22 octombrie 2021
Chisinau
Fără categorie

La insistenţa sindicatelor, angajarea specialiştilor tineri devine un imperativ pentru ţară

Loading
Fără categorie La insistenţa sindicatelor, angajarea specialiştilor tineri devine un imperativ pentru ţară
La insistenţa sindicatelor, angajarea specialiştilor tineri devine un imperativ pentru ţară
tineri-sindicalisti

Foto: vocea.md

Planul naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2015 a fost adoptat de către Guvernul Republicii Moldova cu o întârziere de aproape ju­mătate de an – în ultimele zile ale lunii mai. Însă, precum zice o vorbă mai ve­che, tot răul e spre bine. Acest dicton pare a fi valabil şi în cazul de faţă.

 

Pentru că, spre deosebire de anul trecut, pentru 2015 este preconiza­tă alocarea unei sume mai mari de bani pentru crearea locurilor de muncă. Astfel, costurile totale ale acţiunilor pentru ocuparea forţei de muncă se ridică la peste 490 de milioane de lei, cu aproape 150 de milioane de lei mai mult faţă de cât s-a dat anul trecut pentru îndepli­nirea unui plan similar.

Este adevărat că Planul naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul acesta este mai voluminos în comparaţie cu cel din 2014. Astfel, eforturile menite să conducă la creşterea locurilor de muncă, consolidarea protecţiei sociale a şomerilor, la susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, sporirea competitivităţii şi mobilităţii forţei de muncă, ma­jorarea salariilor unor categorii de salariaţi, la perfecţionarea gestio­nării procesului de migraţie a for­ţei de muncă vor creşte de la 54 de acţiuni în anul 2014 până la 61 de acţiuni în anul acesta.

 

Responsabilizarea instituţiilor de învăţământ

 

Planul naţional de acţiuni pen-tru ocuparea forţei de muncă pe anul 2015 ţinteşte o mai bună angajare a specialiştilor tineri în câmpul muncii al ţării. Deloc în­tâmplător, rata şomajului înaltă în rândurile tinerilor este una dintre cele mai acute probleme ale pieţei muncii din ţară. Astfel, drept o no­utate poate fi văzută  în abordarea problemei corelării programelor de pregătire profesională în instituţii­le de învăţământ cu cerinţele pieţei forţei de muncă din ţară, respon­sabilizarea instituţiilor de învăţă­mânt pentru angajarea în câmpul muncii a absolvenţilor.

 

g_cnsm

Crearea de locuri de muncă pentru specialiştii tineri, o prioritate a sindicatelor

 

Faptul că Planul naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă din anul acesta este orien­tat cu prioritate spre o mai bună angajare a specialiştilor tineri re­prezintă şi meritul sindicatelor din ţară. Deoarece, potrivit lui Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confede­raţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, înainte de a fi aprobat de către Guvern, proiectul Planului naţional de acţiuni pentru ocupa­rea forţei de muncă pe anul 2015 a fost dezbătut în repetate rânduri în cadrul grupurilor de lucru ale Co­misiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective. Îndeosebi, reprezentanţii sindicatelor au ple­dat cu multă insistenţă pentru cre­area în mod prioritar a locurilor de muncă menite să îmbunătăţească angajarea în câmpul muncii a spe­cialiştii tineri.

 

Măsuri de stimulare a patronilor

 

Petru Chiriac a mai precizat că CNSM a pledat pentru include­rea în Planul naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă a  anumitor acţiuni ce-şi au rostul de a regândi relaţiile dintre con­ducătorii întreprinderilor şi in­stituţiile de învăţământ superior, profesional tehnic post-secundar şi profesional secundar, de a core­la activităţile acestora. Astfel încât elevii, studenţii să aibă posibilita­tea să urmeze practica de produc­ţie în cadrul întreprinderilor. Spre satisfacţia noastră, a menţionat vi­cepreşedintele Confederaţiei Naţi­onale a Sindicatelor din Moldova, demersurile noastre au fost luate în consideraţie de către partene­rii sociali şi, drept urmare, multe dintre propunerile sindicatelor se regăsesc în Planul naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2015.

De asemenea, CNSM a insistat să se încheie un acord de colabo­rare între Ministerul Educaţiei şi ministerele de profil în privinţa stimulării angajatorilor care anga­jează specialişti tineri prin crearea de locuri noi de muncă, ci nu prin disponibilizarea salariaţilor cu ve­chime mare în muncă. De pildă, pentru crearea unui anumit număr de locuri de muncă, să zicem, pen­tru angajarea a 20 de specialişti tineri, angajatorul să fie scutit de plata unei anumite cote din contri­buţiile în bugetul asigurărilor soci­ale de stat.

Petru Chiriac a remarcat  că se impune o pregătire specială a per­soanelor tinere şi din perspectiva încadrării lor în câmpul muncii. Or, mulţi dintre aceştia nu sunt în stare să redacteze un CV, nu pot scrie o cerere de angajare în câmpul muncii, nu pot analiza prevederile unui contract individual de muncă, nu pot realiza care sunt obligaţiile şi atribuţiile lor din perspectiva an­gajării în câmpul muncii. Din feri­cire, graţie insistenţei sindicatelor, respectiva problemă îşi găseşte soluţionare în Planul naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul curent.

 

Specialiştii tineri nu trebuie să devină o pradă a sectorului informal

 

Pe parcursul dezbaterilor ce au precedat adoptarea Planului, a ţi­nut să evidenţieze vicepreşedintele CNSM, reprezentanţii sindicatelor au stăruit să convingă partenerii de negocieri ca să se facă tot posi­bilul și să se adopte măsuri adec­vate pentru a împiedica „absorbi­rea” specialiştilor tineri de către sectorul informal. În acest sens, în Planul naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe 2015, a precizat dumnealui, chiar a fost conceput un compartiment întreg ce prevede instruirea specialiştilor tineri conform Planului de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a „muncii la negru”, adoptat în luna iunie 2011.

Ar mai fi de remarcat că respec­tivul capitol din Planul naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2015 obligă şi sin­dicatele de ramură să se implice în procesul de instruire a specialişti­lor tineri din perspectiva profila­xiei şi combaterii muncii ilegale. Astfel încât aceştia, înainte de an­gajare, să fie conştienţi de obliga­ţia că trebuie să muncească legal, să contribuie la dezvoltarea buge­tului ţării în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Din cele spuse de Petru Chiri­ac reiese că sindicatele se arată dispuse să participe la realizarea acţiunilor ce prevăd organizarea târgurilor de muncă. Chiar nu de­mult, a relatat dumnealui, CNSM a participat la un asemenea eve­niment organizat în capitala ţării. În viziunea vicepreşedintelui Con­federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, cu cât vor fi organi­zate mai multe târguri ale locurilor de muncă pentru specialiştii tineri, cu atât se vor intensifica contactele directe cu angajatorii, aceştia vor fi informaţi, consultaţi pe diverse do­menii. Or, tocmai pe această cale, a precizat Petru Chiriac, proas­peţii absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ au şanse mai mari de a cunoaşte mai profund legile în vigoare, mai ales legislaţia muncii, care ţine de domeniul protecţiei muncii, sănătăţii, igienei ş. a.

De aceea, este necesar, a sti­pulat dumnealui, ca împreună cu Agenţia Naţională pentru Ocupa­rea Forţei de Muncă (ANOFM), cu întreprinderile ce dispun de locuri vacante de muncă, sindicatele să se implice în procesul de organizare a  cât mai multe târguri ale locurilor de muncă pentru specialiştii tineri, pentru a susţine reprezentanţii acestei categorii de persoane, care au deja o pregătire profesională elementară, să se angajeze mai les­ne în câmpul muncii.

 

Un plan bun, depinde cum va fi îndeplinit

 

Petru Chiriac a declarat că Planul naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2015 este unul bun. Practic, în acest document se conţin toate propunerile, sugestiile pe care le-a făcut CNSM în timpul discuţiilor pe marginea proiectului Planului de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2015. Acum ră­mâne ca el să fie realizat plenar, pas cu pas, astfel încât numărul angajaţilor din ţară să crească în mod considerabil.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și