21 mai 2024
Chisinau
Social

Discriminarea pe criterii de gen la angajare și la remunerare

Loading
Social Discriminarea pe criterii de gen la angajare și la remunerare
Discriminarea pe criterii de gen la angajare și la remunerare

seminar

 

Cum pot fi Convențiile fundamentale ale Organizației In-ternaționale a Muncii (OIM) cu privire la egalitatea de gen și Directivele UE transpuse în mod eficient în legislația mun­cii din Republica Moldova? Aceasta a fost una din întrebări­le la care s-a căutat răspuns în cadrul unui atelier de lucru privind promovarea legală și egalitatea de gen în contextul convențiilor OIM și al directivelor UE. De asemenea, au fost puse în discuție teme arzătoare precum egalitatea în anga­jare și ocupare, retribuție egală pentru o muncă de valoare egală, remunerare egală în instrumentele UE ș.a.

 

La acest eveniment, sindicatele au fost reprezentate de Olga Stra­tulat, consultant superior în ca­drul Departamentului organizare, educație și informare.

Sindicatele și patronatele la ni­vel național pot constitui o bună sursă de informații cu privire la legislația națională, reglementarea și contractele colective de muncă referitoare la legislația și prac­tica de nediscriminare. Potrivit OIM, cooperarea merge dincolo de desfășurarea unor „consultări” și include activități realizate în co­mun. În unele țări, legislația impu­ne expres ca de exemplu contracte­le colective de muncă să promoveze egalitatea de șanse și de tratament.

Categoriile de lucrători excluse, cel mai frecvent, din protecția împotriva discriminării, sunt func-ționarii publici, lucrătorii casnici, unii lucrători agricoli, lucrători oca­zionali, persoane care desfășoară activități independente, cei din economia informală etc.

 

Este nevoie de sisteme imparțiale de evaluare a muncii

 

În cadrul atelierului s-a vorbit, de asemenea, despre cauzele dis­criminării salariale și ale diferenței de remunerare. Acest flagel poate fi eradicat prin schimbarea men-talității, dispariția stereotipurilor

și a prejudecăților cu privire la munca femeilor. Pentru a evita aceste prejudecăți bazate pe crite­rii de sex, este necesar de a elabora sisteme de evaluare a muncii.

„Sindicatele și patronatele tre­buie să examineze, în cooperare cu guvernul, funcționalitatea me­canismelor de stabilire a salariului minim, având în vedere necesita­tea de a promova și de a asigura principiul de egalități de remune­rare între bărbați și femei pentru munca de valoare egală”, reco­mandă OIM.  În anul trecut, nu au fost depuse reclamații în instanțele de judecată privind inegalitatea de remunerare. „Acest lucru poate in­dica, mai curând, lipsa unui cadru juridic adecvat, gradul redus de conștientizare a drepturilor omu­lui, lipsa de încredere sau frica de represalii”, concluzionează comi­sia. Comitetul de experți privind aplicarea convențiilor și recoman­dărilor (CEACR) a remarcat faptul că art. 1 din Codul muncii a fost modificat și, în prezent, definește hărțuirea sexuală ca „orice formă de comportament fizic, verbal sau nonverbal, de natură sexuală, care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare”. Mai mult decât atât, Legea nr. 168 din 9 iulie 2010 a introdus infracțiunea de hărțuire sexuală în prevederile art. 173 din Codul Penal.

Participanții la seminar au sus-ținut la final că tematicele discuta­te au fost interesante și utile, luând în considerație că Republica Mol­dova a ratificat Convenția 111 OIM privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exer­citării profesiei. Este vorba des­pre tratamentul egal la ocuparea forței de muncă și la remunerare. În plus, la inițiativa sindicatelor, a fost înaintată propunerea de ra­tificare a Convenției 156, privind lucrătorii care au responsabilități familiale. Și experții internaționali au menționat utilitatea acestei convenții.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand