23 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Domeniile prioritare de activitate a Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei în perioada 2015-2020

Loading
Fără categorie Domeniile prioritare de activitate a Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei în perioada 2015-2020
Domeniile prioritare de activitate a Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei în perioada 2015-2020

 

 

congres-ses-2015_participant--II

Foto: vocea.md

Sindicatul Educaţiei şi Ştiin­ţei din Republica Moldova, fidel principiilor sale, a acţionat şi va acţiona consecvent pe viitor întru realizarea misiunii statutare: pro­movarea intereselor şi protejarea drepturilor profesionale, colective şi individuale, de studii, economi­ce şi sociale ale tuturor membrilor săi. Astfel, Congresul VI stabileşte 6 domenii prioritare de activitate asupra cărora Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei îşi va concentra eforturile în perioada următorilor 5 ani: ma­nagementul organizaţional; par­teneriatul în sfera muncii; politici de tineret; informarea şi formarea sindicală; colaborarea internaţio­nală; managementul financiar.

 

Managementul organizaţional

 

Conştientizând importanţa consolidării capacităţii or­ganizaţionale, structurale şi nu­merice a Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, Congresul VI al Sindicatu­lui programează o activitate mul­tidimensională a SEŞ în următorii 5 ani, direcţionată spre: îmbunătă­ţirea managementului strategic şi a proceselor de monitorizare/eva­luare; de asigurare a transparenţei în activitatea organelor sindicale de toate nivelurile cu promovarea unui sindicalism activ, participativ şi solidar.

Întru realizarea acestor priori­tăţi, Sindicatul va întreprinde ur­mătoarele:

 • Monitorizarea permanentă a efectivului numeric şi structural.
 • Acţiuni întru păstrarea şi re­dobândirea unităţii organizaţiilor sindicale de toate nivelurile.
 • Acordarea de asistenţă organi­zaţiilor sindicale primare în cazul optimizării instituţiilor educaţio­nale.
 • Perfecţionarea abilităţilor lide­rilor sindicali de toate nivelurile în vederea planificării strategice.
 • Proiectarea şi implementarea unui sistem de identificare, analiză şi sinteză a chestiunilor de interes pentru organizaţia sindicală.
 • Promovarea stilului pro şi in­teractiv faţă de situaţiile şi eveni­mentele produse în societate, care se soldează cu impact asupra acti­vităţii, drepturilor profesionale sau nivelului de trai al membrilor de sindicat.
 • Instruirea liderilor sindicali în domeniul monitorizării şi evaluă­rii.
 • Asigurarea şi monitorizarea transparenţei în activitatea orga­nelor sindicale de toate nivelurile.
 • Promovarea managementului participativ în procesul decizional la toate nivelurile.
 • Studierea şi utilizarea pârghi­ilor managementului mobilizator în activităţile sindicale la toate ni­velurile.
 • Realizarea unor schimburi de bune practici ale activităţii sindi­cale, atât pe interior, cât şi pe ex­terior.
 • Revitalizarea Concursului re­publican „Liderul sindical al anu­lui”, valabil pentru organizaţiile de nivelul doi şi cu atribuţii de nivelul doi.
 • Consolidarea potenţialului uman al Sindicatului prin crearea unui sistem accesibil de motivare a liderilor organizaţiilor primare.
 • Educarea şi promovarea fermă în rândurile membrilor de sindicat a principiului solidarităţii.
 • Diversificarea şi amplificarea beneficiilor oferite de Sindicat prin intermediul Convenţiei colective şi al Contractelor colective de muncă.
 • Identificarea şi implementarea unor pârghii suplimentare de atra­gere şi menţinere a tinerilor în rân­durile Sindicatului.

 

Parteneriatul în sfera muncii

 

Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei conside-ră că pentru eficientizarea parteneri­atului în sfera muncii este necesar de extins dialogul social prin negocieri constructive şi de promovat cadrul regulatoriu vizând per­fecţionarea şi implementarea actelor legisla­tiv-normative în domeniu.

Întru atingerea acestor deziderate, organe­le sindicale vor:

 • Asigura funcţionalitatea Comisiei de con­sultări şi negocieri colective (nivel ramural), a Comisiilor „Dialog Social”, antrenând per­soane competente, negociatori în procesul de negocieri.
 • Negocia şi semna Convenţia colectivă (ni­vel ramural) pentru anii 2016-2020, CCM.
 • Contribui la perfecţionarea cadrului le­gislativ-normativ prin avizarea proiectelor, elaborarea propunerilor de modificare a legi­lor, hotărârilor Guvernului etc.
 • Promova ratificarea Convenţiei nr. 102 a OIM privind normele minime de securitate socială şi adoptarea Legii privind conflictele colective de muncă.
 • Participa la elaborarea unui sistem de sa­larizare a cadrelor didactice bazat pe calitate, performanţe şi norme de muncă.
 • Opta pentru majorarea veniturilor mem­brilor de sindicat prin obţinerea, până în anul 2020, a cuantumului salariului de funcţie/tarifar al cadrelor didactice şi ştiinţifice egal cu salariul mediu pe economie; a categoriei I de salarizare a RTU, scutirii personale anuale egală cu mărimea minimului de existenţă.
 • Cere planificarea în bugetul instituţiei a mijloacelor financiare în mărime de cel puţin 2% de la fondul de salarizare, destinate asigu­rării activităţilor de securitate şi sănătate în muncă.
 • Institui de comun cu administraţia uni­tăţilor, Comitete de securitate şi sănătate în muncă, servicii interne pentru asigurarea retribuirii muncii reprezentanţilor sindicatu­lui.
 • Intensifica conlucrarea cu Inspecţia de Stat a Muncii, Inspecţia Muncii din cadrul CNSM, Inspectoratele teritoriale ale muncii.
 • Monitoriza:

– realizarea prevederilor Convenţiilor co­lective (nivel naţional şi ramural), CCM, CIM;

– restructurarea reţelei instituţionale şi celei ocupaţionale a resurselor umane;

– corectitudinea implementării Codului Educaţiei, Codului Ştiinţei şi Inovării, Codu­lui muncii etc., pe segmentul respectării ne­condiţionate a raporturilor de muncă şi socio-economice.

 

Politici de tineret

 

Sindicatul este preocupat de multiplele probleme ale tineretului studios, inclu­siv de facilitarea încadrării absolvenţilor in­stituţiilor de învăţământ în câmpul muncii; de sporire a atractivităţii profesiei de peda­gog; de acordare a garanţiilor social-econo­mice pentru tinerii specialişti ş.a. Sindicatul consideră că pe viitor aceste subiecte trebuie să se poziţioneze în capul listei de priorităţi.

Pentru aceasta organele sindicale vor:

 • Promova modificarea Legii cu privire la tineret şi elaborarea Convenţiei colective (ni­vel naţional) privind problemele tineretului; negocierea şi semnarea Acordurilor cu admi­nistraţia instituţiilor de învăţământ superior, colegii.
 • Opta pentru majorarea numărului locuri­lor bugetare de studii şi a cuantumului bursei de studii cu 100%.
 • Participa la elaborarea actelor normative privind implementarea Codului Educaţiei în domeniul drepturilor şi intereselor tineretu­lui studios, ale tinerilor specialişti.
 • Contribui la crearea Centrelor de ghidare în profesie; desfăşurarea Zilelor carierei de pedagog, de comun cu administraţia institu­ţiilor de profil.
 • Cere extinderea facilităţilor sociale prevă­zute de legislaţia în vigoare şi asupra tinerilor specialişti repartizaţi în localităţile urbane.
 • Desfăşura mese rotunde „Tânărul specia­list – drepturi, obligaţiuni, garanţii”.
 • Elabora, în vederea susţinerii cadrelor ti­nere, a „Agendei tânărului specialist”.
 • Monitoriza:

– implementarea actelor legislativ – norma­tive ce ţin de problemele tinerilor;

– condiţiile locative ale elevilor şi studen­ţilor; situaţia tehnico-materială a căminelor; stabilirea taxelor de cazare şi burselor de stu­dii.

 

Informarea şi formarea sindicală

 

congres-ses-2015_participant--IiI

Foto: vocea.md

În contextul integrării europene şi întru asigurarea accesului la formare şi infor­mare pentru liderii sindicali de toate nive­lurile, cât şi pentru amplificarea imaginii şi sporirii prestaţiei Sindicatului în societatea contemporană, SEŞ va reconceptualiza for­marea şi informarea sindicală în conformita­te cu cerinţele timpului şi necesităţile liderilor de sindicat, pledând pentru:

 • Identificarea necesităţilor de instruire sindicală a diferitelor grupuri de audienţi.
 • Elaborarea şi realizarea unui program calitativ de formare sindicală adaptat la opţi­unile organizaţiilor sindicale şi ale membrilor acestora.
 • Monitorizarea procesului de instruire sindicală la nivel teritorial.
 • Selectarea liderilor sindicali conform competenţelor pentru formare de formatori pe diferite domenii de activitate sindicală şi sporire a nivelului competenţelor sindicale.
 • Extinderea parteneriatului de colaborare cu CNSM, Institutul Muncii şi cu alte institu­ţii naţionale şi internaţionale în vederea orga­nizării diferitelor activităţi educaţionale.
 • Organizarea activităţilor de informare a activului sindical în vederea soluţionării pro­blemelor cu care se confruntă membrii de sindicat.
 • Editarea broşurilor, ghidurilor, cât şi a materialelor instructiv-educaţionale.
 • Sensibilizarea membrilor de sindicat asupra promovării problemelor egalităţii de şanse, echităţii sociale, democraţiei colective, respectului faţă de opiniile şi exprimările li­bere ale fiecărei persoane, prin organizarea diferitelor activităţi comune, a campaniilor, instruirilor şi programelor cu diverse grupuri sociale;
 • Dezvoltarea capacităţii de comunicare in­ternă şi externă şi a sistemului de diseminare a informaţiei prin utilizarea tehnologiilor in­formaţionale moderne (actualizarea sistema­tică a site-ului SEŞ, publicarea articolelor pe diverse teme sindicale în buletinul informaţi­onal „Lumina”etc.).
 • Implementarea şi stabilirea unui sistem de raporturi reciproc obiective, netendenţioa­se cu mass-media;
 • Participarea la diferite evenimente medi­atice, conferinţe de presă întru sporirea pre­staţiei şi imaginii Sindicatului;
 • Elaborarea unor elemente de imagine: pliante, broşuri, afişe, calendare, astfel pro­movând Sindicatul drept element esenţial al unei societăţi democratice.
 • Informarea corectă şi la timpul indicat a autorităţilor publice de toate nivelurile, a partenerilor sociali, cât şi sensibilizarea opi­niei publice cu privire la problemele din în­văţământ şi revendicările sindicaliştilor întru eventuala soluţionare a acestora.

 

Colaborarea internaţională

 

Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu organizaţiile sindicale europene şi internaţionale din învăţământ şi cu alţi factori interesaţi de dezvoltarea educa­ţiei în Moldova rămâne a fi un obiectiv impor­tant al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova. O altă preocupare este creşterea gradului de promovare a intereselor SEŞ la nivel european şi internaţional, prin intermediul organismelor al căror membru este parte (Internaţionala Educaţiei, Comi­tetul Sindical European pentru Educaţie, Co­mitetul Sindical Francofon pentru Educaţie şi Formare, Uniunea Internaţională a Sindica­telor „Educaţie şi Ştiinţă”).

Având drept scop integrarea în mişcarea sindicală mondială, Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei va pleda în continuare pentru:

 • Aprofundarea relaţiilor de colaborare stabilite cu sindicatele de peste hotare.
 • Identificarea şi dezvoltarea unor noi par­teneriate durabile cu organizaţii, sindicate europene şi internaţionale, în vederea pro­movării active şi apărării drepturilor mem­brilor SEŞ.
 • Implementarea unor proiecte susţinute de Internaţionala Educaţiei.
 • Participarea reprezentanţilor SEŞ la ac­ţiuni şi evenimente, activităţi şi reuniuni externe desfăşurate şi finanţate de către or­ganizaţiile sindicale – partenere în domeniul Educaţiei şi Ştiinţei.
 • Solicitarea sprijinului organizaţiilor sin­dicale internaţionale în caz de necesitate.
 • Dezvoltarea schimbului de experienţă şi promovarea bunelor practici ale organizaţii­lor sindicale internaţionale.
 • Organizarea de reuniuni/seminare pe diverse teme cu participarea experţilor euro­peni.
 • Implicarea în mişcarea sindicală naţi­onală şi internaţională prin participarea la acţiunile organizate de CNSM şi organizaţiile internaţionale la care suntem afiliaţi, promo­vând dialogul social, egalitatea de şanse, echi­tatea socială etc.
 • Informarea organizaţiilor sindicale inter­naţionale referitor la problemele, succesele şi imperativele sistemului de învăţământ din Moldova.

 

Managementul financiar

 

Având drept scop consolidarea financi­ară a Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, organele sindicale de toate nivelurile vor:

 • Respecta strict prevederile Statutului Sindicatului privind încasarea şi transferarea cotizaţiilor sindicale lunare pe conturile orga­nizaţiilor sindicale respective şi gestionarea raţională a acestora.
 • Efectua evidenţa contabilă strictă a mij­loacelor financiare.
 • Utiliza şi gestiona în mod transparent, corect şi eficient mijloacele financiare în baza hotărârilor organului electiv respectiv.
 • Spori eficienţa controalelor ce ţin de respectarea normelor statutare, gestionarea adecvată a resurselor financiare sindicale, utilizarea corectă şi păstrarea bunurilor ma­teriale.
 • Examina posibilităţile de stimulare ma­terială a preşedinţilor organizaţiilor sindicale primare, neeliberaţi de la locul de muncă de bază.
 • Susţine propunerile CNSM înaintate Gu­vernului de a majora cheltuielile pentru recu­perarea sănătăţii prin tratament balneosana­torial şi de modificare a Regulamentului de repartizare a biletelor de tratament.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor