22 iunie 2024
Chisinau
Social

Contractul colectiv de muncă – izvor de drepturi suplimentare pentru salariați

Loading
Social Contractul colectiv de muncă – izvor de drepturi suplimentare pentru salariați
Contractul colectiv de muncă – izvor de drepturi suplimentare pentru salariați
Vocea poporului

Liderii sindicali au subliniat în repeta­te rânduri că, odată ce a fost negociat și semnat, Contractul colectiv de muncă are putere de lege, care trebuie respec­tat de părțile vizate în acest document de căpătâi. În context, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat vineri, 9 decembrie, în incinta Institutului Muncii, masa ro­tundă cu genericul „Contractul colectiv de muncă (CCM) – izvor de drepturi su­plimentare pentru salariați”.

În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte legate de rolul și importanța con­tractelor colective de muncă, situația la nivel național, respectarea prevederilor acestora și dificultățile care există în procesul de imple­mentare a CCM.

La eveniment a participat conducerea CNSM, lideri ai centrelor sindicale național–ramurale, reprezentanți ai instituțiilor sta­tului, fiind vorba de Parlamentul Republi­cii Moldova, Oficiul Avocatului Poporului, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, In­spectoratul de Stat al Muncii, Agenția Proprietății Publice, Curtea de Conturi, Serviciul Fiscal de Stat.

Conform informațiilor prezentate de CSNR, pe parcursul anului 2022 erau în vi­goare 21 de convenții colective de nivel ra­mural. Este necesar de menționat faptul că acestea stau la baza negocierii și încheierii contractelor colective de muncă la nivel de unitate. Astfel, conform informațiilor acumu­late la CNSM, în anul 2021 erau în aplicare 4167 de contracte colective de muncă, iar numărul salariaților cuprinși de CCM a con­stituit 264.519 persoane. Rata de cuprindere cu contracte colective de muncă a membrilor de sindicat în anul 2021 a constituit 99,5% din numărul total de salariați din unitățile în care există organizații sindicale.

Trebuie remarcat, de asemenea, că se ne­gociază și se încheie convenții colective la ni­vel teritorial. Potrivit situației din septembrie 2022, la nivel teritorial erau în vigoare nouă convenții colective.

„Dorim încă o dată să accentuăm rolul și importanța contractelor colective de muncă și a convențiilor colective. Este mecanismul prin care sindicatele asigură protecția drep­turilor și a intereselor salariaților, membri de sindicat, dar și prevăd drepturi și garanții mai favorabile decât cele stabilite de legislație. Negocierea și încheierea contractelor co­lective de muncă este obligația primordia­lă a sindicatelor. Concomitent, sindicatele, ca parte semnatară a acestor acte juridice, exercită controlul asupra realizării contrac­telor colective de muncă”, a declarat Igor Zubcu, președintele CNSM, în mesajul său de salut.

Astfel, conform informațiilor obținute de la centrele sindicale național–ramurale pe parcursul anului, au fost sesizate 72 de ca­zuri de nerespectare a contractelor colective de muncă.

„Anual, CNSM pune în discuție respec­tarea convențiilor colective la nivel național și de ramură la ședințele Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective. De­sigur, avem informații despre nerespectarea documentelor, încălcările care se comit, in­tervenim în măsura atribuțiilor noastre, dar, în multe cazuri, avem nevoie de susținerea și intervenția instituțiilor statului, pentru a asigura respectarea pe deplin a prevede­rilor contractelor colective de muncă. Iată de ce activitatea de astăzi are ca și obiec­tiv intensificarea legăturilor și a colaborării cu instituțiile statului cu atribuții de control în vederea asigurării unei mai bune res­pectări a contractelor colective de mun­că și a convențiilor colective”, a menționat președintele CNSM.

Recent, CNSM a lansat, cu suportul Organizației Internaționale a Muncii, o aplicație  mobilă – „Drepturile salariaților”. Prin aceas­tă aplicație, orice salariat, mai cu seamă membrii de sindicat, pot sesiza în timp real despre încălcările drepturilor muncii, inclusiv despre drepturile prevăzute de contractul colectiv de muncă. „Cred că menirea noastră, a tuturor, este să facem viața omului muncii și, în general, a cetățenilor, mai bună, mai si­gură, cu respectarea integrală a drepturilor”, a adăugat Igor Zubcu.

„Dialogul social și parteneriatul social, univoc acceptate de întreaga comunitate mondială, sunt mecanisme a căror utilizare asigură echilibrul și pacea socială”, a decla­rat Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, care a prezentat un raport despre cum sunt respectate în țara noastră prevederile CCM, care este cadrul de drept internațional în ceea ce privește parteneriatul social, ratificat de Republica Moldova, cadrul legal național în acest domeniu, și a comunica despre cele mai frecvente cazuri de neasigurare a res­pectării CCM și a convențiilor colective.

Printre cele mai frecvente cazuri de în­călcare a prevederilor CCM au fost menționate: neacceptarea de către instituțiile cu atribuții în domeniu a cuantumului sala­riului tarifar pentru I categorie de calificare stabilit în CCM (cazul Apă–Canal Chișinău); neasigurarea plăților salariale în conformita­te cu prevederile CCM în întreprinderile de transportare și distribuție a gazelor naturale (cazul discutat la ANRE de către Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chi­mică și Resurse Energetice); ignorarea pre­vederilor convenției colective în domeniul sănătății în partea ce ține de plata ajutorului material (caz prezentat de Federația Sindica­lă „Sănătatea”); plata sporurilor pentru mun­ca în condiții nefavorabile negociate în mă­rimi mai mari decât cele prevăzute de cadrul legal (în domeniul sănătății).

De asemenea, cei prezenți au abordat în cadrul unui panel de discuții și alte situații potrivit cărora au fost înregistrate abateri, diverse încălcări ale CCM, și au venit cu mai multe recomandări pentru a îmbunătăți situația cu privire la respectarea CCM.

Participanții au specificat că este nece­sar de aplicat un control adecvat în ceea ce privește respectarea prevederilor CCM, iar agenții economici care se eschivează de la negocieri asupra încheierii contractului colectiv de muncă sau încalcă termenul de încheiere a acestuia, precum și refuzul ne­întemeiat al angajatorului de a încheia con­tractul colectiv de muncă, să fie sancționați conform legii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand