21 iulie 2024
Chisinau
Social

Crearea unei inspecții integrate a muncii, obiectiv international

Loading
Social Crearea unei inspecții integrate a muncii, obiectiv international
Crearea unei inspecții integrate a muncii, obiectiv international

inspectoratul-de-stat-al-muncii

 

Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de activitate, reprezentanţii Inspecto­ratului de Stat al Muncii au organi­zat, recent, la Institutul Muncii din capitală, o şedinţă festivă. Activi­tatea acestei instituţiei se axează, în linii mari, pe asigurarea aplicării corecte a legislaţiei muncii şi a nor­melor de securitate şi sănătate în muncă, a apreciat cu această ocazie Dumitru Stăvilă, directorul Inspec­toratului de Stat al Muncii.

 

Totodată, în caz că există angajatori care neglijează flagrant legislaţia muncii sau prescripţiile înaintate de inspectori, sunt adoptate măsuri de înrâurire asupra aces­tora, cum ar fi cele de urmărire adminis­trativă, consultanţa sau ajutorul metodo­logic, a adăugat Dumitru Stăvilă. Întrebat dacă inspectoratul dispune în prezent de mandat deplin pentru a-şi exercita funcţii­le, vorbitorul a remarcat că mai sunt unele carenţe legate de neconformitatea legis­laţiei naţionale cu prevederile convenţii­lor Organizaţiei Internaţionale a Muncii. În opinia sa, e de datoria reprezentanţilor inspectoratului, de comun acord cu cei ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Fa­miliei, să elaboreze diferite proiecte pentru a perfecţiona cadrul legal şi a canaliza acti­vitatea acestei instituţii într-o direcţie care ar fi conformă cu prevederile legislaţiei.

Dumitru Stăvilă a mai subliniat că repre­zentanţii acestei structuri tind spre crearea unei inspecţii integrate a muncii, care ar supraveghea cu succes modul în care se asigură respectarea securităţii, a sănătăţii şi legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă. Acest lucru este propus prin in­termediul unor proiecte de modificare a cadrului legislativ existent, înaintate de re­prezentanţii instituţiilor de resort. Or, spre constituirea unor asemenea inspecţii inte­grate se orientează structurile similare din toată lumea.

 

Impactul activităţii

 

Eforturile depuse de inspectorii de stat ai muncii creează premise pentru ca în ţara noastră să fie înregistrate mai puţine ca­zuri de încălcare a legislaţiei muncii, dar şi accidente grave cu implicarea lucrătorilor, a accentuat Mihail Hîncu, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

Totuşi, gradul actual de depistare şi cer­tificare a îmbolnăvirilor profesionale deno­tă faptul că în acest domeniu mai este încă mult de lucru pentru a fi depistate neajun­surile care, la rândul lor, se răsfrâng asupra stării de sănătate a salariaţilor pe durata aflării la locul de muncă.

În context, Mihail Hîncu a amintit că, în 2014, CNSM a creat Inspectoratul Sindical de Muncă. Experţii acestuia conlucrează cu 

inspectorii de stat ai muncii, participă împreună cu aceştia la înlăturarea neajun­surilor care mai există în ceea ce privește protejarea salariaţilor.

Vorbitorul a subliniat că CNSM a acor­dat şi va continua şi în viitor să acorde susţinere Inspectoratului de Stat al Muncii, inclusiv prin aceea că a convins structurile statale că această instituţie este necesară permanent.

„Acolo unde este angajator, unde exis­tă locuri de muncă, sunt prestate servicii, e necesar şi un control, şi un acord între parteneri, dar şi un ajutor din partea struc­turilor care cunosc cel mai bine de ce este nevoie pentru a fi create condiţii normale de lucru”, a concluzionat Mihail Hîncu.

 

Rezultate bune

 

În cei 25 de ani de activitate, Inspectora­tul de Stat al Muncii a trecut prin mai multe restructurări până a devenit o instituţie care îşi îndeplineşte cu adevărat atribuţiile atât în folosul salariaţilor, cât şi al angajatorilor, a apreciat Raisa Scai, viceministră a Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. În opinia sa, atunci când sunt create condiţii bune de muncă, şi angajatorul se poate bucura de securitate şi stabilitate.

Reprezentanta ministerului de resort a apreciat că rezultatele obţinute de In­spectoratul de Stat al Muncii sunt pozitive. Astfel, în urma implicării inspectorilor de muncă, s-a micşorat numărul accidentelor produse la întreprinderi, dar şi de petiţii depuse de angajaţi cu referire la încălcarea drepturilor de muncă.

Elena Carchilan, şefa Inspectoratului Sindical de Muncă, a opinat că, în virtutea unui acord de colaborare, experţii sindicali conlucrează eficient cu inspectorii de stat ai muncii. Ei efectuează în comun vizite de lucru la întreprinderile care dispun de organizaţii sindicale primare, la solicitarea federaţiilor de ramură, precum şi în cazul producerii unor accidente grave sau mor­tale. Mai mult, în ultimii doi ani, reprezen­tanţii celor două instituţii au desfăşurat împreună mese rotunde şi seminare regi­onale pentru a promova bunele practici le­gate de evaluarea factorilor de risc, preve­nirea accidentelor, constituirea comitetelor pentru securitate şi sănătate în muncă etc.

Pe parcursul anilor, au existat diferite situaţii prin care specialiştii de la Inspec­toratul de Stat al Muncii au fost puşi la încercare, a declarat Victor Talmaci, preşe­dintele Federaţiei „Sindicons”. De fiecare dată, însă, aceştia au dat dovadă de pro­fesionalism înalt, de sinceritate, onestitate, au răspuns la solicitări şi au pus în capul mesei legea.

„Noi astăzi putem să regretăm că mai avem încă multe situaţii, exemple potrivit cărora prevederea legală este respinsă, dar avem destule capacităţi ca să ne convin­gem unul pe altul, ca parteneri, să venim în ajutorul oamenilor”, a adăugat preşedinte­le „Sindicons”.

Ala Lipciu, coordonatorul național al Organizației Internaționale a Muncii, a menţionat că aşteptările legate de acest inspectorat au fost ca el să fie eficient, bă­tăios şi, în primul rând, în slujba salariaţilor. Indiferent cum va arăta această structură în urma reformelor anunţate de Guvern, ea va benefica în continuare de susţinere din partea OIM, a dat asigurări Ala Lipciu.

 

Scurt istoric

 

De menţionat că Inspectoratul de Stat al Muncii a fost creat în contextul în care ţara noastră a devenit parte a unor acte de drept internaţional, cum sunt Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Pactul internaţional cu privire la drepturile soci­ale, economice şi culturale. În mod cores­punzător, a fost adoptată Legea privind protecţia muncii, document fundamental de protejare a vieţii şi sănătăţii oamenilor în cadrul raporturilor de muncă.

Concomitent, au fost înfiinţate şi struc­turile de promovare a politicilor în do­meniu, de control al respectării legislaţiei muncii şi a normelor de protecţie a muncii. Pe parcurs, Inspectoratul de Stat al Muncii s-a dezvoltat şi a contribuit la perfecţiona­rea cadrului legal, instituţional şi organiza­ţional.

În prezent, Inspectoratul de Stat al Mun­cii dispune de zece subdiviziuni  teritoriale, ce acoperă toate unităţile teritorial-admi­nistrative de nivelul doi şi se află în servi­ciul angajatorilor şi al salariaţilor în calitate de partener social.

În cadrul aceleiaşi şedinţe festive, in­spectorilor de stat ai muncii le-au fost în­mânate diplome şi premii băneşti din par­tea conducerii instituţiei în care activează, a CNSM, precum şi a Federaţiei Sindicate­lor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţii „Sindicons”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand