24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Integrarea copiilor cu tulburări de spectru autist în grupele de grădiniţă

Loading
Fără categorie Integrarea copiilor cu tulburări de spectru autist în grupele de grădiniţă
Integrarea copiilor cu tulburări de spectru autist în grupele de grădiniţă

 

 

complex-pilot

Foto: blogspot.com

Perioada preşcolară aduce schimbări esenţiale în viaţa copilului, inclusiv a celor cu deficienţe mintale severe şi multiple (autism, sindromul down, paralizie cerebrală infantilă etc.), cuprinşi cu educaţia recuperatorie în Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”. În baza activităţii corecţional-terapeutice, s-a constatat că copilul depăşeşte mai multe obstacole, inclusiv depăşind orizontul restrâns al familiei.

 

Cunoaştem faptul că fiinţele umane nu se nasc egal înzestrate şi nu au condiţii identice de dez­voltare şi manifestare. Fiecare fi­inţă umană se naşte şi se dezvoltă astfel încât ajunge să aibă unele particularităţi psihofizice relativ comune, dar şi anumite particu­larităţi psihofizice, mai ales psi­hice, deosebite, particulare, care alcătuiesc individualitatea uma­nă a fiecăruia. Inegalitatea psi­hofizică nu duce la inegalitatea de şanse de dezvoltare, iar tra­tarea diferenţiată şi individuală poate să aducă contribuţii bene­fice în dezvoltarea personalităţii copilului.

Principiul tratării diferenţiate şi individuale a copiilor urmă­reşte să asigure unitatea dintre particular şi general în educaţie, dintre obiect şi subiect, dintre strategiile de educaţie de grup cu cele de educaţie individuală. În­deosebi, în cazul copiilor cu au­tism, sindromul down, paralizie cerebrală infantilă.

În continuare, vom prezen­ta unele metode de terapie, cele mai des aplicate în activitatea re­cuperatorie cu copilul autist.

6B0103

g_social

Tratarea individuală poate fi benefică pentru dezvoltarea personalității copilului

 

Autismul este o tulburare pervazivă de dezvoltare, carac­terizată de scăderea capacităţii de a interacţiona pe plan social şi de a comunica, cu simptome ce se manifestă de obicei până la vârsta de trei ani. După părerea mai multor savanţi din domeniu, aproximativ 75% dintre indivizii afectaţi manifestă şi handicap mintal.

Adeseori, copilul pare a fi di­ferit încă de la naştere: nu reac­ţionează la persoane sau jucării, îşi fixează privirea pe un obiect o lungă perioadă de timp.

O altă trăsătură importantă şi constantă a autismului infantil este tulburarea limbajului vorbit, copilul emite sunete ciudate, fără semnificaţie.

Experţii în domeniu conside­ră că autismul apare în special în primii trei ani de viaţă a unei persoane. Cauza este rezultatul unei nereguli de ordin neurolo­gic ce are efecte negative asupra funcţionării creierului, dar afec­tează şi comunicarea şi abilităţile vieţii sociale.

 

În căutarea formulei succesului

 

Procesul educaţional recupe­ratoriu cu copiii autişti (TSA tul­burări de spectru autist) include elaborarea şi stabilirea obiective­lor care includ două direcţii tera­peutice principale:

• orientate spre problematica tulburărilor pervazive de dezvol­tare;

• procesul de recuperare care presupune intervenţia terapeuti­că timpurie şi integrarea copilu­lui cu TSA într-un program edu­caţional adecvat.

Activitatea privind terapiile în cazul copiilor cu autism îşi pro­pune dezvoltarea şi stimularea tuturor ariilor: socializare; auto­servire; limbaj; comportament.

După cum s-a mai menţionat, din experienţa în domeniu, toate încercările de integrare a copi­lului cu autism într-o instituţie generală au demonstrat că nu s-a găsit încă formula succesului.

O variantă de integrare şi asis­tenţă psihopedagogică şi medica­lă specializată acordată copiilor cu autism de vârstă preşcolară şi şcolară este Complexul de Peda­gogie Curativă „Orfeu”.

Perspectiva psihologică, pe­dagogică, sociologică şi medicală sunt printre cele mai importante în procesul incluziunii şcolare /grădiniţă–şcoală/. Procesul in­tegrării copilului autist în gru­pele preşcolare este necesar să se desfăşoare în conformitate cu un program bine restructurat, în funcţie de comportamentele emergente ale acestuia. Conform unor cercetări în domeniu efec­tuate de către savanţii dr. Do­ru-Vlad Popovici, Raluca–Silvia Matei (2007), din punct de vede­re al metodologiei educării şi re­cuperării autiştilor se pun câteva probleme esenţiale: contactul cu copiii autişti. În primul rând, tre­buie găsit un loc în care copilul autist trebuie să se bazeze pe evi­tarea confruntării directe.

Comunicarea cu copilul autist se va realiza ţinând seama de câ­teva elemente esenţiale:

– copilul nu va fi privit în ochi;

– tonul utilizat de psihope­dagog, educator va fi scăzut şi blând;

– nu i se vor da ordine.

 

Relaţia bilaterală adult–copil se realizează cel mai bine ţinând cont de următoarele condiţii:

1. Apropierea de copil să se facă din faţă şi nu din lateral sau din spate.

2. Apropierea de copil este bine să se facă la nivelul ochilor lui.

3. Este util să se explice inten­ţia înainte de a atinge copilul, fo­losind diverse metode de comu­nicare – cuvinte, semne, desene.

4. Activităţile tactile trebuie precedate de atingeri treptate.

5. Activităţile trebuie exem­plificate mai întâi de către edu­cator/psihopedagog pe propria persoană.

6. Activitatea trebuie gradată ca dificultate pentru a trezi încre­derea copilului (la fel şi stimula­rea tactilă).

7. Îmbrăţişările trebuie folosi­te ca o întărire pozitivă a perfor­manţelor realizate de copil.

Metodele de terapie, cele mai des folosite, specifice activităţii cu copilul autist sunt:

– metode de stimulare senzo­rială (cu precădere tactilă);

– terapie prin joc – ludotera­pie;

– art–terapia – muzică, pictu­ră, dramatizare;

– tehnicile de organizare a me­diului educaţional.

Concomitent cu activităţile de cunoaştere–învăţare din cadrul instituţiei preşcolare, copilul tre­buie să beneficieze şi de activităţi de formare a autonomiei perso­nale, de cunoaştere a mediului înconjurător, activităţi de socia­lizare, logopedie, kinetoterapie, ergoterapie.

Intervenţiile nominalizate ar trebui să se concentreze, în func­ţie de o serie de calităţi fizice şi psihice pe care le manifestă copi­lul autist, în:

• capacitatea şi disponibilita­tea de a comunica;

• exercitarea de comporta­mente ce semnifică autonomie personală;

• existenţa unor comporta­mente adecvate la situaţie;

• existenţa capacităţii de a se raporta corect la grup şi de a co­munica corect mesajul cognitiv, psihomotor;

• existenţa posibilităţii de a analiza, a aprecia activitatea in­dividuală şi lucrările realizate.

Vârsta mentală şi severitatea simptomelor autiste sunt indi­catori pe baza cărora se pot face prognoze asupra integrării /în instituţiile preşcolare-şcoală/.

O condiţie importantă în inte­grarea copilului autist în grupele preşcolare este consilierea cu fa­milia.

Incluziunea şi recuperarea copiilor cu autism în grupele preşcolare este un proces inter­disciplinar foarte complex şi se bazează pe învăţarea unor com­portamente variate, în cadrul unui curriculum comprehensiv, individualizat.

În cazul în care instituţia pre­şcolară nu reuşeşte să realizeze intervenţiile menţionate, să ofere copilului autist un optim educaţi­onal şi afectiv, de cele mai multe ori integrarea devine dificilă prin apariţia sau amplificarea com­portamentelor nedorite.

Astfel, cadrele didactice şi me-dicale de la Complexul–Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu” iau în consideraţie particularităţile psihice şi fizice pe care le mani­festă copilul autist, complexita­tea deficienţei. Relaţia bilaterală adult–copil se realizează ţinân­du-se cont de acele particula­rităţi şi condiţii specificate, în scopul eficientizării activităţii terapeutico–recuperatorie. Tot­odată, menţionăm că progresul copilului este posibil cu ajutorul unui parteneriat între specialişti, familie şi comunitate.

 

A. Danii, profesor, doctor în psihopedagogie specială;

I. Tărîţă, director adjunct, Complexul–Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
2
Comentează
 • Complexul-Pilot de Pedagogie Curativa ”Orfeu”
  18.10.2014

  Felicitari colegilor nostri si multumiri ziarului ”Vocea poporului” pentru acest articol!

 • Complexul-Pilot de Pedagogie Curativa „Orfeu”
  03.12.2014

  Sensibilizarea atitudinilor privitor la copiii cu nevoi de ingrijire sufleteasca (autism, sindrom Down,etc.) prin asemenea articole este un cadou facut institutiei noastre – Complexul-Pilot de Pedagogie Curativa „Orfeu”!
  Multumiri si felicitari tuturor cu Ziua Internationala – 3 decembrie.

Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor