22 mai 2024
Chisinau
Social

Forță majoră. În atenția conducătorilor și angajaților din sistemul educațional din țară

Loading
Social Forță majoră. În atenția conducătorilor și angajaților din sistemul educațional din țară
Forță majoră. În atenția conducătorilor și angajaților din sistemul educațional din țară
element5digital.com

Stimați colegi, pentru depășirea anumi­tor situații dificile legate de raporturile de muncă în perioada în care a fost sista­tă activitatea instituțiilor educaționale, reiterăm Recomandările Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în vederea asigurării protecției social-economice și a securității și sănătății în muncă a salariaților la ora actuală.

În contextul situației epidemiologice din țară și apariției riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale vine cu următoarele re­comandări, care au drept scop clarificarea situațiilor juridice ce țin de raporturile de muncă dintre angajator și salariat, precum și asigurarea protecției social-economice și a securității și sănătății în muncă a salariaților, conform prevederilor legislației în vigoare:

 1. Examinarea de către părți a posibilității de prestare a muncii la domiciliu (conform art. 290 din Codul muncii);
 2. Stabilirea, cu acordul scris al salariatului, a programelor individualizate de muncă, cu un regim flexibil al timpului de muncă (con­form art. 100 alin. (7) din Codul muncii);
 3. Stabilirea, cu acordul ambelor părți, a timpului de muncă parțial (conform art. 97 din Codul muncii), salariații fiind remunerați proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul lucrului efectuat;
 4. Înregistrarea la unitate a staționării (conform art. 80 prim din Codul muncii), salariații fiind remunerați conform art. 80 prim alin. (2) din Codul muncii. Potrivit nor­mei juridice vizate, retribuirea timpului de staţionare produsă din cauze ce nu depind de angajator sau salariat, cu excepţia peri­oadei şomajului tehnic (art. 80), se efectuea­ză în mărime de cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puţin decât în mărimea unui sa­lariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare, pentru fiecare oră de staţionare;
 5. În cazul imposibilității temporare a con­tinuării activităţii de producţie de către uni­tate sau de către o subdiviziune interioară a acesteia pentru motive economice obiecti­ve, angajatorul poate anunța șomaj tehnic, cu achitarea unei indemnizaţii ce nu poate fi mai mică de 50% din salariul de bază;
 6. Acordarea salariaților (în baza unei ce­reri scrise) a concediului de odihnă anual (conform art. 112 din Codul muncii), inclusiv a concediilor de odihnă anuale nefolosite (conform art. 119 alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizaţiei de concediu con­form art. 117 din Codul muncii;
 7. Acordarea salariaților (în baza unei ce­reri scrise a salariatului și cu consimţămân­tul angajatorului) a unui concediu neplătit (conform art. 120 din Codul muncii).

În cazul instituirii, în condițiile legii, a stării de carantină, contractul individual de muncă se va suspenda de drept, în conformitate cu prevederile art. 76 lit. d) din Codul muncii.

Totodată, atragem atenția angajatori­lor asupra unor măsuri preventive de se­curitate și sănătate în muncă:

 1. Efectuarea unei analize la nivelul fiecă­rui angajator în vederea prioritizării serviciilor esențiale sau relevante de cele neesențiale, cu respectarea drepturilor la securitate și să­nătate în muncă a lucrătorilor;
 2. Asigurarea de către angajator a securității și sănătății lucrătorilor sub toate aspectele legate de muncă (asigurarea secu-rității și protecția sănătății lucrătorilor, inclu­siv acordarea la necesitate a echipamentelor de protecție (măști, mănuși etc.);
 3. Utilizarea e-mailului și a teleconferin-țelor pentru a reduce contactele fizice și de­plasările în interes de serviciu, dacă acestea nu sunt necesare în mod imperativ;
 4. Aplicarea procedurilor stabilite la nivel național de către Ministerul Sănătății, Mun­cii și Protecției Sociale, în cazul în care lucră­torul prezintă simptome asociate infecțiilor respiratorii la locul de muncă;
 5. Suspendarea programului de audiențe la nivelul instituțiilor publice și introducerea de măsuri alternative, de tipul transmiterii solicitărilor prin telefon și email (numerele de telefon și adresele de email vor fi afișate pe pagina de internet și la sediul fiecărei instituții);
 6. Diminuarea pe cât e posibil a timpului de așteptare în cadrul programului de lucru cu publicul, prin transmiterea, acolo unde este posibil, a solicitărilor prin email;
 7. În situațiile în care este necesa­ră prezența fizică a solicitantului la sediul instituției, se va avea în vedere menținerea distanței de cel puțin un metru față de cele­lalte persoane din incintă;
 8. În cazul unui lucrător confirmat cu COVID – 19, Agenția Națională pentru Să­nătate Publică demarează ancheta epidemi­ologică la sediul angajatorului. De aseme­nea, angajatorul are obligația să informeze lucrătorii cu privire la procedura de acordare a concediului medical în caz de carantină și izolare la domiciliu.

Suntem în dialog permanent cu condu­cerea Ministerului Educației, Culturii și Cer­cetării, a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Finanțelor, cu alți parteneri sociali și vă vom informa ope­rativ despre toate deciziile și recomandări­le care vor aduce claritate în situația la zi, îndeosebi cele ce țin de relațiile de muncă, prestarea serviciilor educaționale, modalita­tea de remunerare a muncii și de protecție socială a angajaților din educație.

 

Federația Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand