3 iunie 2023
Chisinau
Без рубрики

Eforturile sindicatelor, orientate spre ameliorarea situaţiei economice şi sociale

Loading
Без рубрики Eforturile sindicatelor, orientate spre ameliorarea situaţiei economice şi sociale
Eforturile sindicatelor, orientate spre ameliorarea situaţiei economice şi sociale

consiliul-general

 

Pe fondul evoluţiilor din ţara noastră, care au generat scăderea drastică a nivelului de protecţie şi a calităţii vieţii, în general, reprezentanţii sindicate­lor au decis ca, în acest an, să se implice mai activ în procesele menite să ame­lioreze situaţia din diferi­te domenii şi să protejeze drepturile social-economice, de muncă şi profesio­nale ale salariaţilor mem­bri de sindicat.

 

„Anul trecut a fost unul dificil din toate punctele de vedere, din cauza tur­bulenţelor care au avut loc, legate de prăbuşirea leului, problemele din sis­temul bancar, schimbarea frecventă a guvernelor. În aceste condiţii, Comisia naţională pentru consul­tări şi negocieri colective nu a activat, dialog social tripartit la nivel naţional nu a existat, iar cel la nivel de branşă a decurs ane­voios”, a menţionat Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sin­dicatelor din Moldova, în cadrul şedinţei de joi a Consiliului General al CNSM.

Cu referire la acţiunile întreprinse în 2015 în ve­derea realizării Strategiei CNSM pentru perioada 2012-2017, Oleg Budza a remarcat că, pe parcurs, a fost abordată de nenumă­rate ori problema achitării salariilor în plic. Totodată, au fost identificate soluţii, inclusiv în conlucrare cu inspectorii de stat ai mun­cii, dar, cu părere de rău, nu toate ideile propuse au fost auzite.

De aceea, la o recentă întâlnire cu premierul Pa­vel Filip, a fost discutată o strategie de reducere a ponderii economiei infor­male, care ar aduce be­neficii şi medicilor, şi lu­crătorilor din cultură, din educaţie şi tuturor celor care suferă din cauza că este prejudiciat bugetul de stat, a precizat preşedinte­le CNSM.

Oleg Budza a adăugat că este important faptul că la nivel naţio­nal dialogul social a fost reluat. În context, sindicaliştii au solicitat ca, la fiecare două luni, să fie organi­zată câte o întrunire cu participarea premierului.

De asemenea, reprezentanţii CNSM au cerut să fie create condi­ţiile necesare pentru desfăşurarea dialogului social la nivelul sindica­telor de ramură. Or, în prezent, o parte dintre acestea nu au un ast­fel de dialog sau nu obţin rezultate, iar în consecinţă, majoritatea pro­blemelor existente ajung să fie abordate în cadrul Comisiei tripar­tite.

„E imposibil ca toate problemele să fie soluţionate la nivel naţional. Considerăm că şi prin dialog direct cu patronatul, cu partenerii din branşe pot fi găsite căi pentru de­păşirea inadvertenţelor, dar în con­diţiile unei abordări rezonabile. Vo­cea noastră trebuie să fie auzită şi, de aceea, o să fim foarte insistenţi”, a subliniat Oleg Budza.

Vorbitorul a mai specificat că, la insistenţa CNSM, au fost elaborate şi prezentate spre avizare proiecte de acte legislative în vederea stabi­lirii salariului minim în funcţie de cel mediu pe economie, achitarea sporurilor pentru vechime în mun­că, în cazul personalului tehnic, şi indexarea lefurilor angajaţilor din sectorul bugetar.

Totodată, de pe 1 mai, este pre­conizată majorarea de la 1900 la 2100 de lei a cuantumului minim garantat al salariului din sectorul real, ceea ce va duce la creşterea cu cel puţin 10,5 la sută a lefurilor an­gajaţilor.

CNSM va rămâne şi în continu­are promotor al politicilor de pro­tecţie socială a salariaţilor şi, în pri­mul rând, a membrilor de sindicat. În cadrul unei recente întălniri cu membrii Comitetului Confederal al CNSM, şeful Guvernului a declarat că va asigura realizarea strategiilor şi a programelor naţionale iniţiate în ultimii ani.  Astfel, o bună parte din propunerile înaintate de sindicate la Programul de activitate al Guvernu­lui pentru 2016-2018, precum şi la proiectele de acte normative şi legis­lative, a fost acceptată.

În luările de cuvânt, membrii Consiliului General al CNSM au abordat diferite probleme, inclusiv privind repunerea salariaţilor în drepturi prin intermediul instan­ţelor de judecată, perfecţionarea legislaţiei ce ţine de salarizare, re­forma sistemului de pensii etc.

În context, Silvia Voloşciuc, pre­şedinta Consiliului raional Făleşti al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, a propus ca, în viitor, ac­tivitatea consiliilor interramurale raionale să se răsfrângă şi asupra aspectelor legate de managementul sindical şi dialogul social. Cât pri­veşte protecţia drepturilor sindica­le, vorbitoarea a opinat că, în pre­zent, este destul de greu ca aceste obligaţii să fie îndeplinite. Ea a pro­pus ca, după exemplul constituirii Inspectoratului Muncii al Sindica­telor, să fie create şi câteva centre juridice zonale, specialiştii cărora să acorde asistenţă activiştilor sin­dicali.

La rândul său, Veaceslav Rufala, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Energetică şi Industrie, a menţi­onat că, pentru dezvoltarea cu suc­ces a mişcării sindicale, sunt nece­sare metode mai bune de activitate, idei şi critici constructive, insistenţă până la acţiuni de protest etc.

În luarea sa de cuvânt, Tatiana Marian, preşedinta Comisiei de Ti­neret a CNSM, a anunţat că activi­tăţile desfăşurate în 2016 de această structură se vor axa pe patru prio­rităţi privind asigurarea dreptului la o muncă decentă, organizarea, cooperarea şi ocuparea tinerilor în contextul mobilităţii şi al dezvol­tării sustenabile. Tatiana Marian a mai solicitat să fie creat un grup de lucru pentru conceptualizarea şi definitivarea unei convenţii colec­tive privind protecţia social-econo­mică a tinerilor.

Membrii Consiliului General al CNSM au aprobat în cadrul şedin­ţei de joi un plan de acţiuni pentru 2016 în vederea realizării Strategiei CNSM pentru perioada 2012-2017, precum şi un proiect de declaraţie privind majorarea salariului mi-nim pe ţară, textul căreia îl găsiți alăturat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor