22 iunie 2024
Chisinau
Social

Imaginea femeilor, reflectată mai echilibrat în spațiul media

Loading
Social Imaginea femeilor, reflectată mai echilibrat în spațiul media
Imaginea femeilor, reflectată mai echilibrat în spațiul media
api-masa-rotunda

UN Women/Dorin Goian

 

33 de instituții mass-media au semnat un angajament de promo­vare a egalității de gen în produ­sele jurnalistice. Evenimentul a avut loc în cadrul mesei rotunde „Egalitatea de gen şi mass-media: o provocare pentru Moldova”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), cu suportul Programului ONU „Femeile în Po­litică”.

 

Redacțiile semnatare și-au asumat an­gajamentul să reflecte cât mai echilibrat ambele genuri în produsele jurnalistice, inclusiv să acorde articolelor/reporta­jelor/emisiunilor cu femei în calitate de protagoniste cel puţin 30% din spațiul editorial sau timpul de emisie, să relateze sistematic despre femeile-antreprenoare, despre implicarea femeilor în politică şi în administraţia publică, să promoveze importanţa participării ambilor părinţi în educaţia copiilor, să încurajeze par­ticiparea femeilor experte în domeniile tradițional masculinizate și a bărbaților experți în domeniile feminizate. De ase­menea, jurnaliștii vor utiliza un limbaj corect, non-sexist şi imagini echilibrate atunci când relatează despre activitatea femeilor şi a bărbaţilor şi vor prezenta mai des date statistice dezagregate după criteriul de gen.

„Mă bucur că au acceptat să semneze angajamentul un număr mare de redac­ţii de toate tipurile: media audiovizuale, presa scrisă, online, cu distribuţie sau di­fuzare naţională şi regională. Unele colec­tive și-au asumat angajamente mai mari, altele mai modeste, însă este important că jurnaliştii şi editorii înţeleg impor­tanţa avansării de la declaraţii până la angajamente concrete”, a precizat Petru Macovei, directorul executiv API.

În virtutea mai multor cauze obiecti­ve şi subiective, politicile editoriale ale multor medii de informare în masă din ţara noastră nu sunt încă echilibrate sub aspect de gen, a constatat Petru Macovei în cadrul mesei rotunde „Egalitatea de gen şi mass-media: o provocare pentru Moldova”. Deşi discrepanţa în prezen­tarea genurilor continuă să existe, ea înregistrează totuşi o tendinţă de dimi­nuare. Astfel, conform datelor din luna mai 2016, în aproximativ jumătate din materialele jurnalistice publicate, prota­gonişti sunt bărbaţi, iar ponderea feme­ilor este de 2,5 ori mai mică sau de doar 18 la sută.

În comparaţie cu situaţia an­terioară, această stare de lucruri reprezintă o uşoară îmbunătăţi­re. Or, a existat şi un raport de un singur articol despre femei la patru cu bărbaţi, iar pe alocuri şi la patru sau cinci.

Ca urmare a realizării progra­mului sus-menţionat, ponderea generală a femeilor protagoniste a crescut, în perioada septem­brie 2015 – aprilie 2016, cu şapte puncte procentuale. Astfel, dacă, în septembrie 2015, femeilor le revenea în cele 30 de medii de informare în masă o pondere generală de 14 la sută, în aprilie 2016, acest indicator a fost de 21 la sută.

 

Tendinţa generală pe rubrici

 

Datorită susţinerii acordate mass-media în asigurarea egali­tăţii de gen, ponderea femeilor protagoniste la rubrica politic a crescut cu 9,6 puncte procentua­le, de la 7,6 la sută în septembrie 2015 până la 17,3 în 2016. Aceas­tă evoluţie este una foarte bună şi reprezintă un succes pentru mass-media, a apreciat Pentru Macovei.

De asemenea, în perioada septembrie 2015 – aprilie 2016, ponderea femeilor protagoniste la rubrica economie s-a mărit cu 5,4 puncte procentuale, de la 9,6 la sută în septembrie 2015 până la 15 procente în aprilie 2016.

O creştere ceva mai mică a fost înregistrată la rubricile so­ciale. Dacă, în septembrie 2015, ponderea femeilor era de 22,2 la sută, în aprilie 2016 aceasta s-a majorat cu 4,7 puncte procentu­ale, până la 26,9 procente.

Țara noastră are multe fe­mei valoroase care, dacă ar avea drepturi şi oportunităţi egale cu cele ale bărbaţilor, ar putea con­tribui şi mai mult la dezvoltarea ţării şi la generarea de noi benefi­cii pentru toată lumea, a afirmat, în cadrul aceluiaşi eveniment, Signe Burgstaller, ambasadoarea Suediei în Republica Moldova.

În opinia sa, mai există încă multe provocări în faţa societăţii moldoveneşti. Una dintre acestea se referă la faptul că mass-media este câteodată victimă a stereoti­purilor de gen şi, drept urmare, perpetuează imagini distorsiona­te, în special, despre rolul feme­ilor în politică şi în procesul de luare a deciziilor.

La rândul său, Ingibjorg Sol­run Gisladottir, directoare regi­onală a UN Women, a opinat că multe ţări ar putea învăţa din rezultatele obţinute de mass-me­dia din ţara noastră în cadrul ac­tualului program de asigurare a egalităţii de gen.

Egalitatea de gen ţine de pre­zentarea femeilor şi a bărbaţilor într-un mod demn, echitabil şi ne-stereotipic, de reflectarea multiplelor dimensiuni şi contri­buţii la dezvoltarea societăţii”, a accentuat Ingibjorg Solrun Gis­ladottir.

 

Asumare de angajamente

 

La finele evenimentului, cele 30 de medii de informare în masă care au participat la acest program, precum şi alte trei care s-au alăturat din proprie iniţiati­vă, au semnat un angajament de promovare în continuare a egali­tăţii de gen în produsele jurnalis­tice.

Programul de susţinere a mass-mediei în asigurarea egali­tăţii de gen a fost realizat de API, cu susţinerea Programului ONU „Femeile în Politică”, implemen­tat de Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abi­litarea Femeilor (UN Women) şi Programul Naţiunilor Uni­te pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Fundaţia Est–Europeană şi Centrul „Parte­neriat pentru Dezvoltare”, cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei.

 

Acest material este realizat de publicația „Vocea Poporului”, cu sprijinul financiar al UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Viziunile exprimate ]n articol sunt cele ale autorilor și nu reprezintă în mod neapărat viziunile partajate de UN Women sau ONU, în general.

Materialul poate fi utilizat gratuit pentru scopuri necomerciale, cu înștiințarea cuvenită a UN Women.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand