24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Implementarea Acordului de Asociere necesită un dialog social intens

Loading
Без рубрики Implementarea Acordului de Asociere necesită un dialog social intens
Implementarea Acordului de Asociere necesită un dialog social intens

 

 

seminar-cnsm-UE

Foto: vocea.md

Sindicatelor le revine un rol foar­te important în procesul de imple­mentare a Acordului de Asociere a ţării noastre cu Uniunea Europea­nă, în special, în ceea ce priveşte participarea nemijlocită la armoni­zarea legislaţiei naţionale cu rigo­rile comunitare.

 

Nicolae Suruceanu, secretar confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a specificat, în contextul unui seminar organizat, recent, la Institu­tul Muncii din capitală, că un volum mare de lucru urmează a fi efectuat prin inter­mediul conlucrării intense dintre partene­rii sociali.

„La această etapă, ne-am propus să in­formăm pe liderii şi membrii de sindicat, pentru a avea o imagine mai clară despre politicile europene şi rolul sindicatelor în aducerea practicilor naţionale în corespun­dere cu cele comunitare. În urma studierii documentului respectiv, se desprinde clar ideea că adoptarea standardelor europene va afecta drepturile salariaţilor moldoveni şi ale sindicatelor”, a apreciat secretarul confederal al CNSM.

 

g_cnsm

Adoptarea standardelor europene va afecta drepturile salariaţilor moldoveni

 

Nicolae Suruceanu a adăugat că repre­zentanţii sindicatelor au fost abilitaţi cu sarcini concrete ce fac parte din planul de acţiuni pentru armonizarea legislaţiei na­ţionale cu cea comunitară.

În aceste condiţii, liderii sindicali au decis să elaboreze o strategie proprie în legătură cu ceea ce se va întâmpla în vii­torul apropiat pe piaţa forţei de muncă, cu modul în care vor fi reglementate raportu­rile dintre angajatori şi salariaţi. Totodată, este necesar să fie întocmit şi un plan de acţiuni ce va contribui la exprimarea de către sindicate a unei poziţii clare în cali­tate de exponenţi ai societăţii civile şi de reprezentanţi ai salariaţilor, ale căror inte­rese le vor apăra în procesul de implemen­tare a Acordului de Asociere.

La rândul său, Liliana Posţan, şefă a Departamentului Cercetări al Institu-tului Muncii, a precizat pentru „Vocea poporului” că, în 2014, a fost efectuată o cercetare privind provocările care însoţesc asocierea ţării noastre cu Uniunea Euro­peană şi capacitatea sindicatelor de a le face faţă.

 

Identificarea provocărilor

 

Mai mulţi membri de rând, dar şi experţi sindicali, au fost întrebaţi despre provocă­rile care ar putea să existe, în opinia lor. Prima dintre acestea a fost identificată – incapacitatea sindicatelor de a participa la negocierea documentului respectiv.

„Deşi am ratat acest lucru, acum sun­tem la etapa când trebuie să participăm la implementarea acordului şi să avem o po­ziţie clară faţă de prevederile ce au impact asupra salariaţilor şi a reprezentanţilor acestora – sindicatele”, a subliniat Liliana Posţan.

Cea mai esenţială provocare ar fi adap­tarea capacităţilor ce decurg din aceste procese, inclusiv informarea salariaţi­lor despre schimbările generate de acest acord, pentru a putea realiza foaia de par­curs ce se conţine în acest document.

Sindicatele participă la acest proces ca parte a societăţii civile şi a mecanismului partenerial de dialog social şi se regăsesc atât în Acordul de Asociere, cât şi în agen­da şi în planul de implementare. Cel puţin aceste trei documente fac deja şi pentru sindicate o foaie de parcurs, a constatat Liliana Posţan.

Sindicatele vor participa la implemen­tarea acordului după modelul de aplicare a directivelor europene şi se vor implica, pe parcursul următorilor trei–patru ani, în transpunerea în practică a unui şir de astfel de instrumente juridice, în speci­al, legate de securitatea şi sănătatea în muncă.

„Este important ca sindicatele, care îşi asumă acest demers european să dispună de o strategie integrată în mai multe com­ponente şi să acţioneze. În caz că nu sunt suficiente capacităţi de elaborare a strate­giilor necesare, se poate merge pe Acordul de Asociere, agenda şi planul de imple­mentare, astfel încât să fie întocmite pla­nuri proprii”, a mai opinat şefa Departa­mentului Cercetări al Institutului Muncii.

 

g_cnsm

Un şir de directive europene vor fi puse în aplicare în următorii trei-patru ani

 

De menţionat că seminarul în cauză a avut drept scop familiarizarea grupurilor ţintă cu valorile europene şi formarea unei viziuni asupra parcursului european al ţă­rii noastre. Totodată, au fost identificate şi analizate obiectivele sindicatelor din ţara noastră în contextul implementării Acor­dului de Asociere prin directivele Uniunii Europene. Participanţii au fost informaţi despre provocările care însoţesc racorda­rea activităţii sindicatelor din ţara noastră la rigorile Uniunii Europene.

La lucrările seminarului cu genericul „Provocări ce însoțesc racordarea acti-vității sindicatelor din Moldova la rigorile Uniunii Europene: capacitatea de a face față noilor evoluții”, au participat repre­zentanţi ai conducerii CNSM, ai centrelor sindicale național–ramurale și ai Inspec­toratului Muncii al Sindicatelor.

Un ciclu întreg de seminare cu aceeaşi temă, dar pentru diferiţi participanţi a fost inclus în Planul de activitate în domeniul formării sindicale şi cercetării al CNSM pen­tru 2015.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand