22 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Datele cu caracter personal: în ce condiții se prelucrează. Indemnizația unică pentru accident de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Datele cu caracter personal: în ce condiții se prelucrează. Indemnizația unică pentru accident de muncă
Datele cu caracter personal: în ce condiții se prelucrează. Indemnizația unică pentru accident de muncă
wired.com
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

 

Datele cu caracter personal: în ce condiții se prelucrează

 

Doresc să aflu în ce măsură se permite prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate?

Vadim Burdujan, Chișinău

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se permite numai în cazu­rile prevăzute de lege. Datele privind starea de sănătate constituie o categorie specială, a căror prelucrare este condiționată de lege. Po­trivit art. 7 din Legea privind protecţia datelor cu caracter personal (nr.133 din 08.07.2011), prelucrarea datelor cu caracter personal pri­vind starea de sănătate se permite, prin derogare de la prevederile art. 6 (al aceleiași legi), în cazul în care prelucrarea este necesară în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medica­le, de acordare a unor îngrijiri sau administrare de tratamente pentru subiectul datelor cu caracter personal sau de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul subiectului datelor cu carac­ter personal sau prelucrarea este necesară pentru protecţia sănătăţii publice.

Este important de menționat că instituţiile medico-sanitare şi per­sonalul medical al acestora pot prelucra date cu caracter personal privind starea de sănătate fără autorizaţia Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal numai dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii su­biecţilor datelor cu caracter personal. Dacă scopurile menţionate se referă la alte persoane sau la societate în general, iar subiecţii datelor cu caracter personal nu şi-au dat consimţământul în scris şi fără echi­voc, urmează să fie obţinută autorizaţia Centrului în modul stabilit de lege.

Un alt aspect în acest sens constă în faptul că datele cu caracter personal privind starea de sănătate pot fi prelucrate de către sau sub supravegherea unui cadru medical supus secretului profesional.

 

Indemnizația unică pentru accident de muncă

 

Am lucrat în construcții, unde deseori se întâmplau acciden­te de muncă. Acum sunt la pensie și îmi amintesc că, prin anii ’90, salariații care au suferit în urma unui accident de muncă aveau dreptul la o indemnizație unică. Vreau să aflu dacă în prezent se mai plătește o asemenea indemnizație și care sunt condițiile de plată a acesteia?

Nicolae Sâtnic, Chișinău

 

După conținutul întrebării adresate, considerăm că este vorba de Hotărârea Guvernului nr. 513 din 11 august 1993, prin care a fost apro­bat Regulamentul cu privire la plata de către întreprinderi, organizații și instituții a indemnizației unice pentru pierderea capacității de mun­că sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau a unei afecțiuni profesionale.

Această Hotărâre de Guvern este actualizată prin prisma Legii securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008. Astfel, Regulamentul menționat mai sus reglementează condițiile și cazurile în care salariații beneficiază de plata indemnizației inice, modul de calculare și de plată a cuantumului acestei îndemnizații și altele.

Cuantumul indemnizației unice pentru angajații cărora li s-a atri­buit un anumit grad de pierdere a capacității de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei afecțiuni profesionale se determină din calculul unui salariu mediu lunar valabil în Republica Moldova pe luna premergătoare lunii pierderii capacității de muncă pentru fiecare pro­cent de pierdere a capacității profesionale de muncă, dar nu mai puțin de un salariu mediu anual al accidentatului.

În cazul decesului angajatului, survenit în urma unui accident de muncă sau unei afecțiuni profesionale, cuantumul indemnizației uni­ce pentru persoanele care beneficiază de acest drept se stabilește în suma rezultată din înmulțirea salariului mediu anual al celui decedat cu numărul de ani compleți pe care acesta nu i-a supraviețuit până la vârsta de șaizeci de ani, dar nu mai puțin decât zece salarii medii anuale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand