22 iunie 2024
Chisinau
Oficial

Convenția cu privier la dezvoltarea parteneriatului social a intrat în vigoare

Loading
Oficial Convenția cu privier la dezvoltarea parteneriatului social a intrat în vigoare
Convenția cu privier la dezvoltarea parteneriatului social a intrat în vigoare
sindicate.md

Pe 29 iulie, în cadrul ședinței Comi­siei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC), par­tenerii sociali au semnat Convenția cu privire la dezvoltarea și promo­varea parteneriatului social.

Această Convenție are drept scop:

  • impulsionarea parteneriatului social în Republica Moldova;
  • întărirea rolului partenerilor sociali și al Comisiei naționale pentru consultări și ne­gocieri colective în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor în problemele din domeniul muncii și în problemele social-economice;
  • asigurarea utilizării la maximum a posibilităților parteneriatului social în sfera muncii.

Încheierea Convenției respective va avea ca efect:

  • impulsionarea parteneriatului social la toate nivelurile;
  • întărirea rolului Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) în procesul de elaborare și adoptare a proiectelor de acte normative din domeniile muncii și social-economic;
  • creșterea eficacității activității Comisi­ei naționale pentru consultări și negocieri colective;
  • asigurarea activității continue a Comi­siei naționale pentru consultări și negocieri colective și excluderea pe viitor a situațiilor de blocare a activității acesteia;
  • utilizarea pe larg a practicii de re­glementare a raporturilor de muncă prin convenții colective și contracte colective de muncă;
  • asigurarea unui control de stat eficient al respectării legislației în domeniile mun­cii și securității și sănătății în muncă;
  • dinamizarea cooperării cu Organizația Internațională a Muncii și implementarea eficientă a convențiilor acesteia, ratificate de Republica Moldova.

Pe agenda Comisiei au fost incluse și alte subiecte, printre care: aprobarea Pla­nului de activitate al CNCNC pentru se­mestrul II al anului 2022, inițierea proce­sului de ratificare a Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) nr.149/1977 privind angajarea, condițiile de muncă și de trai ale asistenților medicali, modifica­rea și completarea cadrului legal referitor la minimul de existență, stimularea angajării persoanelor din grupuri vulnerabile prin re­vizuirea și extinderea subvențiilor existen­te, inclusiv analiza de impact și examinarea oportunității de acordare a subvențiilor de transport, propunerile de modificare și completare a Legii nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă și majorarea deduceri­lor pentru alimentația salariaților.

Planul de activitate al Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective pentru semestrul II al anului 2022 preve­de mai multe măsuri importante, printre care: inițierea procesului de ratificare a Convenției OIM nr. 167/1988 privind se­curitatea și sănătatea în construcții, exa­minarea propunerilor de perfectare a Le­gii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, examinarea proiectului Legii bugetului de stat, proiec­tului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat și proiectului Legii fondurilor asigură­rii obligatorii de asistență medicală pentru anul 2023.

Reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova au prezen­tat propuneri cu privire la ratificarea Convenției OIM nr. 149 privind angajarea, condițiile de muncă și de trai ale asistenților medicali. Potrivit sindicaliștilor, ratificarea Convenției OIM nr. 149 va contribui atât la îmbunătățirea condițiilor de angajare, de muncă și de trai ale asistenților medicali, cât și la asigurarea calității de îngrijire me­dicală a populației.

Un subiect important abordat de către cei prezenți la ședință a vizat modificarea și completarea cadrului legal referitor la minimul de existență. În legătură cu acest subiect, reprezentanții sindicatelor au ve­nit cu mai multe propuneri. Sindicaliștii susțin că, din punct de vedere juridic, în Republica Moldova, minimul de existență nu are legătură directă cu mărimea sala­riilor și a plăților sociale. Acesta este un indicator al „limitei sărăciei”, care permite evaluarea generală a nivelului de trai al populației. Sindicaliștii au precizat că mi­nimul de existență trebuie modificat, astfel încât să fie un indicator care să fundamen­teze garanțiile minime de stat în domeniul veniturilor populației proporțional costului de trai, pentru asigurarea unui standard de viață adecvat.

Totodată, reprezentanții CNSM au pre­zentat mai multe propuneri pentru modi­ficarea Legii nr. 166/2018 cu privire la ti­chetele de masă și deducerea cheltuielilor aferente asigurării cu hrană a angajaților. Analizând situația legată de acest su­biect, CNSM a lansat următoarele propu­neri: indexarea valorii deductibile pentru organizarea de către angajator a hranei angajaților și a tichetelor de masă, cel puțin din rata inflației realizată și cea prognozată de Banca Națională a Moldovei pen­tru anul 2022; excluderea plafonului sala­riului pentru care se acordă dreptul de a organiza alimentația salariaților, fapt ce va permite acordarea acestei facilități în special pentru angajații cu salarii modes­te; excluderea prevederii conform căreia valoarea tichetelor de masă este supusă contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand