24 iulie 2024
Chisinau
Social

Ieri – lider sindical, astăzi – manager de performanţă

Loading
Social Ieri – lider sindical, astăzi – manager de performanţă
Ieri – lider sindical, astăzi – manager de performanţă

ludmila-calin

 

Organizaţia primară sindicală de la instituţia medico-sanitară publică (IMSP) „Centrul medicilor de familie Rezina” numără 205 membri. Adică, include în mod exclusiv toţi angajaţii IMSP şi ai oficiilor medicilor de fa­milie autonome din raionul Rezina. Cu un comitet sindical în care au fost cooptaţi reprezentanţii tuturor colectivelor de muncă, activitatea acestuia este îndreptată spre realizarea prevederilor contractului colectiv de muncă încheiat anul trecut, care este valabil până în 2017. În plus, a fost încheiat câte un contract colectiv de muncă şi la nivelul fiecărei subdiviziuni IMSP.

 

Contractul colectiv de muncă include în mod obligatoriu drepturile membrilor de sindicat, şi obligaţiile angajatorului din per­spectiva încheierii contractului individual de muncă cu fiecare salariat, îndeosebi în ce priveşte asigurarea condiţiilor decente de muncă. În context, ne-a relatat Ludmila Calin, preşedintele comitetului sindical de la Centrul medicilor de familie Rezina, ad­ministraţia îşi onorează cu brio obligaţiuni­le. Astfel, după ce multă vreme instituţia în cauză a funcţionat într-o clădire dărăpăna­tă, în sfârşit, s-a făcut o reparaţie capitală, după care condiţiile de muncă şi de odih­nă ale angajaţilor s-au îmbunătăţit în mod radical. Dacă, mai înainte, medicul şi asis­tenta medicală lucrau în aceeaşi încăpere, acum fiecare îşi are biroul său. S-a investit în achiziţionarea unor noi utilaje şi aparate medicale, ceea ce permite lucrătorilor medi­cali să-şi îmbunătăţească calitatea asistenţei medicale.

De altminteri, ameliorarea condiţiilor de muncă a vizat nu doar activitatea salariaţi­lor din centrul raional, ci şi a angajaţilor din instituţiile medicale care funcţionează în satele raionului Rezina. Unele sedii au fost reconstruite în mod capital, altele sunt ridi­cate de la temelie.

 

g_social

Condiţii decente de muncă şi de odihnă, principalele obiective ale dialogului social

 

Desigur, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă se datorează în mare măsură in­sistenţei manifestate şi de către comitetul sindical de la Centrul medicilor de familie Rezina. În această ordine de idei ar fi de evidenţiat că în cadrul instituţiei activează o comisie pentru dialog social între angaja­tor şi comitetul sindical, care abordează cele mai stringente probleme cu care se confrun­tă salariaţii. Bunăoară, a devenit o regulă ca la finele fiecărui an să se convoace o şedinţă comună a comitetului sindical şi administra­ţia instituţiei, în cadrul căreia se adoptă un plan de acţiuni pentru îmbunătăţirea condi­ţiilor de muncă şi de odihnă ale salariaţilor. Chiar şi demararea lucrărilor de reparaţii capitale şi de edificare a unor sedii noi ale instituţiilor medicale din componenţa IMSP „Centrul medicilor de familie Rezina” a fost concepută anume în cadrul dialogului social dintre angajator şi comitetul sindical.

Urmare a dialogului social la nivel de in­stituţie, angajaţii pot beneficia de un con­cediu plătit de trei zile în cazul căsătoriei, decesului rudelor apropiate. De asemenea, contractul colectiv de muncă prevede acor­darea unei sume de bani în mărime de două salarii lunare cu ocazia pensionării angaja­tului. Se acordă în mod regulat ajutoare ma­teriale şi prime, în funcţie de indicatorii de performanţă înregistraţi de fiecare salariat, precum monitorizarea şi supravegherea pa­cienţilor ce suferă de hipertensiune, de di­abet zaharat, de boli oncologice; copiilor în vârstă de până la un an, gravidelor etc. În pofida faptului că anul acesta s-au diminuat sumele de bani contractate cu CNAM, anga­jaţii îşi ridică salariile la timp, beneficiază de premii.

 

Proiecte de milioane de lei

 

Dar, bineînțeles, ameliorarea radicală a condiţiilor de muncă şi de odihnă ale sala­riaţilor se datorează Silviei Popov, care până a fi numită directoare a Centrului medicilor de familie Rezina, la finele anului 2013, a activat opt ani în calitate de preşedinte al comitetului sindical la această instituţie. După cum ne-a declarat chiar ea însăşi, la momentul preluării acestei funcţii, pe motiv că nu făcea faţă rigorilor legii, IMSP „Cen­trul medicilor de familie Rezina” nu avea acreditare pentru funcţionare, ca să nu mai vorbim de condiţii elementare de muncă.

Aşa că noul manager, Silvia Popov, era obligată nu doar să obţină adeverinţa de creditare, ci să și creeze condiţii decente de muncă şi de odihnă pentru salariaţi. Spre onoarea ei, chiar din primele luni de aflare în postul de director al instituţiei, a reuşit să câştige un proiect finanţat de Compania Na­ţională de Asigurări în Medicină (CNAM), în valoare de 4 milioane de lei, din care a reuşit, la un etaj, să repare şi să amenajeze cabinetele pentru medici, iar la altul, pentru asistente medicale. În felul acesta, expli­că dumneaei, a fost asigurată respectarea unui principiu de bază în domeniul medi­cinei: confidenţialitatea examinării pacien­ţilor. Tot în cadrul acestui proiect au fost reparate cabinetele de proceduri. S-a adus mobilă nouă, s-au procurat utilaje medicale. Altfel spus, sediul IMSP „Centrul medicilor de familie Rezina” a fost renovat în mod ca­pital.

 

Asistenţă medicală la nivelul standardelor europene

 

Însă Silvia Popov nu s-a mulţumit doar cu îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale medicilor din oraşul Rezina. Anul trecut, a mai făcut un efort şi a obţinut finanţarea de către CNAM încă a două proiecte. Astfel, a fost pornită construcţia sediilor pentru ofici­ile medicilor de familie din satele Sârcova şi Ţahnăuţi. La fel, din aceste proiecte au fost reparate capital două oficii ale medicilor de familie din satele Ţareuca şi Păpăuţi. După finalizarea acestor proiecte, Silvia Popov speră ca toate instituţiile medicale din raion să presteze servicii la nivelul standardelor europene. Mai ales că se face tot posibilul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale angajaţilor. De exemplu, pentru prima dată în istoria acestei instituţii, a fost ame­najată o sală pentru personal, unde salariaţii pot să ia masa.

Toate birourile sunt dotate cu calculatoa­re. Chiar şi medicii, asistentele de la insti­tuţiile medicale din satele raionului Rezina dispun de laptopuri. În viziunea Silviei Po­pov, aceasta va permite aplicarea sistemului informaţional unic, pentru a include numele tuturor pacienţelor în baza de date şi a uşura munca medicilor. Pentru prima dată, graţie faptului că toate instituţiile medicale din raion au fost dotate cu aparate ECG, cu glu­cometre, locuitorii din cele mai îndepărtate sate pot face consultaţii medicale profunde la locul de trai.  Iar pentru a evita traumatiza­rea şi posibila contractare a unor boli infecţi­oase transmisibile, au fost procurate aparate pentru distrugerea acelor de la seringi.

 

Şcoala sindicală dezvoltă aptitudinile manageriale

 

La ce „magii” a recurs directoarea Centru­lui medicilor de familie Rezina de a reuşit să obţină doar în doi ani milioane de lei pen­tru lucrări de reparaţii capitale, pentru con­strucţia unor sedii noi în care vor fi ampla­sate instituţiile medicale din raionul Rezina? Cine a ajutat-o la elaborarea acestor proiecte sustenabile? Dumneaei nu are de ascuns nici un secret, deoarece ea însăşi le-a conceput. Pur şi simplu, ne-a destăinuit Silvia Popov, i-au fost de mare folos cunoştinţele şi aptitu­dinile pe care le-a obţinut la şcoala sindicală de-a lungul celor opt ani de lider sindical al IMSP „Centrul medicilor de familie Rezina”. În tot aceşti ani, dumneaei nu a ratat nici un seminar organizat de către CNSM sau de că­tre sindicatul de ramură.

Silvia Popov a subliniat că studiile pe care le oferă şcoala sindicală din Moldova, in­clusiv cu participarea specialiştilor de peste hotare, contribuie la formarea aptitudinilor manageriale. De aceea, zic eu, poate ar fi cazul să se facă o lege, o regulă ca, înainte de a fi recomandat sau numit într-o funcţie publică, orice conducător să facă şcoala sin­dicatelor din Moldova! Atunci, poate şi ţara ar fi guvernată mai curat, mai raţional!

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand