13 aprilie 2024
Chisinau
Dialoguri

Grigore Bumbac: Drepturile salariaţilor, protejate prin conlucrare cu diferiţi specialişti

Loading
Dialoguri Grigore Bumbac: Drepturile salariaţilor, protejate prin conlucrare cu diferiţi specialişti

 

 

grigore-bumbac

Foto: vocea.md

Protecţia salariaţilor de la o unitate economică în proces de lichidare, angajarea tineri­lor în câmpul muncii sau asigurarea egalităţii în drepturi pentru femeile cu responsa­bilităţi familiale sunt printre problemele abordate în 2014 de liderii sindicali din raio­nul Floreşti. Despre modul în care au fost şi continuă să fie identificate soluţii pentru acestea, dar şi multe alte chestiuni aflaţi din interviul realizat cu preşedintele Consiliul interramural al sindicatelor din raionul Floreşti, Grigore Bumbac.

 

– Care sunt cele mai semnificative realizări ale sindicatelor din Flo­reşti în 2014?

– Noi, în planul de activitate, punem ac­centul pe instruiri, informare, consultări atât între liderii sindicali, cât şi cu implicarea unor specialişti din diverse domenii şi, nu în ultimul rând, cu membrii de sindicat. Aceste eforturi sunt orientate spre o bună cunoaşte­re a problemelor cu care se confruntă salari­aţii şi identificarea celor mai bune soluţii și ele se soldează cu rezultatele dorite.

– Cu ce structuri aţi stabilit cea mai reuşită conlucrare?

– Aş aduce ca exemplu un seminar pe care l-am organizat în colaborare cu Inspectora­tul Muncii din cadrul Confederaţiei Naţiona­le a Sindicatelor din Moldova. A fost foarte reuşit, cu multe întrebări şi răspunsuri. Dacă un timp vorbeam despre rolul acestei struc­turi în linii generale, acum liderii sindicali îi urmăresc activitatea şi îi atribuie un rol im­portant în rezolvarea diferitelor probleme cu care se confruntă membrii de sindicat.

– Care este rolul acestor inspectori şi cum interacţionaţi cu ei?

– Sub diferite forme. Bunăoară, sindica­tele teritoriale din învăţământ au solicitat să organizăm seminare de tipul celui menţionat în colectivele de muncă. Eu cred că, atunci când le facem numai pentru lideri, e doar o etapă, iar dacă mergem şi prin colective, înseamnă că membrii de rând au nevoie de acest Inspectorat al Muncii. În prezent, sunt o sumedenie de chestiuni ce necesită a fi dis­cutate şi soluţionate.

– Puteţi cita exemple de acest fel?

– Aici aş putea să mă refer la un caz de rezonanţă. Este vorba despre SA „Cereale-Flor”. La începutul acestui an, toţi angajaţii au fost anunţaţi că unitatea va fi lichidată. Noi îi protejăm pe aceşti oameni, care sunt siliți să scrie cerere de de­misie şi nu au vreo garanţie că vor fi reangajaţi la între­prinderea ce va activa în locul celei lichidate. Îi sfă­tuim să nu depună cereri, ca, în caz de reorganizare a unităţi, să poată cere să fie transferaţi. Aici implicăm şi inspectorii muncii de la sindicate.

– Lucrătorii se învoiesc să le fie încălcate astfel drepturile?

– Noi avem sarcina de a-i apăra pe oameni şi am înregistrat deja în instanța de judecată o în­călcare a legii. O încălcare a avut loc atunci când oamenii au fost anunţaţi că peste două luni vor fi concediaţi, fără a se specifica fap­tul că unii ar putea fi transferaţi la noua în­treprindere. În caz că este disponibilizată toată lumea, preîntâmpinarea se face cu trei luni înainte. Este vorba despre 44 de salari­aţi, printre care se numără toţi muncitorii de rând şi specialiştii.

– În ce măsură ţin cont oamenii de drepturile lor legale?

– Noi ne-am întâlnit cu salariaţii şi i-am informat despre drepturile lor. Un specia­list de la Agenţia Teritorială pentru Ocupa­rea Forţei de Muncă a venit şi le-a explicat tot ce ţine de procedura de lichidare. Dacă SA „Cereale-Flor” va fi lichidată până pe 14 martie, precum au fost anunţaţi oamenii, lor trebuie să le fie achitate plăţile prevăzute de lege. Totodată, ei vor putea obţine statut de şomeri, iar până atunci le este acordată câte o zi pe săptămână plătită în care să-şi caute un loc de lucru. În schimb, dacă scriu cerere de demisie, rămân şi fără lucru şi nu primesc plăţile ce li se cuvin în legătură cu lichidarea unităţii.

– Ce succese aţi obţinut la capitolul angajare în muncă a tinerilor?

– Am desfăşurat împreună cu liderii de sindicat din raion diferite activităţi de in­struire. Una dintre acestea s-a referit la problemele legate de piaţa forţei de muncă şi, în special, la cele ale tinerilor membri de sindicat din Floreşti. Totodată, la insisten­ţa membrilor Consiliului interramural, am abonat 50 de tineri la „Vocea poporului” pentru 2015.

– Ce aspecte au fost abordate în ca­drul acestor activităţi?

– Noi considerăm că este bine ca tinerii să ştie, în primul rând, cu ce se ocupă sin­dicatele, ce probleme gestionează, cum sunt identificate soluţii. La unul din seminarele organizate pentru tineri am discutat şi des­pre şomaj, cum sunt amplasate în câmpul muncii persoanele rămase fără lucru. Şeful Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă ne-a oferit diverse informaţii. S-a discutat despre profesiile propuse cel mai des şomerilor, cursurile de reprofilare pe care le pot urma, că pot să deprindă profesii de sudor, lăcătuş, conducător auto. Au fost prezentate posturi vacante de bucătari, cu­sătorese.

– Ce activităţi noi aţi preconizat pentru acest an?

– Am iniţiat, recent, o activitate legată de implementarea la nivel de raion a proiectului Sindcard. Deja avem vreo 50 de deţinători de astfel de carduri. Acestea au fost înmâna­te gratuit în cadrul unei oferte speciale. Po­sesorii de Sindicard au fost informaţi despre beneficiile oferite, au intrat în posesia listei cu agenţii economici care acordă reduceri în baza cardului, din raion, dar şi din Bălţi sau din capitală. Am convenit ca în acest an să organizăm seminare la tema dată pentru li­derii sindicatelor de ramură şi pentru mem­bri, cu invitaţi de la CNSM şi „Unibank”.

– Cum evoluează parteneriatul so­cial din raionul Floreşti?

– La insistenţa sindicatelor, membrii Co­misiei tripartite teritoriale s-au întrunit în şedinţă de şase ori pe parcursul anului 2014. Şi, dacă până nu demult partenerii noştri de dialog obişnuiau să creadă că activitatea acestei comisii nu e prea importantă, pe par­curs, ei s-au convins că problemele pot fi re­zolvate cu eforturi comune.

– Care au fost cele mai serioase pro­bleme de pe agenda acestei comi­sii?

– O problemă acută, în viziunea mea, a vi­zat situaţia actuală legată de asigurarea me­dicală obligatorie. Salariaţii membri sunt in­dignaţi de faptul că achită foarte mulţi bani în contul acestei prime, dar accesul gratuit ce li se cuvine la serviciile de sănătate nu le este garantat. Mai mult ca atât, pacienţii care se tratează în spitale sunt obligaţi să cumpe­re din banii proprii toate medicamentele.

– Ce chestiuni au mai fost abordate de partenerii sociali?

– În mod tradiţional, printre acestea s-a regăsit şi organizarea odihnei de vară a co­piilor. În 2014, peste 1500 de copii s-au odihnit la tabără „Prietenia” din Cuhureştii de Sus. Tot la comisie am discutat despre asigurarea securităţii şi a sănătăţii în mun­că la întreprinderile din agricultură. S-a pus accent pe controale şi asigurarea lucrători­lor cu echipament de protecţie, efectuarea comisiilor medicale. La celelalte şedinţe am analizat problemele ce ţin de pregătirea de sezonul de încălzire 2014-2015, în special, a şcolilor şi grădiniţelor din raion, am exami­nat proiectul bugetului local pentru 2015, a fost evaluat modul de realizare a Convenţiei colective.

– Ce activităţi majore aţi mai preco­nizat pentru 2015?

– Un şir de acţiuni importante sunt pre­văzute în Convenţia colectivă. De asemenea, vom organiza întâlniri ale conducerii CNSM cu activiştii sindicali din raionul Floreşti. În martie, vrem să desfăşurăm la Floreşti o masă rotundă privind drepturile şi intere­sele femeilor membre de sindicat. Ulterior, vom organiza acţiuni dedicate Zilei mon­diale a securităţii şi sănătăţii în muncă, iar spre toamnă şi un eveniment consacrat Zilei mondiale a femeilor din medul rural. Vom pune accentul şi pe activitatea Comisiei tri­partite teritoriale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand