23 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Drepturile consumatorilor, apărate conform practicilor europene

Loading
Fără categorie Drepturile consumatorilor, apărate conform practicilor europene
Drepturile consumatorilor, apărate conform practicilor europene
drepturile-consumatorilor

Foto: europa.eu

Sistemul de supraveghere a pieței şi de protecţie a consumatorilor din ţara noas­tră, bazat până acum preponderent pe controale, va fi ajustat la practicile euro­pene. Potrivit directorului Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, Alexandru Cuzimuc, politicile din domeniu sunt orientate prioritar spre asigurarea condi­ţiilor necesare pentru ca mediul de afaceri să se conformeze la cerinţele actelor legislative şi normative în vigoare.

 

Un proiect în acest sens, susținut financiar de Uniunea Europeană cu un milion de euro, a fost implementat de reprezen­tanţii Agenției pentru Protecția Consumatorilor, asistaţi de spe­cialişti din Marea Britanie și Li­tuania.

Proiectul respectiv a fost un pilon pentru modernizarea agen­ţiei prin preluarea celor mai bune practici europene din domeniul protecţiei consumatorilor.

 

Prevenirea încălcărilor

 

Experienţa a arătat că efectu­area controalelor cu aplicarea de sancţiuni nu contribuie la comer­cializarea pe piaţă a unor produ­se sigure şi nici la conformarea agenţilor economici cu cerinţele actelor normative în vigoare, a apreciat Alexandru Cuzimuc. El a precizat recent, în cadrul unui eveniment de încheiere a proiec­tului sus-menţionat, că în aceste condiţii s-a decis ca accentul să fie pus pe informarea agenţilor economici şi a consumatorilor, pentru a fi evitate încălcările ce constituie obiectul sancţiunilor.

Procesul a început de la in­formarea agenţilor economici despre controalele planificate. În consecinţă, numărul de verificări planificate s-a micşorat anual cu 20-25 la sută, concomitent cu sporirea celui al petiţiilor depuse la agenţie de către consumatori.

Această practică a fost apli­cată de mai multe ţări, a remar­cat directorul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor. În consecință, cifra plângerilor scade treptat şi se ajunge la un con­sumator mediu conformat şi la un agent economic educat, a afir­mat vorbitorul.

 

Sancţiunile, în cazuri grave

 

Alexandru Cuzimuc a afirmat că structura pe care o conduce se conformează în activitatea sa tuturor directivelor europene la care s-a raliat ţara noastră. Ast­fel, sancţiunile sunt aplicate în prezent doar în ultimul moment şi numai atunci când este vorba despre vreo încălcare gravă co­misă de agenţii economici.

De asemenea, legislaţia în vi­goare permite ca pentru încălcă­rile repetate să fie aplicate sanc­ţiuni duble sau triple. În cazul în care agentul economic refuză să se conformeze în continuare, le­gislaţia prevede modalitatea de soluţionare a litigiului în judeca­tă, precum şi retragerea autori­zaţiei de funcţionare.

În 2013, a fost suspendată din aceste motive activitatea a doar doi agenţi economici, ceea ce constituie un procent mic în raport cu cifra de afaceri din Re­publica Moldova, a estimat Ale­xandru Cuzimuc.

 

Activităţi de informare

 

În urma modernizării activită­ţii agenţiei, au fost instituite me­canisme de informare a agenţilor economici şi consumatorilor. Astfel, părţilor interesate le sunt aduse la cunoştinţă informaţii relevante cu referire la drepturi şi obligaţii. În acest scop, sunt organizate lunar întruniri prin centrele raionale, la supermar­keturile cu un flux mai mare de cumpărători şi cu mulți vânză­tori, prin pieţe şi prin sate, a ac­centuat vorbitorul.

Aceste eforturi creează pre­mise ca toate litigiile în care este implicată agenţia să fie soluţio­nate la faţa locului prin satisfa­cerea de către agentul economic a cerinţelor consumatorului, în temeiul legislaţiei în vigoare.

„Toate controalele care duc la sancţionare sunt o povară şi se răsfrâng negativ asupra agentu­lui economic, care se conformea­ză mai bine atunci când este edu­cat decât în cazul sancţionării”, a constatat Alexandru Cuzimuc.

 

Abordări alternative

 

Alte abordări ce ţin de efectu­area controalelor se referă la ve­rificările operate la cerere, care au scopul de a oferi consultaţii, precum şi investigarea plângeri­lor ce parvin din partea publicu­lui. Şi controalele de inspectare rămân valabile, iar în acest caz accentul se pune în primul rând pe evaluarea de rutină a aface­rilor sub aspectul educării şi al conformării voluntare legislaţiei în vigoare.

Un alt aspect important ţine de colectarea de informaţii ope­rative cu privire la zonele cu un risc mai mare pentru cetăţeni sau pentru mediul înconjurător. Cât despre aplicarea sancţiuni­lor, acestea urmăresc scopul de a le permite operatorilor să se conformeze şi de a contracara problemele grave şi încălcările comise intenţionat.

În prezent, există o scară de sancţionare, care le permite in­spectorilor să o aplice pornind de la activitatea agentului economic şi gravitatea încălcărilor depis­tate, a mai specificat Alexandru Cuzimuc.

 

Evaluarea riscurilor

 

În conformitate cu cerinţele europene, organele de control urmează să-şi planifice activita­tea pornind de la evaluarea ris­curilor. Astfel, verificărilor vor fi supuşi agenţii economici care au încălcat legislaţia sau nu au fost controlaţi niciodată, precum şi cei la adresa cărora au parvenit mai multe plângeri.

 

proiect-protectia-consumatorilor

Foto: vocea.md

 

Controalele în baza evaluării riscurilor sunt cele mai eficiente. Prin intermediul acestei abor­dări, se reduce povara adminis­trativă asupra mediului de afa­ceri. Totodată, aceste controale sunt mai transparente, a conchis Alexandru Cuzimuc.

 

Produse mai sigure

 

În cadrul aceluiaşi eveniment, ambasadorul Marii Britanii la Chişinău, Philip David Batson, şi-a exprimat convingerea că, odată cu ajustarea legislației moldoveneşti la cea europeană, consumatorii din ţara noastră vor beneficia de mai multe produse sigure. Excelența sa a menționat că evaluarea riscurilor, depista­rea agenților economici de rea-credință, precum și informarea consumatorilor, sunt doar câteva dintre bunele practici preluate din experiența europeană.

De asemenea, Elizabeth Ba­ker, expertă a proiectului în cau­ză, a apreciat că unul din princi­palele rezultate obţinute ţine de elaborarea Legii privind supra­vegherea pieței. Totodată, a fost întocmit şi un memorandum de înțelegere între diferite instituții ale statului în vederea conlucră­rii pentru supravegherea pieței.

În context, un memorandum de acest fel a fost semnat între Serviciul Vamal și Agenția pentru Protecția Consumatorilor. Scopul documentului este de a contribui la eficientizarea acțiunilor de su­praveghere a pieței prin preveni­rea plasării pe piață a produselor nesigure.

 

Instruiri şi vizite de studio

 

Proiectul de suport destinat modernizării activităţii Agenţiei pentru Protecţia Consumatori­lor a fost implementat în peri­oada iunie 2012 – martie 2014. Obiectivele principale ale acestui proiect au fost elaborarea cadru­lui juridic pentru supravegherea pieței şi oferirea recomandărilor privind echipamentul necesar pentru inspecțiile din teritoriu.

De asemenea, un comparti­ment important l-a constituit instruirea specialiştilor agenției în vederea implementării prac­ticilor europene de asigurare a siguranței produselor de con­sum. Astfel, angajații agenţiei și ai altor autorități din domeniul infrastructurii calității au benefi­ciat de 26 de instruiri și ateliere de lucru.

Totodată, 23 de angajați ai agenţiei şi ai Ministerului Eco­nomiei au participat la cinci vizi­te de studiu al practicilor și abor­dărilor europene în domeniu, efectuate în Lituania și Marea Britanie.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor