21 iulie 2024
Chisinau
Varia

Maxim Masiutin: „Domeniul IT va deveni principala ramură a economiei moldovenești”

Loading
Varia Maxim Masiutin: „Domeniul IT va deveni principala ramură a economiei moldovenești”
Maxim Masiutin: „Domeniul IT va deveni principala ramură a economiei moldovenești”

masiutin

 

În cadrul celui mai important eveniment al anului 2016 în domeniul tehnologiilor informaționale  și comuni-cațiilor (TIC), s-a desfășurat cea de-a șaptea ediție a Forumului Internațional „Moldova ICT Summit”. Eveni­mentul a fost organizat de către Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC sub patronajul Minis­terului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, în parteneriat cu Proiectul de Competitivitate al USAID. Printre partenerii evenimentului s-au numărat Agenția Austriacă de Dezvoltare, Consiliul Europei, Microsoft, Orange, MUK, Endava, DAAC System Integrator, Intel, Tekwill și alți parteneri și sponsori. Ediția curentă a forului s-a desfășurat la Chișinău în perioada 27-29 aprilie și a reunit lideri ai industriei TIC, reprezentanţi ai Guvernului, Parlamentului, ai mediului academic, partenerilor de dezvoltare, investitori, experţi din ţară şi de peste hotare. În total, la summit au participat peste 1000 de persoane.

 

„Moldova ICT Summit 2016” a fost des­chis de către premierul Pavel Filip și Vasile Botnari, ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. Cei reuniți la summit au fost salutați de către Andrian Candu, președintele Parlamentului, James D. Pettit, Ambasadorul SUA în Moldova, Signe Burgstaller, Ambasa­dorul Suediei în Moldova. Pe parcursul celor două zile de lucru, au fost puse în discuţie posibilităţile Republicii Moldova de a efectua o revoluţie în sfera antreprenoriatului IT şi de a produce transformări majore prin im­plementarea inovaţiilor şi a instrumentelor TIC. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul a șase secţiuni, fiecare dintre ele fiind dedicată unei direcţii importante.

La fel ca și prima ediție a „Moldova ICT Summit”, organizată în 2010, și cea de-a șaptea a fost un fel de platformă pentru un dialog productiv între participanţii cheie din domeniul TIC – Guvernul, mediul de afaceri, sectorul educaţional, partenerii de dezvoltare – în vederea dezvoltării industriei TIC şi im­plementării soluțiilor eficiente TIC în cadrul sectoarelor tradiţionale. De notat că sectorul TIC tinde să devină în următorii ani un fac­tor-cheie al dezvoltării Republicii Moldova. O demonstrează dinamica şi creşterea impresi­onantă înregistrată pe parcursul ultimilor ani – un volum de peste 7 mlrd. lei în anul 2015 şi o cotă de circa 7,08% din PIB. Exporturile industriei TI au crescut mai mult de 19 ori în perioada anilor 2005-2015: de la 3,64 mln. dolari SUA până la 70,1mln. dolari SUA.

Raportorii din mai multe state, precum Chile, Lituania, Georgia, Bulgaria, Polonia, Malaezia, Ucraina, România, dar și cei din Moldova, și-au împărtăşit experienţa creă­rii ecosistemelor favorabile dezvoltării an­treprenoriatului IT. Au fost puse în discuţie tendinţele globale, dar şi de nivel naţional, în domeniul integrării TIC pentru susţinerea economiei digitale şi valorificării oportuni­tăţilor tehnologice în vederea eficientizării proceselor şi asigurării transparenţei în sfera guvernării, educaţiei, afacerilor. S-a remar­cat că, în ultimii ani, Republica Moldova a înregistrat o serie de progrese semnificative în acest sens, cu precădere pe piaţa serviciilor de acces la Internet în bandă largă la puncte fixe. De asemenea, s-a înregistrat o creştere importantă în rândul utilizatorilor serviciului de acces la Internet prin reţelele 3G/4G.

Programatorii din Moldova se bucură de apreciere la nivel internațional. Este re­levant în acest context exemplul compani­ei „Ritlabs”, cunoscută pentru softul „The Bat!”. Printre utilizatorii acesteia se numără instituții de stat, bănci, instituții financiare, întreprinderi ale industriei aerocosmice, pe­troliere și gaziere, companii din domeniul asigurării cu produse soft și hard, întreprin­deri mici și mijlocii din 191 de țări ale lumii. De curând, a fost lansată versiunea a șaptea a programului de mailing „The Bat!”. Recent, compania „Ritlabs” a beneficiat de un grant în cadrul proiectului Băncii Mondiale pentru Ameliorarea Competitivităţii (PAC II).

 

Cum poate fi dezvoltatsectorul IT și al inovațiilor în Moldova

 

La acest subiect s-a referit, în raportul prezentat la summit, Maxim Masiutin, direc­torul companiei „Ritlabs”. Potrivit vorbito­rului, domeniul IT va deveni în țara noastră ramura principală a economiei. Însă în Mol­dova deocamdată nu sunt prea multe com­panii care creează softuri cap-coadă și le co­mercializează sub umbrela propriului brand în toată lumea. Pentru a dezvolta sectorul IT și al inovațiilor în Moldova, sunt necesare cât mai multe branduri IT cunoscute și peste hotare. Bunăoară, anual, compania „Ritlabs” își comercializează produsele, în medie, în 100 de țări de pe mapamond. Dacă faci cel mai bun produs din segmentul în care acti­vezi, veniturile nu vor întârzia să apară. Cele mai importante ingrediente sunt hărnicia și perseverența. De altfel, cei care elaborează produsele „Ritlabs” nu se plâng că le-ar lipsi acest două calități. Ei oferă soluții concomi­tent pentru două dintre necesitățile clienților lor. Este vorba despre combaterea supraso­licitării cu informații și asigurarea protecției informațiilor de care fac schimb oamenii.

 

Care este problema cea mai importantă a developerilor produselor intelectuale?

 

În discursul său Maxim Masiutin a men­ţionat: „Problema cea mai mare cu care ne ciocnim din momentul fondării firmei şi până în prezent este pirateria. Multe per­soane din toată lumea utilizează în mod ilegal programul nostru „The Bat!”, iar asta înseamnă sume considerabile ratate atât de bugetul ţării noastre, cât şi de bugetele ţări­lor în care locuiesc aceşti utilizatori. Pentru a soluţiona această problemă, legislaţia din Moldova trebuie perfecţionată, astfel încât să le ofere deţinătorilor de drepturi instrumen­te eficiente de contracarare a pirateriei fără ajutorul structurilor de forţă ale statului, în cadrul dreptului civil. Spre deosebire de ur­mărirea penală efectuată de poliţie, în cadrul „controalelor civile”, verificarea prezenţei li­cenţelor pentru programele utilizate de com­panie nu este efectuată de aceste organe, ci de un executor judecătoresc şi de un speci­alist, în prezenţa reprezentatului deţinătoru­lui de drepturi. Dacă deţinătorul de drepturi deţine informaţii despre utilizarea softurilor sale în activitatea companiei, acesta poate să se adreseze în instanţă şi să solicite permisiu­nea de a desfăşura o atare verificare. Deţină­torii de drepturi ar putea cere compensarea sumei prejudiciului cauzat, dacă, în cadrul controlului, executorul judiciar va identifica încălcarea drepturilor de autor.

 

Ce perspective au companiile IT din RM?

 

Referindu-se la perspectivele companii­lor IT autohtone pe piaţa mondială, Maxim Masiutin subliniază că „sectorul IT are o mare valoare adăugată. Chiar după achita­rea impozitelor rămân profituri. În special, în cazul elaborării softurilor, dar nu la co­mandă, atunci când lucrezi practic „pentru mâncare”, ci elaborarea unui soft de masă, când fiecare utilizator achită pentru dreptul de a-l utiliza”. El este adânc convins că până când oamenii nu vor conştientiza că valoa­rea principală o prezintă produsele finite, elaborate sub propriul nume de la început până la capăt, perspectivele elaborărilor IT autohtone nu vor fi foarte mari. Din păca­te, majoritatea companiilor lucrează în ţara noastră pentru executarea comenzilor făcute de firmele străine şi tot profitul este obţinut de aceşti comanditari. Trebuie să renunţăm la o atare practică şi să începem să elaborăm singuri produsele finite.

 

Ce ar trebui de schimbat în domeniul educaţiei?

 

Avantajele care ar putea consolida poziţiile Moldovei pe piaţa internaţională a produse­lor şi serviciilor vizează numărul şi calitatea specialiştilor calificaţi, subliniază directorul „Ritlabs”. Bineînţeles că, în epoca stresului informaţional enorm, trebuie stabilite stan­darde stricte ale educaţiei, totodată perfecţi­onând şi programele şcolare. Să nu uităm că studiile bune sunt calea spre succes. Trebuie să existe universităţi care să exmatriculeze studenţii pentru reuşită proastă, iar absolvi­rea acestora să fie o onoare. Ar trebui înăspri­te criteriile la examenele de stat. Cel mai strict ar trebui să fie examenul la matematică.

 

Cum vedeţi viitorul Moldovei?

 

Maxim Masiutin consideră că domeniul IT va deveni ramura principală a economiei Moldovei. „Calitatea înaltă a producţiei face producătorul şi ţara cunoscută în toată lu­mea, lucru care permite exportul produselor cu valoare adăugată înaltă. Asta ar asigura achitarea unor salarii mari lucrătorilor, dar şi transferarea unor impozite mari în buge­tul statului. Numai aşa vom putea face ţara bogată şi prosperă. Am demonstrat că acest lucru este posibil la nivelul unei companii, acum însă, împreună cu Asociaţia şi cu mi­nisterul de resort, vom demonstra că acest lucru este posibil la nivel de ţară”, a declarat directorul „Ritlabs”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand