16 iunie 2024
Chisinau
Social

Leadership la feminin, un proiect în premieră pentru mișcarea sindicală

Loading
Social Leadership la feminin, un proiect în premieră pentru mișcarea sindicală
Leadership la feminin, un proiect în premieră pentru mișcarea sindicală
sindicate.md

Federația Sindicatelor „SINDLEX” a convocat recent, în incinta Institutului Muncii, peste 90 de femei sindicaliste (frumoase și inteligente, cum altfel?), salariate din domeniul ordine publi­că și securitatea statului și din sis­temul educațional, pentru o ședință comună cu factori de decizie și cu reprezentanți ai societății civile, pe un subiect actual. Este vorba despre asu­marea la toate nivelurile de conduce­re de către doamne a competențelor de decizie instituțională.

Leadership la genul feminin în­seamnă arta femeilor cu abilități și competențe de a conduce cu succes o echipă dintr-o organizație, de a participa la procesul decizional ge-nerând schimbarea în bine și suc-cesul în lucrul bine făcut în toate do­meniile, inclusiv cel sindical.

Femeile-lideri ai organizațiilor sindicale primare din cele șase sindi­cate ale federației, cu acoperire în poliție, poliția de frontieră, situații de urgență, pază de stat, administrație penitenciară, activitate anticorupție și din sfera educațională au fost fa­miliarizate cu exemple privind im­pactul implicării femeii în procesul decizional, o abordare încurajatoare pe care a avut-o deputata Angela Pojoga Munteanu, care a   țintit repe­rele principale de mobilizare a tinere­lor în a crește profesional și a  partici­pa la procesul decizional.

sindicate.md

Președintele CNSM, Igor Zubcu, a venit cu un cuvânt de salut, afir­mând că liderii organizațiilor sindi­cale primare fac parte din lanțul con-solidat al mișcării sindicale și forti­ficarea temeliei unui sistem de va­lori trebuie începută de la membrii simpli de sindicat.

Activismul la maturitate începe în copilărie, a afirmat Maia Bănărescu, Avocatul Poporului pentru proble-mele copilului, care a punctat necesitatea de a susține liderismul la fete încă de la o vârstă fragedă. Așa se cresc lideri, persoane care atrag după ele istorii și oameni de succes.

 

Femeile, capabile nu numai să placă bărbaților, ci și să conducă întregi colective

 

Cum e să fii lider, cum e să duci după sine o echipă spre reușite, cum e să îmbini   echilibrat munca de  con­ducător cu viața familială, faptul că voluntariatul e un fel de a te manifes­ta ca lider, inclusiv în sindicat, cum e să aplici abilitățile înnăscute  și cele căpătate prin muncă și instruire, ca­nalizându-le spre rezultate majore – despre aceasta și-au împărtășit din propria experiență Daniela Misail-Nichitin, secretar de stat la MAI, Diana Salcuțan, șef adjunct IGPF din cadrul MAI, Liuba Jignea Suveica, di-rector adjunct ANP din cadrul Mini-sterului Justiției, Lidia Chireoglo, șefa Direcției generale prevenirea corup-ției de la CNA, Gulnara Grigoriev,șefa Direcției educație, cultură și tu­rism din raionul Dondușeni.

Tinerii au nevoie să fie susținuți pentru a deveni lideri buni, inclusiv cei sindicali, care urmează să ducă mai departe ștafeta, perpetuând lucrurile bune pe filiera sin­dicală, schimbând retorica și metodele de apărare a drepturilor de muncă și a celor sociale, punând accentul pe ne-cesitățile și nevoile timpului și ale salaria­tului.

Despre aceasta a vorbit Daniela Car­buni, președinta Organizației de tineret a Federației „SINDLEX”, care a solicitat tinerelor, lideri de sindicat, mai multă încre­dere în sine și în puterile echipei, manifes­tate prin revendicări de drepturi și moni-torizarea respectării contractelor colective de muncă și a convențiilor colective la nivel de ramură, precum și a normelor naționale și internaționale.

sindicate.md

Liderismul sindical oferă noi posibilități de a crește în cariera profesională, dar și a te dezvolta multilateral, astfel devenind un conducător cu viziuni clare la toate com­partimentele legislației muncii.

Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, aîncurajat sindicalistele să se manifeste ac­tiv, plenar, cultivând spiritul de inițiativă la nivel de organizație sindicală primară, oferind plusvaloare documentelor sindicale negociate și consultate.

UN Women s-a alăturat activității prin discursul interesant al dnei Neghina Azizov, coordonatoare de programe, dânsa reflec­tând o tematică actuală, cea de hărțuire la locul de muncă: fenomen și consecință, adresând sindicalistelor chemarea la to-leranță zero față de acest fenomen, cu im­plicarea plenară a sindicatelor, a angajato­rului, a organelor de drept, pentru a înlătura acest viciu. De asemenea, a vorbit despre necesitatea de consolidare a potențialului feminin pentru a îndrepta lucrurile în ceea ce privește combaterea violenței pe criterii de gen.

sindicate.md

Secțiunea a doua a întrunirii, denumită și „Cafenea sindicală”, a fost susținută de către Svetlana Spatari, coordonatoare de programe instructive în domeniul sănătății femeii, de scriitoarea Angela Mândâca­nu, care, prin recitalul său, a adus o stare de bine celor prezenți, de Margareta Pîn­tea, actriță la Teatrul Național „Mihai Emi-nescu”, și interpretul Ion Razza, maeștri în a aduce cuvântul și muzica pe coarda sensi­bilă a omului receptiv.

Pe final, Angela Otean, secretar gene­ral al Federației „SINDLEX”, gazda și orga­nizatoarea acestui eveniment, a mulțumit tuturor pentru prezență, implicare, mențio-nând necesitatea desfășurării unor astfel de întruniri, pentru a revitaliza și impulsiona factorii decizionali în a crede și investi în sa­lariatele tinere, crescând astfel motivarea și încrederea pentru a deveni lideri.

Leadership la feminin, un proiect în premieră! Urmează altele, despre care vă vom anunța la timpul potrivit. Cu oameni potriviți în rol de lideri.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand