24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

E nevoie de voință politică

Loading
Без рубрики E nevoie de voință politică

 

 

cnsm

Replică pe marginea comentariilor la propunerea CNSM de a reduce cota TVA la produsele alimentare de primă necesitate

 

Recent, ca urmare a lansării de că­tre Confederaţia Naţională a Sindi­catelor din Moldova (CNSM) a ideii vizând reducerea cotei TVA la pro­dusele alimentare şi la alte bunuri de primă necesitate, mai multe mijloace mass-media au interpretat ambiguu propunerea respectivă, fără a solici­ta sindicatelor mai multe lămuriri.

 

Astfel, CNSM, pentru a aduce o mai bună înţelegere asupra ideii lansate de către sin­dicate, suplimentar, reiterează asupra urmă­toarelor aspecte.

La etapa actuală, sindicatele insistă asu­pra reducerii cotei TVA până la 5% în primul rând la produsele alimentare care în prezent sunt taxate cu cota TVA de 8% (produsele de panificaţie, lapte şi produsele lactate, pro­dusele agricole), fiind examinate şi posibili­tăţile lărgirii asortimentului produselor ali­mentare de primă necesitate care în prezent nu sunt incluse în lista respectivă. În aceeaşi ordine de idei, propunerea sindicatelor se răsfrânge asupra medicamentelor şi asupra gazelor naturale, taxate cu TVA în mărime de 8%.

Ideea lansată de CNSM se bazează pe practica existentă în mai multe ţări europe­ne, având ca şi context semnarea de către Republica Moldova a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

În principal, sindicatele pun accentul pe faptul că reducerea TVA va avea un impact pozitiv în primul rând asupra categoriilor nevoiaşe ale populaţiei, prin micşorarea pre­ţurilor la produsele respective.

În al doilea rând, ca urmare a reducerilor preţurilor, va avea loc o creştere a consumu­lui de produse şi, respectiv, o influenţă pozi­tivă asupra veniturilor de la TVA la bugetul de stat. În acelaşi context, reducerea preţului poate fi un stimulent activ de reducere a eva­ziunii fiscale.

De asemenea, reducerea preţurilor la pro­dusele alimentare va contribui la creşterea competitivităţii pe piaţă a producătorilor au­tohtoni în raport cu producătorii străini.

CNSM ţine să menţioneze ca propune­rile expuse vor fi înaintate şi promovate în procesul de perfecţionare a cadrului legal ce vizează politica bugetar-fiscală, precum şi supuse dezbaterilor în cadrul parteneria­tului social cu reprezentanţii Guvernului şi Patronatelor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand