12 aprilie 2024
Chisinau
Social

Investiţiile în dezvoltare generează condiţii mai bune de muncă şi de viaţă

Loading
Social Investiţiile în dezvoltare generează condiţii mai bune de muncă şi de viaţă
Investiţiile în dezvoltare generează condiţii mai bune de muncă şi de viaţă

 

 

fabrica-de-lactate-din-Floresti

Foto: vocea.md

Modernizarea şi inovaţiile par să se potrivească de minune cu aşteptările consuma­torilor moldoveni. O simplă butelie din polietilenă în locul obişnuitului pachet pen­tru ambalarea chefirului, a laptelui sau iaurtului a dus la creşterea cu 25-30 la sută a vânzărilor fabricii de lactate din Floreşti, în doar jumătate de an, constată directorul acestei întreprinderi, Pavel Grigoraş.

 

„În prezent, cea mai mare provocare pentru o fabrică de procesare a laptelui o constitu­ie dezvoltarea întreprinderii şi cucerirea pieţei de desfacere. De aceasta depinde şi asigurarea oa­menilor cu locuri de muncă, cu salarii mai bune, stoparea fluc­tuaţiei de cadre, dar şi asigurarea unei perspective, a unei stabi­lităţi în general”, susţine Pavel Grigoraş. Astfel, administraţia acestei întreprinderi a reuşit în ultimii ani să renoveze utilajul pentru fabricarea produselor în stare proaspătă şi să aplice noi tehnologii de producere. Totoda­tă, la unitate a fost implementat sistemul de management al sigu­ranţei alimentelor în conformi­tate cu standardul internaţional ISO 22000:2005.

 

Securitate şi sănătate

 

„Pe lângă securitatea şi calita­tea produselor, aceste standar­de asigură inclusiv respectarea normelor de protecţie a muncii. Pentru noi, în afară de aspecte­le profesionale, este importantă şi sănătatea salariaţilor. Ei sunt supuși cu regularitate controlu­lui medical. De asemenea, între­prinderea alocă zilnic 25-30 de lei pentru alimentarea fiecărui angajat”, a accentuat directorul fabricii.

Pavel Grigoraş afirmă că in­teracţionează frecvent cu repre­zentanţii comitetului sindical de

la unitate pentru a rezolva pro­blemele curente ale lucrătorilor. Situaţii de acest gen apar în per­manenţă şi, de regulă, cer soluţi­onare imediată, iar atunci când sunt prevăzute resursele nece­sare, acest lucru se face în mod operativ.

Astfel, fiecare salariat bene­ficiază de ajutoare materiale în mărime de un salariu lunar la concediul anual de odihnă, atunci când se căsătoresc sau la naşterea copiilor. „Avem un sis­tem întreg de susţinere materială atât cu cele mai frumoase, cât şi cu cele mai triste ocazii din via­ţa oamenilor noştri”, a remarcat angajatorul.

 

Profesionalism şi performanţe

 

Sunt prevăzute şi plăţi supli­mentare la salariu pentru lucrul bine făcut, profesionalism şi un şir de performanţe.

„Fabrica de unt din Floreşti” a fost întemeiată în 1966 şi a fost reconstruită capital în 1980. Ini­ţial, aceasta producea, în special, unt şi lapte praf pentru export în fosta URSS. În viitor, denumirea unităţii ar putea fi schimbată. În­treprinderea produce în prezent circa 40 de tipuri de lactate, iar chefirul şi alte produse acidolac­tice sunt, pentru moment, prin­cipalele care îi aduc renume.

Nouăzeci la sută din materia primă provine de la populaţie. În sezonul estival, sunt colectate aproximativ 70 de tone de lapte în fiecare zi, pe când iarna acest volum este de circa două ori mai mic.

După capacitate şi volumul materiei prime prelucrate, „Fa­brica de unt din Floreşti” se nu­mără printre cele mai mari între­prinderi de procesare a laptelui din țară şi deţine aproximativ 12 la sută din piaţa autohtonă de lactate.

 

Opinia salariaţilor

 

Majoritatea celor 270 de lu­crători ai acestei întreprinderi sunt locuitori ai satului Vărvăre­uca, unde este amplasată fabrica, iar o parte – din oraşul Floreşti, aflat la o distanţă de circa un ki­lometru.

Nadejda Moraru, maistru de tură în secţia de producere a caş­cavalului, spune că munceşte aici de 10 ani. La începutul fiecărei zile de lucru se asigură că lucră­torii din subordinea sa primesc echipament curat de muncă şi îşi pun halatul, mănuşile şi bone­ta înainte de a intra în secţia de producere.

„Suntem instruiţi sistematic în ceea ce privește regulile de se­curitate şi sănătate în muncă, pe care avem grijă să le respectăm în corespundere cu instrucţiunile. Îmi place lucrul pe care îl fac şi aş vrea să muncesc aici toată viaţa”, a afirmat Nadejda Moraru.

Angajata constată că în decur­sul activităţii sale la întreprin­dere condiţiile de muncă s-au îmbunătăţit constant, a fost în creştere permanentă şi leafa. Cu toate acestea, şi-ar mai dori o majorare de salariu, care să ajun­gă lunar la minimum 4000-5000 de lei net.

 

Perfecţionare continuă

 

fabrica-de-lactate-din-Florest-2

Foto: vocea.md

 

Pe de altă parte, Natalia Tu­ceac, tehnolog principal la fabri­că, afirmă că este satisfăcută de mediul în care activează, dar şi de salariu. „Sunt mulţumită de condiţiile de remunerare, dar pentru mine e cel mai important ca produsul făcut cu eforturile proprii să corespundă aşteptări­lor consumatorilor”, spune Nata­lia Tuceac.

Ea a specificat că reacţiile consumatorilor sunt diferite, dar toate sunt notate şi analizate mi­nuţios. „Orice nemulţumire este pentru noi un impuls suplimen­tar ca să ne perfecţionăm conti­nuu şi să fim în pas cu doleanţe­le consumatorilor, în condiţiile unei concurenţe dure”, a sublini­at tehnologul principal.

În mod corespunzător, admi­nistraţia întreprinderii acordă o atenţie sporită aspectelor legate de selectarea cadrelor, pregătirea continuă şi creșterea nivelului profesional al acestora, inclusiv şcolarizarea lor în străinătate.

 

Reprezentarea angajaților

 

Natalia Munteanu, şefă de secţie şi preşedinta comitetului sindical de la unitate, susţine că angajatorul său este interesat ca salariaţilor să le fie respectate drepturile în corespundere cu legea. Astfel, în perioada canicu­lară, aceştia sunt asiguraţi cu ne­cesarul de apă potabilă, cu venti­lare în halele de producere şi aer condiţionat – prin cabinete.

Ea precizează că cele mai mul­te adresări ale membrilor de sin­dicat ţin de organizarea muncii, evidenţa orelor lucrate şi achita­rea salariilor. În prezent, au loc negocieri în vederea încheierii unui contract colectiv de muncă.

„De multe ori, angajaţii soli­cită majorări de salariu, iar noi le venim în întâmpinare. Sunt stimulaţi adăugător şi pentru ca­pacităţi profesionale, eficienţă, competenţă”, mai spune preşe­dinta comitetului sindical.

Cu referire la dezvoltarea producerii, Natalia Munteanu a menţionat că, în ultimii ani, fa­brica a lansat pe piaţă mai mul­te feluri de brânză, precum: cea tare cu cheag, topită, afumată, granulată cu smântână dulce, dar şi o gamă întreagă de iaur­turi cu adaos de fructe.

Sub aspectul tehnologiilor, accentul este pus pe cele natu­rale, de vreme ce tendinţa gene­rală înclină spre ingredientele accesibile pe plan global, care sunt scumpe, dar nu neapărat şi sănătoase. Cu toate acestea, consumatorii se orientează mai mult spre calitatea şi securitatea produselor care le protejează să­nătatea, dar şi spre un preţ mai bun.

În aceste condiţii, atât mate­ria primă, cât şi ingredientele folosite de „Fabrica de unt din Floreşti”, sunt naturale. La fel, renovarea utilajului care a avut loc, dar şi noul recipient din po­lietilenă pentru lapte, chefir şi iaurt, care oferă comoditate, au adus beneficii adăugătoare între­prinderii, contribuie la sporirea constantă a vânzărilor şi, respec­tiv, la creșterea productivităţii.

 

Expertiză sindicală

 

Alexandru Pascaru, inspector sindical de muncă, a declarat că întreprinderea respectă în linii mari normele de securitate şi să­nătate, precum şi legislaţia mun­cii. Inspectorul a precizat că are programată pentru luna viitoare o vizită de lucru la fabrică şi că administraţia este receptivă la recomandările legate de îmbu­nătăţirea condiţiilor de lucru.

Şi preşedintele Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Floreşti, Grigore Bum­bac, a apreciat că structurile de reprezentare a salariaţilor au o conlucrare bună cu administra­ţia „Fabricii de unt din Floreşti”. Grigore Bumbac şi-a exprimat speranţa că în timpul apropiat vor fi finalizate negocierile şi va fi încheiat contractul colectiv de muncă, ce va prevedea majorări de salariu, mai multe bilete de odihnă şi tratament, precum şi alte beneficii pentru salariaţi.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand