30 mai 2024
Chisinau
Social

Lucrătorii moldoveni ar putea să se bucure de mai multă protecţie socială

Loading
Social Lucrătorii moldoveni ar putea să se bucure de mai multă protecţie socială
Lucrătorii moldoveni ar putea să se bucure de mai multă protecţie socială

muncitori

 

Mai multe drepturi şi garanţii legale ale lucrătorilor din ţara noastră ar putea deveni reali­zabile în urma operării unor modificări şi completări la o serie de acte juridice în vi­goare. Două documente im­portante au fost elaborate în acest scop şi aprobate în cadrul unei şedinţe a Guvernului.

 

Prima şi cea mai importantă dintre prevederile propuse într-un proiect de modificare şi comple­tare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă ţine de obligarea anga­jatorului să asigure inspectorilor de muncă, în cadrul controlului în domeniul siguranţei ocupaţio­nale, acces liber, la orice oră din zi sau din noapte, la locurile de muncă, în încăperile de producţie şi de serviciu pentru efectuarea inspecţiei.

 

Tipuri de încălcări

 

Elena Carchilan, şefa Inspec­toratului Sindical de Muncă, a precizat că în obligaţiile şi răs­punderea angajatorului va intra şi prezentarea documentelor şi a informaţiilor solicitate de inspec­torul de muncă în timpul efectuă­rii controlului.

Totodată, în modificările şi completările propuse la Codul contravenţional sunt specificate tipurile de încălcări ale legislaţiei muncii pentru care persoanele juridice şi cele cu funcţii de răs­pundere vor  fi sancţionate.

Printre acestea se numără: 

nerespectarea duratei normale a timpului de lucru, atragerea la muncă suplimentară, în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucră­toare, în lipsa acordului scris al salariatului, dar şi efectuarea re­ţinerilor neîntemeiate din salariu. Încălcare a legislaţiei muncii va fi considerată şi prestarea muncii fără încheierea unui contract in­dividual de muncă în formă scri­să, stabilirea şi achitarea salariului sub nivelul minim garantat de stat sau stabilit prin contractul ori convenţia colectivă de muncă.

Alte abateri vor mai constitui neretribuirea muncii suplimenta­re, a muncii prestate în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucră­toare sau a muncii de noapte, ne­achitarea adaosurilor, sporurilor, a plăţilor de compensare, inclusiv a premiilor prevăzute de lege, de regulamentele aprobate de an­gajator, contractul sau convenţia colectivă de muncă, de contractul individual de muncă.

 

Siguranţă ocupaţională

 

Şi la compartimentul securi­tate şi sănătate în muncă sunt specificate o serie de abateri ce pot duce la sancţionarea angaja­torului.

Încălcările în cauză se referă la neevaluarea riscurilor profesi­onale la locurile de muncă, nein­formarea salariaţilor cu privire la riscurile profesionale, lipsa la uni­tate a actelor în domeniul securi­tăţii şi sănătăţii în muncă ce tre­buie să fie elaborate şi deţinute de angajator, conform legislaţiei în vigoare.

Din acelaşi şir fac parte şi ne­respectarea obligaţiei de: stabilire pentru salariaţi a atribuţiilor ce le revin în materie de securitate şi sănătate în muncă, de creare şi menţinere a unor condiţii igienice şi sanitare de muncă, de acordare gratuită a echipamentului de pro­tecţie, de trecere a examenului medical periodic în modul stabilit de lege.

Drept încălcare de către an­gajator a legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în mun­că va putea fi catalogată şi nea­sigurarea comunicării, cercetării, evidenţei şi a raportării în modul stabilit a accidentelor de muncă produse la unitate.

Conform noilor prevederi, In­spectoratului de Sat al Muncii îi revin atribuţii legate de efectua­rea controlului de stat în dome­niul respectării legislaţiei privind relaţiile de muncă.

Din atribuţiile aceluiaşi inspec­torat mai face parte monitoriza­rea controlului de stat al respec­tării legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă, efectuat de inspectorii de muncă din ca­drul autorităţilor competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale. Totodată, Inspec­toratul de Sat al Muncii va con­centra informaţia cu privire la ac­cidentele de muncă constatate şi cercetate de inspectorii de muncă în domeniul securităţii şi sănătă­ţii în muncă. În corespundere cu modificările şi completările legis­lative propuse, controlul de stat al respectării de către angajator a prevederilor legale privind se­curitatea şi sănătatea în muncă va fi exercitat de reprezentanţii a zece autorităţi competente în do­meniul siguranţei ocupaţionale, a mai precizat Elena Carchilan.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand