30 mai 2024
Chisinau
Social

Dezvoltarea parteneriatului social în domeniul formării profesionale

Loading
Social Dezvoltarea parteneriatului social în domeniul formării profesionale
Dezvoltarea parteneriatului social în domeniul formării profesionale

formare-profesionala

 

O iniţiativă privind consoli­darea şi dezvoltarea partene­riatului social din domeniul formării profesionale a fost lansată în cadrul unui seminar desfăşurat recent de Fede­raţia „Agroindsind”. Aceasta ţine de organizarea, la prima etapă, a unor întâlniri şi dis­cuţii pe tema respectivă cu toţi potenţialii parteneri de dialog din raioanele în care funcționează şcoli profesiona­le cu profil agroindustrial.

 

Astfel, scopul dezbaterilor axa­te pe consolidarea parteneriatului social din domeniul formării pro­fesionale va fi identificarea unor puncte de interes comun pentru toţi actorii relevanţi, a precizat Leonard Palii, vicepreşedinte al Federaţiei „Agroindsind”. La dis­cuţii ar urma să fie invitaţi repre­zentanţi ai mediului de afaceri, ai administraţiei publice locale, şcolilor profesionale, sindicatelor, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă etc.

„Ne-am pus ca scop să avem întâlniri cu toţi potenţialii parte­neri sociali din raioanele în care activează şcoli profesionale, ca să vedem care sunt punctele de interes comun. Noi vom acorda asistenţă de ordin metodic, orga­nizaţional şi, dacă va exista teren fertil pentru acest parteneriat, el va lua amploare”, a menţionat Le­onard Palii.

 

Atragerea angajatorilor

 

Obiectivul principal al semina­rului în cauză a fost definirea celor mai actuale probleme ale şcolilor profesionale care pot fi soluţio­nate prin intermediul parteneria­tului social şi, în primul rând, prin atragerea în această colaborare a angajatorilor.

Un alt aspect a ţinut de identi­ficarea celor care la nivel de raion ar putea fi 

principalii parteneri sociali. Nu mai puţin importantă a fost şi evaluarea interesului ce­lorlalte părţi în raport cu şcolile profesionale.

„Parteneriatul social poate avea loc numai atunci când păr­ţile, pentru a-şi realiza pe deplin mandatul, au nevoie şi sunt de acord să conlucreze cu toţi acei care au interese comune. În dis­cuţii, participanţii la seminar au ajuns la concluzia că este necesar să fie fortificat acest instrument, deoarece lucrurile încă nu merg aşa cum ar trebui”, a subliniat Leonard Palii.

 

Stagiile de practică

 

O problemă serioasă a şcolilor profesionale ţine de organizarea stagiilor de practică ale elevilor. Or, în timp ce piaţa muncii îna­intează cerinţe serioase faţă de instituţiile de învăţământ profe­sional tehnic, acestea nu au cum să asigure doar în condiţii de la­borator formarea deprinderilor practice de care au nevoie com­paniile, a apreciat vicepreşedinte­le „Agroindsind”.

Situaţia este generată şi de faptul că, prin raioane, dar şi la ni­velul întregii ţări, nu sunt destule întreprinderi cu un nivel adecvat de dezvoltare şi un număr mai mare de angajaţi care să poată organiza stagii de practică. Pe de altă parte, nici agenţii economici nu manifestă interes faţă de posi­bilitatea de a conlucra cu şcolile profesionale.

La acestea se mai adaugă şi problema elaborării standardelor ocupaţionale. În timp ce în ţara noastră sunt necesare astfel de standarde pentru cel puţin 200 de meserii, profesii şi specialităţi, până acum au fost elaborate doar 33. În consecinţă, reprezentanţii Ministerului Educaţiei au decis că procesul educaţional nu poate fi oprit din cauză că nu există stan­darde ocupaţionale şi au început să elaboreze curricule noi, care nu se ştie cât de bine vor reflecta nevoile pieţei muncii.

Astfel, pentru 2017, Ministerul Educaţiei a prevăzut un şir de mă­suri necesare pentru continuarea reformei din învăţământul profe­sional tehnic. Vera Chilari, con­sultant superior în cadrul acestei instituţii, a precizat că una dintre priorităţi se referă la pilotarea tra­seului de urmărire profesională a absolvenţilor şcolilor profesio­nale.

Aceasta le va permite factori­lor ministeriali să dispună de un indicator al calităţii procesului educaţional şi al impactului re­formei. Alte acţiuni de amploare ţin de continuarea procesului de elaborare a diferitelor curricule şi calificări, inclusiv pentru dome­niul servicii şi agricultură.

Un aspect semnificativ al re­formei se referă la elaborarea, prin metode participative, a unor planuri strategice de dezvoltare a instituţiilor din învăţământul profesional tehnic. În ultimii ani, 22 dintre aceste şcoli au elabo­rat astfel de strategii, a specificat Rima Bezede, preşedinta Centru­lui Educaţional „ProDidactica”.

 

Şi parteneriatul

social se regăseşte

în strategiile şcolilor profesionale

 

Obiectivele strategice formu­late de majoritatea şcolilor ţin, în primul rând, de îmbunătăţirea calităţii resurselor umane sau de asigurarea cu infrastructură şi echipamentul necesar pentru pregătirea unor muncitori califi­caţi. O direcţie strategică impor­tantă, dar care, din păcate, nu de fiecare dată se regăseşte în aces­te planuri de dezvoltare, ţine de consolidarea parteneriatului soci­al, a adăugat Rima Bezede.

La rândul său, Vladimir Savin, directorul Şcolii profesionale din Ungheni, a remarcat că atât timp cât calificarea cadrelor nu este conformă noilor cerinţe, moder­nizarea acestor instituţii este di­ficilă.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand