23 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Criza din societate se răsfrânge și asupra sistemului medical

Loading
Fără categorie Criza din societate se răsfrânge și asupra sistemului medical

sindicat-sanatatea

 

„DA investițiilor publice în sănătate”, „NU comerci­alizării sănătății”. Acestea au fost sloganurile afișate în cadrul unui flash mob de că­tre participanții la ședința în plen a Consiliului Republi­can al Federației Sindicale „Sănătatea”.

 

Sistemul de sănătate din Moldova se confruntă cu multe probleme, a căror soluționare întârzie din cau­za situației social-economi­ce dificile. Sindicatele, prin acțiunile lor, fac tot ce pot ca lucrătorii medicali să nu ple­ce din țară, să le fie asigurat un loc de muncă acasă, să-și poată întreține familiile etc.

„Migrația masivă a forței de muncă, inclusiv a lucrăto­rilor medicali, are ca premisă esențială recesiunea econo­mică și scăderea nivelului de trai. Totodată, este și un răs­puns la oportunitățile oferi­te de piețele forței de mun­că din străinătate. Mai grav însă este că locul de muncă în R. Moldova nu garantea­ză lucrătorului medical și familiei lui un trai decent, cum prevede Constituția”, a menționat Igor Zubcu, vice-președinte al Federației, în luarea sa de cuvânt.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a menționat că sindicatele contribuie la realizarea măsurilor de protecţie social-economică a salariaţilor.

„Recent, a avut loc şe­dinţa Consiliului General al CNSM, unde, pe lângă alte probleme, s-a discutat despre realizarea Strategiei Confederaţiei pentru anul 2015 şi a fost aprobat şi un plan de acţiuni foarte im­portant pentru anul curent. Evident, problema motivării muncii este pe primul plan, pentru că salariul este prin­cipala şi practic singura sur­să de venit pentru majorita­tea angajaților”, a accentuat Sergiu Sainciuc. El a decla­rat că vor urmări permanent programul de activitate al guvernului, care și-a asumat angajamentul să majoreze salariile, să stimuleze anga­jaţii să rămână în ţară”.

Lucrătorii medicali continuă să evadeze din sistemul de sănătate al Republicii Mol­dova. Dacă, în anul 1990, în țară activau 45.268 de medici, anul trecut s-a ajuns la un număr de 21.527 de specialiști. „Constatăm o descreștere continua a forței de muncă. Bunăoară, în 2015, circa 6000 de specialiști au plecat din sistem, peste 80% – din pro­prie inițiativă. Un sondaj efectuat recent arată că 90% dintre tinerii specialiști se gân­desc să plece în străinătate. Totodată, peste 11.000 de angajați sunt de vârstă pensiona­ră”, a informat Igor Zubcu, vicepreședinte al Federației Sindicale „Sănătatea” în cadrul ședinței în plen a Consiliului Republican al structurii.

La eveniment au participat Sergiu Sain­ciuc, vicepreședinte al Confederației Națio-nale a Sindicatelor din Moldova, Valentina Stratan, vicepreședintă a Comisiei parla­mentare protecție socială, sănătate și fami­lie, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ai Companiei Naționale de Asigurări în Me­dicină etc.

Igor Zubcu a vorbit, în raportul său, despre activitatea Federației Sindicale „Sănătatea” în perioada anului 2015, despre activitatea în domeniul dezvoltării și reformării sistemului de sănătate, formarea profesională, migrația, protecția socială, forța de muncă etc. De fapt, unul dintre obiectivele strategice ale Federației este reprezentarea forței de muncă în sănătate. „Politica Federației ce ține de re­sursele umane este orientată spre: atragerea forței de muncă de profil în localitățile rura­le și urbane prin crearea condițiilor adecva­te de activitate și trai; elaborarea normelor de evaluare a performanțelor individuale de calitate în muncă; întreprinderea măsurilor de diminuare a exodului cadrelor medicale în alte domenii și țări; atestarea și tarifarea corectă și obiectivă a lucrătorilor; neadmi­terea disponibilizării în masă a salariaților; acordarea facilităților suplimentare tinerilor specialiști; asigurarea publicității locurilor de muncă vacante; eficientizarea manage­mentului resurselor umane etc.”, a menționat vicepreședintele.

 

Exodul de cadre medicale va fi resimțit cât de curând

 

Într-adevăr, o problemă gravă o consti­tuie migrația lucrătorilor medicali, având ca premisă esențială recesiunea economică și scăderea nivelului de trai. Totodată, este și un răspuns la oportunitățile oferite de piețele forței de muncă din străinătate. Mai grav însă este că locul de muncă în Republica Moldova nu garantează lucrătorului medical și familiei sale un trai decent, cum prevede Constituția. Aceasta se datorează faptului că salariile lucrătorilor medicali din țară sunt la un nivel inferior față de statele Uniunii Eu­ropene și non-UE. În acest sens, Federaţia a avizat pozitiv proiectul „Strategia de Dezvol­tare a Resurselor Umane din Sănătate pe anii 2016-2025”, înaintând și un șir de propuneri privind îmbunătăţirea acesteia.

S-a propus, în context, ca Ministerul Să­nătăţii să elaboreze un sistem de 

planifi­care a forţei de muncă bazat pe estimarea necesităților, ținându-se cont de evoluția demografică, evoluția profilului de morbidi­tate, precum şi de capacitatea instituţiilor de formare. Conform informaţiilor din rapoar­tele anuale, în mai multe unităţi medicale, tinerii specialişti au beneficiat din partea Administraţiei Publice Locale de spaţiu lo­cativ, terenuri pentru construcţia locuinței, compensaţii lunare etc. – facilități acordate pentru menținerea cadrelor tinere în sistem. Cu toate acestea, criza de specialiști tineri în branșă este una de proporții. Acest lucru determină angajarea persoanelor aflate la pensie și cu grade de invaliditate în unitățile medicale. Astfel, în anul 2015, în instituțiile medicale au activat 11.853 de pensionari și 1351 de invalizi. S-ar putea întâmpla însă ca în următorii ani să nu ne mai ajungă nici pen­sionari în sistemul medical pentru a veghea la sănătatea populației.

 

Nu trebuie să ne lamentăm, trebuie să identificăm

problemele

şi să găsim soluţii

 

Un rol important are activitatea Federației în domeniul finanțării sectorului sănătății. La acest capitol, Congresul VI a aprobat un șir de obiective programatice, pentru atin­gerea cărora sindicatul de ramură a avizat proiectele Legii Bugetului de stat și al Fon­dului asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2015 și a propus: sta­bilirea costului poliței de asigurare obliga­torie de asistență medicală pentru categori­ile de populație asigurate de către Compania Națională de Asigurări în Medicină în funcție de cota contribuției individuale raportată la salariul prognozat pe economie de către Gu­vern; transferarea, în măsură deplină, din Bugetul de stat a mijloacelor financiare pen­tru asigurarea categoriilor de persoane asi­gurate de Guvern și stabilirea cuantumului per persoană asigurată egal cu costul poliței de asigurare obligatorie de asistență medi­cală conform Programului unic, dar nu în procente, din suma planificată în Bugetul de stat; indexarea tarifelor la serviciile medico-sanitare în funcție de creșterea cumulativă a prețurilor de consum. În comun cu Ministe­rul Sănătății și Compania Națională de Asi­gurări în Medicină, au favorizat majorarea cheltuielilor la Bugetul public consolidat al ocrotirii sănătății, în anul 2015, până la 6475 milioane de lei sau cu 675,8 milioane de lei mai mult decât în anul 2014.

„De ani buni, sistemul de sănătate şi noi, angajaţii care formăm acest sistem de sănă­tate, ne învârtim într-un cerc vicios, în care se îmbină fondurile insuficiente, demotiva­rea la locul de muncă al angajaţilor, venituri salariale mici, stresul la locul de muncă, lipsa perspectivelor, imagine nu chiar bună a sis­temului de sănătate în societate. Situaţia este recunoscută de autorităţi, dar, din păcate, numai la nivel declarativ. Ei, dar nu suntem noi cei care trebuie numai să ne lamentăm, trebuie să identificăm probleme şi să cerem soluţii. De aceea, analizând, ascultându-l pe Igor Zubcu, constatăm că da, într-adevăr, sunt foarte multe probleme care urmează a fi soluţionate, dar ca prioritate eu totuşi aş puncta problema şi domeniul protecţiei ve­niturilor salariale ale angajaţilor, membrii noştri de sindicat. Cu referire la noul regu­lament de salarizare, deoarece aceasta este luminița în capătul tunelului, se aşteaptă ca el să aducă o îmbunătăţire şi o creştere a retribuției muncii”, a menționat Stela Gorea, președinta Consiliului municipal Bălți din cadrul Federației „Sănătatea”.

 

Dezvoltarea dialogului social

 

La rândul său, Nicolae Jelamschi, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a menționat importanța colaborării cu sindicatele și a pledat pentru dezvoltarea dialogului soci­al, identificarea problemelor care există și soluționarea lor, reieșind din posibilitățile existente.

În cadrul evenimentului, sindicaliștii au trasat o serie de direcții de activitate care ur­mează a fi implementate în perioada urmă­toare, ce se referă la dezvoltarea sistemului de sănătate, majorarea salariilor care să atingă cel puțin nivelul salariului mediu pe econo­mia națională, îmbunătățirea condițiilor de muncă, asigurarea unei finanțări corespun­zătoare, intensificarea parteneriatului social, asigurarea normelor de securitate și sănăta­te în muncă și alte chestiuni organizatorice, care se referă la activitatea Federației.

Cei prezenți au organizat în cadrul ședinței și un flash mob, prin care au expus lozinci pe care se putea citi: „DA investițiilor publice în sănătate” și „NU comercializării sănătății”. Acțiunea a fost organizată în contextul con­semnării, la 7 aprilie, a Zilei Mondiale a Sănătății, pentru a sensibiliza societatea și factorii de decizie.

Având un număr de circa 50 de mii de membri, Federația Sindicală „SĂNĂTATEA” este membru cu drepturi depline al Confede­raţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Internaţionalei Serviciilor Publice şi Confe­deraţiei Internaţionale a Sindicatelor Lucră­torilor din Ocrotirea Sănătăţii.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor