18 aprilie 2024
Chisinau
Economie

Leul jigărit şi inflaţia umflată ne mănâncă salariile

Loading
Economie Leul jigărit şi inflaţia umflată ne mănâncă salariile
Leul jigărit şi inflaţia umflată ne mănâncă salariile

 

 

pensionarii-cersesc

Foto: vocea.md

Potrivit ultimelor date ale Biroului Naţional de Statistică, salariul me­diu brut lunar pe ţară s-a majorat în prima jumătate a anului curent cu aproape 9 la sută faţă de semestrul I din 2013 şi s-ă ridicat până la nivelul de 4203,9 lei. Adică, ar trebui să înţelegem că avem una din­tre cele mai mari creşteri ale salariilor în ţară din ultima vreme. Chiar dacă cei peste 4200 de lei reprezintă doar suma calculată pe hârtie de contabilitatea întreprinderii sau a instituţiei în care activăm, din care ulterior trebuie să mai plătim impozite la stat, contribuţii în fondurile de asigurare medicală obligatorie, de asigurări sociale de stat.

 

Se adeveresc îngrijorările sindicatelor din Republica Moldova

 

Dar oare creşterea substanţială a sala­riului brut ne asigură şi o consolidare pe potrivă a puterii noastre de cumpărare? Să nu uităm că acum mai bine de o lună şi jumătate Comitetul Confederal al Con­federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova a făcut o declaraţie prin care şi-a manifestat îngrijorarea în legătură cu de­precierea prăpăstioasă a leului moldove­nesc şi a avertizat că efectele dezechilibră­rii haotice a cursului de schimb al valutei naţionale nu se vor lăsa aşteptate. CNSM avertiza că orice majorări de salarii vor fi înghiţite de către inflaţie, de către devalo­rizarea abruptă a leului moldovenesc.

De bună seamă, aceşti factori negativi au afectat în mod simţitor salariile noas­tre. Bunăoară, creşterea preţurilor cu peste 5 procente, în comparaţie cu prima jumătate a anului trecut, a făcut ca veni­turile salariale reale să sporească în pri­mele 6 luni din anul curent cu doar 3,7 la sută faţă de aproape 9 procente, cât au în­registrat câştigurile medii salariale brute lunare. Iar dacă mai luăm în calcul con­tribuţia devastatoare a deprecierii leului de aproape 12%, în comparaţie cu semes­trul I al anului trecut, vedem că veniturile noastre obţinute din salarii nu că nu au crescut, ci, dimpotrivă, cel mai neplăcut, au dat în jos în mod evident.

 

g_economie

În sectoarele cu cei mai mulţi angajaţi se înregistrează cele mai mici salarii

 

Or, dacă indicele inflaţiei este plusat la cel al deprecierii valutei noastre naţiona­le pe parcursul unui an, adică din prima jumătate a anului 2013, atunci obţinem că cei peste 4200 de lei, cât a fost salariul mediu lunar brut pe ţară, conform datelor statistice, s-au devalorizat cu aproape 12 la sută. De unde rezultă că lefurile noastre în termeni reali s-au micşorat în prima ju­mătate a anului curent cu mai bine de trei la sută faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut. Doar veniturile angajaţilor din întreprinderile de producere şi furni­zare de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat nu au fost afectate de inflaţie şi devalorizarea leului, deoarece câştigurile salariale medii nomi­nale brute au crescut cu 28 la sută.

În afară de aceasta, creşterea însem­nată a câştigurilor salariale medii no­minale brute pe care le indică registrele statisticelor oficiale nu reflectă o îmbu­nătăţire a situaţiei financiare a populaţi­ei ţării, inclusiv a persoanelor care au un loc de muncă. Or, la o analiză mai atentă, observăm că în domeniile în care lucrează cei mai mulţi angajaţi se atestă cele mai mici lefuri. De exemplu, în agricultură, conform ultimelor date oficiale, lucrează aproape 260 de mii de salariaţi sau aproape un sfert din 1 milion 70,6 mii de persoane care formează po­pulaţia ocupată a ţării. Dat tocmai această categorie de salariaţi are cel mai mic salariu brut pe ţară, 2569 de lei.

 

Domenii diferite, salarii diferite

 

Este adevărat că în două domenii de activitate, sectorul financiar şi cel de in­formaţii şi comunicaţii, angajaţii ridică lunar salarii de mai bine de 8 mii de lei, adică aproape de două ori mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe ţară. În acelaşi timp, în două sfere de activitate, nivelul de retribuire a muncii a fost în pri­ma jumătate a anului curent unul inferior celui din perioada similară a lui 2013. Este vorba de transporturi, în care salariile s-au micşorat cu aproape șase la sută faţă de prima jumătate a anului precedent. O cădere dureroasă a salariilor, de aproa­pe 20%, s-a înregistrat în sfera tranzacţii­lor imobiliare. Aceasta ca urmare a crizei care a lovit piaţa imobiliară, din care ca­uză se construiesc tot mai puţine locuinţe în ţara noastră. De exemplu, în prima ju­mătate a anului, s-au dat în folosință cu 9,1 la sută mai puţine case de locuit faţă de perioada respectivă a anului trecut.

Din păcate, nu doar angajaţii din agri­cultură, transporturi, de pe piaţa imobili­ară au salarii mai mici decât cel mediu pe ţară. Astfel, angajaţii din domeniul artei au aproape cel mai mic salariu din ţară, doar de 2745 de lei.

Doar de 2800 de lei sunt salariile lu­crătorilor din industria hotelieră. Ca de obicei, medicii şi pedagogii câştigă mai puţin decât un salariu mediu pe ţară. Ve­niturile brute ale acestor două categorii profesionale abia dacă se ridică la 3950 de lei, respectiv, 3664 de lei.

Poate că singura veste care merită a fi reţinută este că în perioada de referinţă angajaţii din ramura informaţiilor şi co­municaţiilor au început să beneficieze de cele mai mari lefuri, în medie, 8290 de lei, chiar mai mari decât ale lucrătorilor din sistemul financiar, care până în anul acesta erau cel mai bine plătiți. Din păca­te, aceştia sunt puţini, în timp ce numă­rul salariaţilor cu venituri mizerabile este unul dominant în ţară.

 

 

Обесцененный лей и высокая инфляция съедают наши зарплаты

 

Согласно последним данным Национального бюро статистики, сред­няя месячная валовая заработная плата по стране увеличилась в пер­вой половине года примерно на 9 процентов по сравнению с первым полугодием 2013 года и составила 4203,9 лея. Казалось бы это са­мое существенное повышение зарплат в стране за последнее время. Даже если эти более 4200 лея составляют лишь сумму, рассчитанную на бумаге, в бухгалтерии предприятия или учреждения где мы рабо­таем, из которой потом вычитаются выплаты в виде налогов и взно­сов обязательного медицинского и социального страхования.

 

Опасения профсоюзов Молдовы оправдываются

 

Но обеспечивает ли этот существен­ный рост валовой зарплаты и аналогич­ное укрепление нашей покупательской способности? Не следует забывать, что еще более полтора месяца назад Конфе­деральный комитет Национальной кон­федерации профсоюзов Республики Мол­дова выступил с заявлением, в котором высказал свои опасения в связи со стре­мительной девальвацией молдавского лея, и предупредил, что последствия хао­тического нарушения равновесия обмен­ного курса национальной валюты не за­ставят себя долго ждать. CNSM предуп­реждала, что любое повышение зарплат будет просто поглощено инфляцией и резким падением курса молдавского лея.

Действительно, эти отрицательные факторы существенно повлияли на наши зарплаты. Например, рост цен более чем на пять процентов по сравнению с пер­вой половиной прошлого года, привел к тому, что реальные доходы от зарплаты в течение первых шести месяцев этого года увеличились всего на 3,7% по сравнению с теми почти 9%, на которые повысилась месячная зарплата. Если же учесть и ка­тастрофичную девальвацию лея пример­но на 12% по сравнению с I полугодием прошлого года, то можно заметить, что наши доходы от зарплат не то что вы­росли, а наоборот, что самое неприятное, значительно упали.

 

g_economie

В секторах, где занято больше всего людей, отмечаются самые низкие зарплаты

 

Если добавить индекс инфляции к де­вальвации национальной валюты в тече­ние одного года, то есть с первой полови­ны 2013 года, тогда получится, что те бо­лее 4200 леев, сколько составила по ста­тистическим данным средняя месяч­ная валовая заработная плата по стране, обесценились на почти 12 процентов. От­сюда вывод, что реально наши зарпла­ты в первой половине текущего года упа­ли более чем на три процента по сравне­нию с соответствующим периодом прошлого года. Только доходы работников предприятий по производству и постав­ке электро- и теплоэнергии, газа, теплой воды и кондиционированного воздуха не пострадали от инфляции и девальва­ции лея, так как их номинальная валовая среднемесячная заработная плата вырос­ла на 28 процентов.

Кроме того, значительный рост но­минальной валовой средней заработной платы, который показывает официаль­ная статистика, не отражает улучшение финансовой ситуации жителей страны, в том числе работающих людей. При более внимательном анализе можно заметить, что в сферах, где трудится больше всего людей, отмечается и самый низкий уро­вень оплаты труда. К примеру, в сельском хозяйстве, по последним официальным данным, занято око­ло 260 тыс. человек или почти чет­верть из 1 млн 70,6 тыс. человек, сколько составляет занятое населе­ние страны. Однако как раз имен­но эта категория работников имеет самую низкую валовую заработную плату по стране – 2569 леев.

 

Разные сферы, разная зарплата

 

Правда и то, что в двух сферах деятельности – в финансовом сек­торе и в сфере информации и коммуни­каций – персонал получает свыше 8000 леев, то есть почти в два раза больше, чем валовая средняя зарплата по стране.

В то же время, в двух сферах деятельнос­ти уровень оплаты труда в первом полу­годии нынешнего года был ниже, чем в аналогичный период 2013 года. Речь идет о транспорте, где зарплата умень­шилась почти на 6% по сравнению с пер­вой половиной предыдущего года. Болез­ненное снижение жалования – почти на 20% – отмечено в сфере сделок с недви­жимостью. Это обусловлено кризисом, который ударил по рынку недвижимос­ти, из-за чего в стране строится все мень­ше жилья. К примеру, в первой половине этого года было сдано в эксплуатацию на 9,1% меньше жилых домов, чем в анало­гичный прошлогодний период.

К сожалению, не только занятые в сельском хозяйстве, транспорте, на рын­ке недвижимости получают меньше сред­ней зарплаты по стране.

Так, у работников искусства практи­чески самая низкая заработная плата по стране – всего 2745 леев. Лишь 2800 леев составляет зарплата работников гости­ничной индустрии. Как обычно, врачи и учителя зарабатывают меньше средней заработной платы по стране. Валовой до­ход этих двух профессиональных катего­рий едва ли достигает 3950 леев и, соот­ветственно, 3664 лея.

Быть может, единственная хорошая новость состоит в том, что в отчетный пе­риод, работники из сферы информации и коммуникаций начали получать наибо­лее высокую заработную плату. В сред­нем она составляет 8290 леев, что даже превышает жалованье работников фи­нансовой системы, которые до нынеш­него года относились к категории наибо­лее высокооплачиваемых. К сожалению, их мало, в то время как число трудящих­ся со смехотворной зарплатой самое вы­сокое в стране.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand