala sindicală din Moldova” constituie unul din cele mai oportune forma­te, prin intermediul cărora putem realiza toate acțiunile indicate mai sus, a concluzionat vicepreședintele CNSM.

 

Mișcarea sindicală din Moldova are viitor

 

Erich Foglar, preşedintele OGB, partenerul „Şcolii sindicale din Moldova”, și-a exprimat încrede­rea că proiectul va avea continui­tate. „Acesta reprezintă o asigurare că mișcarea sindicală din Moldova are viitor, cei care l-au finisat fi­ind buni strategi pe care societa­tea și salariații se pot baza în orice situație”, a precizat Foglar.

„Faptul că suntem la sfârșitul celei de-a treia ediții demonstrea­ză un interes vădit vizavi de Școala sindicală și dorința tinerilor de a fortifica organizațiile lor sindicale. Școala este o oportunitate pentru membrii de sindicat care vor să fie bine informați și capabili de a răs­punde provocărilor pieței muncii”, a menționat, la rândul ei, Ala Pe­trea, manager de proiect.

 

Imaginea pozitivă a sindicatelor și solidaritatea membrilor acestora

 

În cadrul ediției a treia a Școlii sindicale din Moldova au fost orga­nizate și desfășurate 56 de trening-uri serale, ghidate de 27 de for­matori sindicali de nivel național, internațional și de experți în do­meniu.

„Anume ei au contribuit la apro­fundarea cunoștințelor formabili­lor, iar împreună cu echipa școlii am susținut participanții în proce­sul de elaborare și implementare a proiectelor individuale și de grup”, a adăugat Ala Petrea.

 

scoala-sindicala-2

Foto: vocea.md

 

Pentru a asigura legătura dintre teorie și practică, participanții au elaborat proiecte, în mod  indivi­dual sau în grup. Scopul acestora a fost de a dezvolta imaginea po­zitivă a sindicatelor, de a atrage și de a menține membrii de sindicat, de a promova solidaritatea între sindicaliștii din diferite ramuri ale economiei naționale, de a spori eficiența dialogului social la unitate, dar și a obține drepturi și garanții suplimentare pentru membrii de sindicat etc. La fel ca și primele două ediții ale proiectului, ediția a III-a a fost finanțată de Confederația Națională a Sindicatelor din Mol­dova în cooperare cu organizația nonguvernamentală Weltumspan­nend arbeiten (WUSA) din cadrul Federației Naționale a Sindicatelor din Austria (OGB), Agenția pen­tru Dezvoltare Austriacă (ADA), Fundația „Friedrich-Ebert-Stift­ung” (FES) și desfășurată după mo­delul austriac al Şcolii sindicale.

Pe parcursul Pilotului I au fost informate 1.620 de persoane, iar impactul direct rezidat din infor­mare se regăsește în numărul per­soanelor recrutate, ajungând la 314 noi membri de sindicat. Eficiența Pilotului II se reflectă în următorii indici: 1.338 de persoane informa­te, 183 de persoane recrutate în familia sindicală, 69 de membri de sindicat care beneficiază de condiții îmbunătățite de muncă.

„Un alt rezultat relevant obținut în urma finalizării celor trei ediții ale Școlii sindicale din Moldova este ascensiunea pe scara profesi­onală sindicală a 11 absolvenți care au devenit membri ai Consiliului de Tineret din cadrul CNSM, și a cinci absolvenți care au fost aleși în cali­tate de președinți ai organizațiilor de tineret atât la nivel de ramură, cât și la nivel de organizare sindica­lă primară”, a concluzionat Mihail Hîncu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand