16 iunie 2024
Chisinau
Social

Federația de profil cere guvernanților să soluționeze un șir de probleme stringente

Loading
Social Federația de profil cere guvernanților să soluționeze un șir de probleme stringente
Federația de profil cere guvernanților să soluționeze un șir de probleme stringente
Vocea poporului

Federația Sindicală „Sănătatea” a expediat revendicările adoptate în unanimitate la Congresul VII din 23 octombrie 2020 către organele de conducere ale Republicii Moldova.

Documentul înaintat prevede sporirea protecţiei sociale şi economice a angajaţilor din sistemul medical și a fost remis pentru informare, luare de atitudine și întreprinde­rea măsurilor corespunzătoare Parlamentu­lui, Guvernului, Ministerului Sănătății, Mun­cii și Protecției Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Revendicarea nr. 1 stipulează respectarea, fără derogare de la Legea nr.1593/2002 „Cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală”, a sumei transferuri­lor din bugetul de stat în fondurile asigură­rilor obligatorii de asistență medicală pentru asigurarea categoriilor de persoane asigura­te de Guvern.

Revendicarea respectivă este argumenta­tă astfel de Federația Sindicală „Sănătatea”: În contextul în care, conform Raportului de executare a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019, circa 65% dintre persoanele integrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală fac parte din categoriile de persoane nean­gajate pentru care Guvernul are calitatea de asigurat, Statul trebuie să-și exercite această funcție în măsură deplină, fapt ce ar majora substanțial Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.

Or, finanțarea prioritară a sistemului de sănătate este un factor de conștientizare a conducerii Republicii Moldova, întrucât me­dicina performantă este foarte costisitoare.

Pentru asigurarea populației cu servicii medicale de calitate, echitabile și la timp, medicina trebuie finanțată prioritar de Stat în volum suficient, cu precădere pentru ca­tegoriile de persoane neangajate, pentru care Statul are calitatea de asigurat.

De asemenea, sindicaliștii au cerut sta­bilirea mărimii primei de asigurare în formă de sumă fixă, fără derogare de la prevederile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 1585/1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală”, prin aplicarea primei de asigu­rare în formă de contribuție procentuală la salariul mediu anual, prognozat pentru anul respectiv în baza indicatorilor macroecono­mici.

Printre revendicări se mai numără și in­stituirea, la nivel de administraţie publică locală (raion, municipiu), a unui organ de coordonare a tuturor unităţilor medicale, indiferent de forma juridică de proprietate, amplasate pe teritoriul administrației publi­ce locale.

În opinia Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, un astfel de organ de coordo­nare sau subdiviziune instituită în cadrul apa­ratului administrației publice locale, menită să coordoneze toate segmentele sistemu­lui de sănătate (sănătate publică, asistența medicală primară, asistența medicală spi­talicească și specializată de ambulatoriu, asistența medicală urgentă prespitalicească, asistența medicală stomatologică, farmace­utică etc.), ar reprezenta un instrument de realizare a puterii locale în garantarea drep­tului general și necondiționat al cetățenilor la ocrotirea sănătății, care va duce la efici­entizarea nivelului de gestionare a activității medicale pe întreg teritoriul (raion, muni­cipiu), cu precădere în situații excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau de declararea stării de urgență în sănătate publică.

Elaborarea şi adoptarea normelor de muncă și a normativelor de personal pentru toate categoriile de lucrători din instituțiile medico-sanitare și farmaceutice, inclusiv pentru personalul non-medical, este o altă revendicare a sindicatului.

Din momentul adoptării Codului muncii, autoritățile publice centrale (ramurale) au fost obligate să elaboreze normele-tip de muncă și să le aprobe în modul stabilit de Guvern.

„Cu regret, până în prezent, în sectorul sănătății nu sunt elaborate și aprobate de către Guvern normele-tip de muncă, con­form prevederilor Regulamentului privind modul de organizare a normării muncii în ramurile economiei naționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 98/2013”, se arată în documentul remis factorilor de decizie.

 

Ajustarea sistemului de plată

Perfecționarea și ajustarea continuă a sistemului de plată a muncii angajaților din instituțiile medico-sanitare publice prin îna­intarea propunerilor concrete și argumenta­te, care să asigure salarii echitabile, precum și transparență în cadrul structurii salariului, este o altă solicitare.

În baza multiplelor sesizări și intervenții din partea colectivelor de muncă, Federația Sindicală „Sănătatea” își propune să înainte­ze următoarele:

 • stabilirea salariilor după principiul „remunerare egală pentru același tip de muncă”: problema abordată de lucrătorii medicali care activează în sfera de ionizare (radiologie), care beneficiază de salarii mai mici comparativ cu personalul medical din serviciul medicinei nucleare;
 • stabilirea salariilor mai mari pentru asistentele medicale care activează în ser­viciul de chirurgie și anesteziologie (o grilă de salarizare separată), similar medicilor din acest serviciu;
 • reducerea decalajului dintre mărimea salariilor cadrelor medicale și a cadrelor non-medicale care a fost creat după ultime­le majorări salariale implementate exclusiv pentru personalul medical;
 • reintroducerea normei privind obliga­tivitatea de a stabili și a planifica mijloace financiare în mărime de minim un fond lu­nar de salarizare, pentru acordarea premiilor și ajutoarelor materiale angajaților, în scopul stimulării și protejării acestora.

Recunoaşterea oficială a bolii COVID-19 ca boală profesională, cu modificarea şi completarea respectivă a „Listei bolilor pro­fesionale” din Anexa nr.1 la Regulamentul sanitar privind modul de cercetare şi sta­bilire a diagnosticului de boală (intoxicaţie) profesională, aprobat prin Hotărârea Gu­vernului nr.1282/2016, este cea de-a șasea revendicare.

„Noul virus SARS-COV-2 a condus la agravarea extrem de periculoasă a condiţi­ilor de muncă ale lucrătorilor medicali, cu consecințe fără precedent pentru sănătatea şi viaţa lor. Pe lângă măsurile de susţinere materială a lucrătorilor medicali întreprinse de autorităţi, sunt necesare unele garan­ţii suplimentare pentru personalul medi­cal care activează în procesul de cercetare, diagnosticare şi tratament al bolnavilor cu COVID-19”, susțin sindicaliștii.

De asemenea, se mai solicită modificarea și completarea Legii privind sistemul public de pensii nr.156/1998, art.41. Modificarea și completarea „Listei locurilor de muncă înca­drate în condiţii deosebite, în temeiul cărora se acordă pensie pentru limită de vârstă în condiții avantajoase”, aprobată prin Hotărâ­rea Guvernului nr. 256/ 2018 din 27.03.2018, Capitolul VII, Instituțiile de ocrotire a sănătății, cu următoarele cuvinte: „Medici, asistenţi medicali, surori medicale inferioa­re care lucrează în secţii pentru tratamentul bolnavilor cu infecţia COVID-19”.

„Modificările actelor normative respec­tive sunt argumentate de condiţiile foarte grele şi extrem de periculoase pentru viaţa şi sănătatea lucrătorilor medicali. Adoptarea lor va încuraja cadrele medicale să activeze în condiţiile extrem de periculoase din secţi­ile spitaliceşti pentru tratamentul bolnavilor cu COVID-19, va contribui la stabilitatea for­ţei de muncă şi reţinerea cadrelor medicale calificate în instituţiile respective”, este argu­mentarea sindicaliștilor.

 

Statutul special al lucrătorului medical

Printre revendicări este și elaborarea și promovarea, în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și cu parlamentarii, a unui proiect de lege privind „Statutul special al lucrătorului medical”.

Această revendicare are drept argumen­tare condițiile dificile în care lucrătorii medi­cali își exercită atribuțiile de serviciu, precum și suprasolicitarea fizică și neuropsihică, iar Statul are obligația de a proteja lucrătorii din această ramură.

Astfel, lucrătorii din sistemul medical ar trebui să fie încadrați în categoria angajaților cu statut special și să beneficieze de anumi­te facilități și garanții speciale:

 • Facilități la pensionare, cu drept la pensie anticipată și anticipată parțial;
 • Drepturi extinse la concedii suplimen-tare;
 • Dreptul la asistență medicală gratuită și medicamente gratuite;
 • Scutire de la plata impozitului pe imobil, aflate în proprietate/coproprietate și alte facilități fiscale;
 • Drepturi extinse la salarizare;
 • Reduceri sau scutiri la utilizarea mijloace­lor de transport în comun;
 • Facilități la acordarea biletelor de trata­ment sanatorial în instituțiile balneo-sana­toriale.
  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand