21 mai 2024
Chisinau
Social

Guvernul a renunţat la ideea de a dizolva Inspectoratul de Stat al Muncii

Loading
Social Guvernul a renunţat la ideea de a dizolva Inspectoratul de Stat al Muncii
Guvernul a renunţat la ideea de a dizolva Inspectoratul de Stat al Muncii

stavila

 

La insistenţa sindicatelor, reprezentanţii Guvernu­lui au renunţat la ideea de a dizolva Inspectoratul de Stat al Muncii. Structura în cauză a fost reintrodu­să în lista instituţiilor abi­litate cu efectuarea con­troalelor de stat.

 

Acest lucru s-a întâmplat în contextul examinării de către deputaţi în lectură finală a pro­iectului de lege elaborat pentru a înlocui moratoriul asupra con­troalelor de stat. Inspectoratul de Stat al Muncii ca entitate se­parată nu a figurat în proiectul aceluiaşi document votat în pri­ma lectură.

„Este o reuşită a sindicatelor faptul că în structura instituţii­lor abilitate cu funcţii de control a fost păstrat Inspectoratul de Stat al Muncii. Or, aceasta este singura entitate ce are menirea de a controla cum sunt respec­tate în ţara noastră drepturile lucrătorilor”, a apreciat Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al Con­federaţiei Naţionale a Sindicate­lor din Moldova.

Activitatea acestei structuri a fost însă şi rămâne a fi îngră­dită de cel puţin trei acţiuni ale reprezentanţilor Guvernului. Acestea se referă la faptul că inspectoratul în cauză cade sub incidenţa legilor privind contro­lul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi privind mora­toriul asupra aceloraşi controa­le, dar şi la intenţia anterioară privind desfiinţarea entităţii respective.

De asemenea, atribuţiile le­gate de sănătatea ocupaţională au fost repartizate mai multor autorităţi de stat. Astfel, în co­respundere cu legea adoptată recent de Parlament, funcţiile inspectoratului în cauză se vor axa pe respectarea prevederilor legale referitoare la raporturile de muncă.

Funcţiile specificate în ace­laşi document se referă la: 

con­tractul individual şi cel colectiv de muncă, timpul de muncă şi de odihnă, retribuirea, normele de muncă, garanţii şi compen­saţii, disciplina muncii. De ase­menea, activitatea inspectorilor de muncă se vor mai axa pe par­ticularităţile de reglementare a muncii unor categorii de sa­lariaţi, răspunderea materială, completarea, păstrarea şi evi­denţa carnetului de muncă.

Astfel, în timp ce numărul instituțiilor cu drept de a efec­tua controale se va reduce de la 33 la 13, Inspectoratul de Stat al Muncii va continua să se numere printre structurile care vor continua să activeze şi după realizarea acestei reforme. Activitatea de control a inspec­toratului va fi reglementată însă în continuare de Legea privind controlul de stat asupra activi­tăţii de întreprinzător.

Dezacordul sindicaliştilor Reprezentanţii CNSM au expediat anterior Organizaţiei Internaţionale a Muncii o re­clamaţie cu privire la faptul că autorităţile publice din ţara noastră nu respectă prevederile Convenţiei 81 privind Inspecţia Muncii a OIM.

În raportul adoptat de re­prezentanţii OIM, în urma exa­minării acestei reclamaţii, se constată că prevederile legilor privind Inspectoratul de Stat al Muncii şi privind controlul de stat asupra activităţii de între­prinzător din Republica Moldo­va sunt incompatibile cu stipu­lările Convenţiei OIM privind inspecţia muncii.

Constatările reprezentanţilor OIM cu privire la prevederile din legislaţia Republicii Moldo­va se referă la limitarea liberei iniţiative a inspectorilor de efec­tuare a controalelor, restricţiile ce ţin de stabilirea unor grafice pentru efectuarea vizitelor la în­treprinderi etc.

În consecinţă, reprezentanţii OIM au recomandat Guvernu­lui Republicii Moldova să între­prindă, fără întârziere, măsurile necesare pentru asigurarea unei implementări eficiente a preve­derilor Convenţiei 81 a OIM. Mai mult, Guvernul de la Chişi­nău este îndemnat să continue discuţiile cu partenerii sociali, cu scopul de a alinia cadrul le­gal naţional la prevederile Con­venţiei OIM privind inspecţia muncii.

În funcţie de modul în care vor evolua lucrurile în ceea ce priveşte adaptarea legislaţiei naţionale la actul respectiv de drept internaţional, la care ţara noastră este parte, CNSM ar pu­tea decide asupra necesităţii de a înainta informaţii suplimen­tare la reclamaţia sus-menţio­nată.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand