12 aprilie 2024
Chisinau
Dialoguri

Mihail IACOB: „Fără motivare, rezultatele nu sunt cele aşteptate”

Loading
Dialoguri Mihail IACOB: „Fără motivare, rezultatele nu sunt cele aşteptate”
Mihail IACOB: „Fără motivare, rezultatele nu sunt cele aşteptate”

 

 

mihail-iacob

Foto: vocea.md

Mihail Iacob este director general al ÎS „Radiocomunicaţii” de un an de zile. Fiind în trecut preşedinte al comitetului sindical, vede lucru­rile din perspectiva unui şef care e aproape de problemele şi nevoile salariaţilor. A dat o mare importanţă motivării angajaţilor, achitării la timp a salariului, încheierii unui contract colectiv de muncă avan­tajos etc. Datorită meritelor sale, FSCM i-a acordat, anul trecut, dip-loma pentru promovarea dialogului social în cadrul întreprinderii.

 

– Dle Iacob, cum îi motivaţi pe an­gajaţi să lucreze bine, să vină cu placere la serviciu şi să nu-şi caute alt loc de muncă?

– Ţinând cont că la noi activează 215 persoane pe întreg teritoriul țării, nu este aşa de numeros personalul încât să nu-ţi permiţi să-l motivezi. Văzând că motiva­rea pe unii i-a interesat, iar pe alţii nu, am propus să lucrăm la un regulament privind performanţa. Am atras în acest domeniu profesori de la Academia de Administare Publică pentru a citi cursurile de instruire a personalului. Astfel, consider că un lucru important pe care l-am făcut la „Radioco­municaţii” a fost implementarea manage­mentului performanţei, care funcţionează în baza unui regulament elaborat şi apro­bat cu consimţământul sindicatelor. Acest regulament este în vigoare deja de jumătate de an. În baza acestuia a fost efectuată eva­luarea la finele anului 2014. Fără motivare, omul intră în zona de confort şi rezultate­le nu sunt cele aşteptate. Fondul pentru motivație se stabileşte de către administra­ţie, fiind o sumă disponibilă din economiile făcute sau din profitul neprognozat. Este unul din momentele care mişcă înainte ca­rul. Acest regulament face parte din Con­tractul colectiv de muncă.

– Care e situaţia cu cadrele? Cât de mare e fluctuaţia?

– Când am fost învestit în funcţie, am ve­nit şi cu programul de management al în­treprinderii. În baza programului şi obiec­tivelor stabilite, am recurs la restructurarea întreprinderii. Nu am mers pe varianta de disponibilizare sau a reducerii de personal, ci pe varianta de modificare a structurii în­treprinderii prin modificarea organigramei întreprinderii. Corect este să angajăm din interior, dar dacă nu se identifică persoa­na potrivită pentru o anumită funcţie, ac­ceptăm din afară. La funcţiile de bază sunt oameni competenţi, motivaţi în modul re­spectiv. Fluctuaţia cadrelor e mai mică de 4 la sută.

– Despre Contractul colectiv de muncă se spune că la „Radiocomu­nicaţii” e unul din cele mai avanta­joase din ramură…

– Contractul colectiv oferă posibilitatea de a face un cadru legal al plăţilor şi in­vestiţiilor în îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Contractul colectiv de muncă a fost renegociat în 2014. Experienţa pe care am avut-o anterior a jucat un rol important. Am preluat o anumită experienţă pentru a o aplica în cadrul întreprinderii „Radioco­municaţii”. Contractul colectiv de muncă are şi el un rol de motivare a lucrului la în­treprinderea dată. Conţine multe puncte în favoarea salariaţilor, dar şi a celor care nu mai lucrează. De exemplu, este un compar­timent unde sunt apreciaţi foştii lucrători. În contractul colectiv de muncă este pre­văzută şi instruirea salariaţilor, susţinerea financiară în anumite perioade ale vieţii.

– În ultimul timp, se pune accentul pe crearea condiţiilor de muncă sănătoase. Care e situaţia la acest capitol la ÎS „Radiocomunicaţii”?

– În fiecare an facem evaluarea factori­lor nocivi la întreprindere, începând de la calculator şi terminând cu staţiile de emi­sie. Toate locurile de muncă sunt atestate. Avem chiar în cadrul întreprinderii echipa­ment de monitorizare şi efectuare a măsu­rărilor câmpului electromagnetic la staţii. Rezultatele măsurării se prezintă Centrului naţional de sănătate publică. Întreprinde­rea are 15 staţii, locaţii de amplasare a sta­ţiilor de mare putere. Aici, nivelul câmpului electromagnetic este foarte jos, nu influen­ţează asupra sănătăţii.

– Tehnologiile în comunicaţii avan­sează în ritm rapid. În ce măsură reuşiţi să ţineţi pasul cu acestea?

– Însuşi domeniul de activitate al între­prinderii noastre presupune o continuă că­utare şi urmărire a inovaţiilor tehnologiilor în comunicaţii, pentru a le implementa pe cele mai potrivite în Republica Moldova. Tocmai de aceea, participarea la evenimen­te importante care abordează acest subiect este absolut necesară. De exemplu, în luna mai a avut loc cel mai important eveniment din domeniul TIC al anului – „Moldova ICT Summit 2014”. Evenimentul a întrunit, al cincilea an consecutiv, reprezentanţi ai Gu­vernului, profesionişti IT, antreprenori IT şi experţi internaţionali pentru a discuta subiecte importante dedicate dezvoltării societăţii digitale. Reprezentanţii ÎS „Ra­diocomunicaţii” au avut posibilitatea să cunoască nume notorii din sectorul TIC şi să ia parte la diverse sesiuni precum ICT4Development, ICT4Entrepreneurs, ICT4Government, ICT4Business, ICT4­Professionals şi ICT4Education. Iar în luna septembrie, am participat la IBC 2014 (In­ternational Broadcasting Convention), la Amsterdam, eveniment anual de mare an­vergură, ce întruneşte profesionişti din în­treaga lume, antrenaţi în crearea, gestiona­rea şi livrarea de echipamente. Participarea la acest eveniment creează reale posibilităţi de modernizare şi dezvoltare a domeniului tehnologiilor informaţionale în Republica Moldova. IBC 2014 ne-a oferit posibilitatea de a lua cunoştinţă de cele mai recente teh­nologii şi de a interacţiona cu persoane de afaceri într-un mediu profesionist.

– Sfârşitul anului 2014 a adus co­lectivului ÎS „Radiocomunicaţii” re-cunoaşterea deplină a unei ac­tivităţi profesionale remarcabi­le…

– Într-adevăr, pe 24 decembrie 2014, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, Ion Bostan, şi decanul facultăţii „Inginerie şi management în electronică şi telecomu­nicaţii”, Sergiu Andronic, au făcut o vizită la ÎS „Radiocomunicaţii”. Cu această ocazie, în semn de apreciere pentru colaborare, pen­tru disponibilitatea întreprinderii de a se

dedica mediului universitar şi pentru iniţi­erea de acţiuni ce contribuie la consolidarea cunoştinţelor în domeniul tehnic, în princi-

pal cel al radiocomunicaţiilor, rectorul Ion Bostan a acordat colectivului ÎS „Radio-

comunicaţii” Medalia de Aur a Universi­tăţii Tehnice a Moldovei, pentru rezultate remarcabile în activitatea profesională şi pentru contribuţii esenţiale în dezvoltarea şi consolidarea universităţii.

– Am înţeles că ÎS „Radiocomuni­caţii” colaborează de mult timp cu Universitatea Tehnică, această cooperare fiind reciproc avanta-joasă.

– Suntem onoraţi şi mulţumim Universi­tăţii Tehnice a Moldovei pentru apreciere. Întreprinderea de Stat „Radiocomunica­ţii” rămâne a fi suportul şi prietenul fidel al UTM. Toate colaborările noastre au ca scop principal formarea unor generaţii de specialişti puternici în domeniul pe care îl studiază, care să cunoască şi să facă faţă dezvoltării vertiginoase a tehnologiilor in­formaţionale. La UTM am organizat un laborator de televiziune digitală. Ne pro­punem să pregătim cadrele anume în uni­versitate, dar să nu-i ţinem câte doi ani de zile aici, până deprind „abecedarul” dome­niului. Nu dispunem de timp şi resurse în plus pentru a ne ocupa cu lucruri elemen­tare, ci ne dorim să angajăm ingineri bine pregătiţi teoretic, cu capacităţi de asimilare a cunoştinţelor practice în domeniu, pen­tru a se încadra mai uşor şi într-un timp mai restrâns în câmpul muncii. În acest sens, am contribuit cu donaţii de echipa­mente, am permis angajarea pe o perioadă de un an de zile a specialiştilor din cadrul ÎS „Radiocomunicaţii” pentru ridicarea ni­velului de instruire practică a studenţilor în laboratorul de radiocomunicaţii al UTM de la facultatea „Inginerie şi management în electronică şi telecomunicaţii”.

– Care sunt proiectele şi obiectivele prioritare de viitor ale ÎS „Radio­comunicaţii”?

– Potrivit Strategiei naţionale de dezvol­tare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020” şi Planului de acţiuni privind tranziţia la televiziunea digitală terestră, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Co­municaţiilor este responsabil de finalizarea digitalizării eterului nu mai târziu de iunie 2015. În context, obiectivul primordial al ÎS „Radiocomunicaţii” este să asigure din punct de vedere tehnic tranziţia de la tele­viziunea analogică terestră la cea digitală. Dispunem de infrastructura şi potenţialul uman necesar, suntem pregătiți să îndepli­nim toate măsurile tehnico-organizatorice pentru a realiza cu succes şi în termen pro­gramul în acest sens.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand